Tuesday, March 31, 2009

Para sa salog

Muya ko na an isip ko maging arog kan salog,

Su likido an paghangos kan sakong imahinasyon,

Dakul an pig-iisip na mga bagay na makatatabang,

Pero tuninong,

Sarong yogi ang salog.

 

Daing mga lamok sa salog,

Daing istorbo arog kan mga kurab

Na baka atyan may magsaksak sako,

Na mag-uli na may mga matang puti

Nakahiling sa nakatipig na tamong

sa mga ulunan na dai naghuhuron,

Makataning an sarong gadan na habo kong hibian,

Magkaigwang dakulaong lanob an isip,

Su dai na ako makasurat,

Pano na an sakuyang ngimot buda mga kamot?

 

May mga salog

Na hilang na an itinatao,

Hilang na hali sa mga tawo,

Basura hali sa maating mga puso,

Pag nag-aagi ako sa mga salog na itim,

Narurumduman ko an mga daraga kaitong panahon,

An saindang paglalabar, pagkarigos sa salog,

Nasa sainda an katuninungan, kaito.

 

Mayaman an salog,

Saiya hilingon an bulan buda mga bitoon,

An saiyang hinangos nagpapaugma

Sa mga masetas buda mga kahoy saiyang palibot,

Su mga tawo na nag-aaragi saiya

Napapauntok maski sandali,

Masasabatan an simbag sa alingawngaw saindang puso

Na sainda dai nagpapakaturog.

 

Kan an Tabaco naging sentro,

Garo dai na mapupugulan an kagadanan kan mga salog,

Kaya ipinapangadyi ko an katuninugan sa Tayhi,

Sa Salvacio, Tagas, Pawa buda sa manlaen laen pa,

 

Ipinapangadyi ko na magsakat an tubig sa salog,

Magduman sa sentro na sarong halangkawong hukol,

Saiyang linigon an mga makangirabong ati

Nin makangirabong siyudad.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing