Thursday, March 19, 2009

Para pirmi takang marumduman

Para pirmi takang marumduman

Pirmi takang pig-iisip,

Dai ko aram kun ini piggigibo mo man.

 

Dai ko man pighahalat an paros sa pangudtuhan pirming mag-abot,

Maski daing namit an satong pigsira basta yaon ka kahampang sa mesa,

Kun makaon ka sa luwas ta muya mo ki bago,

Yaon sana ako pigrurumdom an namit nin saimong pagkamoot,

An mga pagkamoot mo, taramon mo man na saday,

Sako saro itong sira na an namit maabot sagkod sa aga.

 

An mga ladawan ta dai man itong magiginibo,

An mga sulat pwedeng iyo,

Pero an bulawang pagrumdom,

digdi, digdi o,

Mahihiling sa puso ko na pirming nagluluto nin makakaon

Sa mga panahong mag-abot an taggutom.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing