Friday, March 13, 2009

An Regalo nin Umboy


Dai pupuwedeng dai siya magngirit,

Dai pupuwedeng dai siya

Magtao nin ugma,

Sa gabos.

 

Sabihon ta na dai siyang pagkaaram

Na saro siyang kerubin,

Sagkod mag-abot an panahon

Na siya maaling sa sarong sadit na ugma,

Na an pigtatao sato dai masusukol.

 

An umboy an ugma

Sa lambang harong

Sa mga mauran na aldaw

Buda sa mga banguing

An mga dalan, makalibong.

 

Padaba

Padabaon,

Papadabaunon…

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing