Saturday, February 28, 2009

Maapod mo ba ako na utikunon?

Saro man sana an muya ko pag ika naghahali,

Pirmi ko na pigtataram saimo…

 

Saron hadok man sana

Digdi o sa labi,

Sarong kugos,

Hapros sa buhok,

Text pag nakalunad

Ka na o kaya nakaabot

Ka na saimong dudumanan,

Itetext man kita kun kamusta na si baby,

An samong mga adbentyurs digdi sa harong

O kaya duman sa higod,

Mag-iingat ka duman,

Mamimiss taka…

 

 

An mga Parahalat Samong Kusina sa Bangui

An nawalat na plato

Sa pamanggihan

Sa mesa

Sa matanga

An simbag sa pangadyi

Nin mga tanga

Nin mga kuracha.

 

Kun makasalan daa sinda

Hapot nin mga kino

Ta harayuon

Sa mesa

An mga tukawan.

Gilayon

Bangui,

Ika na naman,

Magiristoryahan kita gilayon

Manungod saindang nasa harayo.

 

Friday, February 27, 2009

Sa oro-aldaw

Arog kan pangangaipuhan sa tubig

Buda sabon

Tanganing malinig an lawas,

Pangangaipuhan an pangadyi

Tanganing malinig an sakong agimadmad.

 

Krishna, Govinda, Allah, Jehovah…

Yahweh, Syamasundar, El Shaddai…

Rama, Buddah, Jesus…

Daliwawa

Daliwawa,

An mga bisikleta

Luway-

Luway

An dalagan

Sa saud.

An mga nagsisigid nin tinampo,

Tuninong sa liwanag mo na nagsasakat.

An mga nagpapabakal ki suman, ibos, puto sa saud,

maugmang naghahalat.

An mga nagimata sa naglaog

Mo na bangraw saindang kwarto,

Ugma mamamatean saindang mga mata…

 

Pakiusap sa aldaw,

Dai ka maghidali sa pagbuhat

Ta ika an katuninungan

Nin samong hinangos.

 

Ta oro-atyan,

Kami mahampang gilayon

Sa mga naturalmente

Na gibo-gibo

Digdi sa daga.

 

 

Pangadyi sa Tabaco

Tabaco,

Dai maiparumdom nin simong hamot

An paglaom nin bangui.

 

Iba ka na ngunyan,

Dai mo na kami nasasabutan,

Igwang mga tawo na nagagadan sa ati,

Maalinghot an matanga,

Harayuon an pangiturugan

Sa pigtatao mo na ribok sa daghan.

 

Ako,

Kaiba nin mga daing padumanan

Na kalag

Na sa maabot na panahon

Wara lamang parte sa istorya

Kan padaba ko na siyudad…

Mata pa kami,

Nakikihuron,

pighihiling ka sa tahaw nin diklom.

 

Langitnon,

Sakong pigpangadyi,

Mag-abot an uran ngunyan, 

linigan an siyudad

Mantang abala an mga ati

Sa pagpapalakop nin makautsan na hamot,

Dai ko aram kun igwang tarom na mapugol

Sakong mga bitis,

Dai ko aram kun igwang mga nakahiling sako,

Pighihiling ninda ako, sarong kakanon.

 

Tabaco,

Taramon mo sako na an pagkamoot totoo,

Ipahiling mo sako,

Iuli mo ako samo na bilog, ligtas

Sa pangil nin saimong pagiging siyudad.

 

Kun mabuhos an uran ngunyan,

Kun dai na ako mahiling kan sakong mga padaba

Na kataid ninda sa pag-abot nin liwanag,

Tabaco, aram mo daing pagkakaiba

An mga maarabot pa na bangui,

Nasa saimo kun aapudon mo akong bua

Sakong pigpapangadyi.

Pangadyi

Burak kang sakong pigpaparong

Maski dai ka pa nagkakarigos

Ta igwa kang sinat.

 

Pigpaubos ko saimo an tubig

Sa tsupon,

Ta kaipuhan nin saimong lawas.

 

Tubig, an namit mo

Pangaran ni Gugurang.

Serbesa

Ipinangaki an sarong kamunduan

Sa pangudtuhan

Sa sarong pistahan

Kun sain sarong bilog na orig

Na lechon an nakahampang samo.

 

Igwa man na gulayon,

Mga prutas arog kan batag

Na sakong pigsisira sa maluto.

 

Dipisil magngirit,

Makipagistoryahan nin buhay kan sarong lacto veggie,

Ta igwang mga bangui

Matataram ko,

Pigguguyod ako nin sakong dila

Na muyang malunod sa taklang inumon

Tanganing makalingaw

Sa hararom na hinangos nin matanga.

Wednesday, February 25, 2009

Krishna, padaba


Aram ko kun nata ka minahibi pagkaaga,

Pwedeng gurutumon ka, nagpupu,

Namatean mo an lipot saimong pagmuklat,

Digdi sana ako padaba,

Digdi sa hampang mo maaling,

Matimplang gatas saimo.

 

Nangiturugan ka ba Krishna?

Sana makakawat mo si Gugurang sa pangiturugan,

Kaiba nin mga baka sa Vrindavhan.

 

Kaygayon nin aldaw...

Maduman kita…

ipapahiling ko saimo an ugma.

Purong Ugma

Ah, purong ugma kan sarong aki,

Namatean ko sa ulunan nin bangui,

Digdi kun sain dai na akong mga kaiba,

Daing boses na mataram sako kun ano an dapat,

An tingog sana nin aking puso

an kansyon

Sagkod aga.

 

Saturday, February 21, 2009

Nalalagas na an Halabang Itom mong Buhok Ina

Nalalagas na an halabang itom mong buhok ina,

Na kan ika saro pa na daraga

Abot saimong baywang,

Rumdom ko an saimong pagsukray

Na sakuyang paghiling  

pagsagwan sa halabang dagat.

 

Kan ika saro pa na joven,

Nagin reyna ka nin Pinaglabanan sa San Juan,

Ngunyan digdi sa Bicol,

Dakul na an saimong namamatean sa lawas

Na habo mo pero kusugunon mong pighahampang.

 

An halaba mong buhok,

Luway-luway na mahalipot,

Mga aldaw kaipuhan man na magpaaram.

 

Dai ko aram kun naitaram ko na saimo,

Na an halaba mong buhok

Nagtao na paglaom

Sa mga panahon na dai ko mamatean sakuyang katanosan.

 

Sa paghalipot nin saimong buhok,

Kaipuhan nin sakuyang tulang na sinda magkusog,

An sakuyang buot makaukod maglangoy pag nalulunod,

Tabang sa tuninong mong pagharap sa kasagkuran.

 

Sukrayon ta an mga maabot na aldaw

Na gare mga aki na nagkakawat,

Daing pakilabot sa panahon,

Maabot an maabot.

Pighapot mo ako kun Sain ako Hali

Rumdom mo ba an dagat sa San Lorenzo,

An baybay na satuyang pigtukawan

Mantang pighihiling an mga parasira sa laot

Na silhouette sa aldaw na pagal?

 

Habo tang magsiblagan

Ta harayuon an Legazpi sa Tabaco,

Buda dai ta aram kun matibay an daghan

Ta sa kurab na itatao atyan nin bangui.

 

Duman sa Palali,

arog kaito,

Diit man an tawo kasuaga,

Sakuyang pagmata nagduman na ako,

tinanaan an inot na pagpamate kan aldaw,

pigdangog an mga taramon nin dagat

ta pigtaram nin mga mataling tawo,

na ito boses daa nin Diyos,

nagtutubod ako.

 

Igwang mga tawo na nag-aaragi,

Mga aki na nagbubukudan sa baybay,

Mga tingog sa haraning baranggay,

Duman ako kun sain pwedeng madumog an sakong mga bitis

Nin hadok na nagtataong lipot sa lawas.

 

Ah, kun pig-isip mo na nagrayo ako

Ta nag-iwal kita kasubangui,

Dai ito maraot,

Muya ko kutang ipaaram

Na nagduman ako tanganing makakuang simbag,

Tanganing maparani sa ugma kun sain dipisil an maparayo.

Boulevard

Pag igwang oras, dudumanon ta an Boulevard

Sa Legazpi kun sain kita inot na naghilingan,

Kun sain saro sanang baso an pig-inuman ta ki tsaa,

Sa mga banguing daing kasagkuran,

Daing padumanan.

 

Kaapil ta an dagat,

An Kapuntukan,

Buda an mga tawo sa harani

Maski dai ta sinda kamidbid...

Sinda sa sarong paagi arog man sato,

Naghahanap kun dai nagtatao ki pagkamoot,

Maswertuhon lang kita na nahiling

Ta an lambang saro.

 

 

 

 

Hello Moon (Sa Bintana nin Sarong Aki)

muya niyang maglunad sa spaceship,

dudumanon an bulan,

makihururon sa mga bitoon sagkod mapirot,

magkaturog,

sagkod sa agang bangui bago mag-uli.

 

sa harong kaya,

dagit sinda

ta nawalat niya saiyang luchbox sa eskwela.

Friday, February 20, 2009

Ika an Hapot, Bangui

Bangui, kun ini na an hudyan

Tanganing reparuhon an mga nakaaging diklom,

Dai ka magribok,

Dadangugon ko an paros,

Dudumanon an hamot nin mga burak na nagkakaturog

Sa mga dalan na daing pangaran.

Kakahurunon ko sinda.

 

Kun an aldaw, dai niya ako maabutan sa aga,

Muya kong taramon sa mga magigimata,

Makisaro kamo sa diklom,

Ta ini an agihan

Satuyang pighahanap.

 

Bangui ika an ina nin mga hapot,

Aram mo an kasimbagan,

Pigtutukduan mo sana kami na magpahunod,

Na makihuron sa panahon,

Ta panahon sana an makakataram

kun kami soldados na sa hudyan mahampang.

 

 

 

 

Thursday, February 19, 2009

Kitang Solamente sa Tigbabayong Hapon

Sakuyang labi maluya,

patawadon mo siya saiyang pagpatana.

 

Sa hamot nin burak

Saiyang hampang

Nakalingaw…

Nakalingaw…

Wednesday, February 18, 2009

pa Bicol

Sa harayong dai ko bisto

Huna ko kaipuhan ko ki bagong ngaran,

Dakul panong maraot na istorya sakuyang pighalian,

Igwa man na magayon, mga istorya nin pagkamoot

Buda mga maugmang mga rekwerdos nin pagkaaki.

 

Digdi sa kinaban gabos mga bula,

sa hudyan maputok, 

mapaaram.

 

Naglakaw an mga aldaw,

Lingaw ko na an mga kaito,

Dai ko namalisyahan na igwa na ako nin mga kairibanan,

Sa mga halabang tigbabayong hapon

Sagkod mag-abot an mga bitoon.

 

Sa rarom nin bangui,

Solamente

sakuyang kwarto,

pigmamate an kurab sa naglalaog na paros,

sa naghihirong mga anino,

bangui kan sarong aki.

 

 

 

ISMS

Existentialism

 

 

Sa aga paggadan na ako,

Pakitaram sa kinaban

Na basahon sakong mga tinaram

Arog kan

Dai ako an sakong mga pigsurat,

Emosyon ito kan panahon na sinda piggibo.

 

 

Impressionism

 

Sa aga gadan na ako

Baka wara ka na man

Para basahon an sakong mga pigsurat.

 

 

Realism

 

Sa aga magagadan kita,

An mga pigsurat ta

Pandama nin masunod na henerasyon.

 

 

Fauvism

 

Bilog an kinaban,

Parihaba an ataul,

Kwadrado an daga na satong lulubungan

(Kun nagtutubod ka na ika an lawas)

Arog kan papel na pigsusuratan ta.

 

 

Impressionism 2

 

Pag gadan na ako,

Babasahon ako nin mga aki nin saimong mga aki,

Sagkod sagkod.

 

 

Expressionism

 

Bayong sakong mga tinaram,

Maduman sa mayumukong daga,

Matanom ki bagong kinaban.

An Liwanag

Dai ko aram kun sain ini hali,

Namamatean ko sana

Sa madiklom ko na kwarto,

Ako sa irarom nin mayumok na tamong

Na sa pangiturugan tuninong.

Padaba,

Taningan mo sana ako sa bangui,

Maaabot ko an daliwawa.

Pag an Bangui Maliwanagon

May bayong sakuyang daghan, nagkakanta,

an mga masetas parungunon,

pagkamoot hain ka na?

 

Sana ngunyang banggi

may pagkot an mga aninipot

ta tindugon sakuyang barbon

dawa daing paros.

 

Rumdomon mo sana,

pag an langitnon pano nin bitoon...

pig-iisip taka, dabz.

 

Hilingon mo man an mga bitoon

sa atop kan mga dampog...

sa paaging ini...

magkaibahan na kita.

 

 

 

 

Sana Pirmi kong Marumduman

Nata igwang panahon na an uran dai ko mamalisyahan?

Garo hapot na minsan sana mag-abot.

 

Dai ko mabasol an lipot,

Pagkamoot sana an sulo na pampahali saiya,

Dai ko man mataram

Na an sakong pagkamoot totoo.

 

Aram ko na kaya mo ako na gadanon uran,

Pero aram kong habo ito nin langitnon,

Paisi sana an lipot,

Nagtatao sanang mga hapot,

Mga pagrumdom satong puso

Na naghahanap nin kugos.

 

 

 

 

 

Tuesday, February 17, 2009


An Pinakamakusog dai Magagadan

Pigkikig mo ako kuracha

Sa paglayog mo sakuyang abaga,

Muya mo ba ining turon na sakuyang meryenda?

Nabutasan ko tuloy sa salog,

Pasesnsya ka na sana ta mas makaskas maghiro

An sakong tulong ayam

na nagbabatukan,

nag-iirinutan.

 

 

An Nag-aging Uran

Bigla an saimong pagbisita,

Agang aga,

Dai pa ngani nakakatana nin aldaw an mga burak

Nagdigdi ka na,

Pano na an sakong mga nakalistang gigibuhon

Sa halipot sanang aldaw?

Dai akong ibang aram kundi maglaog sa kwarto,

Mag-isip nin ibang paagi tanganing makaluwas

Sa mamunduhong kanta,

Sige sana , iluwas mo an emosyon sako,

Baka lamang magsabatan an puso ta, magkasinabutan,

Masabutan ko an sakong mga bagahe sa daghan,

Kun nata dipisil an magpondo,

Siguro pigkukurab akong maaraman an lawas nin gabat na sakong namamatean.

Sakong paglaog sakuyang mga hapot,

Dai ko namalisyahan an saimong paghali,

Ah, pigpangadyi ko na magdigdi ka giraray atyan,

Pagkabangui, pagkaaga,

Wara akong pakiaram.

 

 

 

An Salampati

Pigpalayog kita salampati

Dai ko aram kun ika mabalik,

Duwang bulan ka man garo nag-istar sa ginibo ming harong

Para sa imo,

Aram mo na pigpadaba mi ika na garo tugang.

 

Sa duwang bulan

Matapos kang magduman samong higod, igwang lugad,

Dakul akong naukudan,

Saimong mata na warang emosyon hilingon an hukol.

Aram ko, naaraman ko na an ugma

Mamamatean sa tunay tang harong,

Nabisto ko an saro pang kolor nin pagpadaba.

 

Sa higod ngunyan pag ako nagduduman,

Nahihiling ko an saimong hawla,

Wara ka,

Pero sa pagtangad ko sa langitnon,

Sa paghiling ko sa mga nag-aaraging bayong,

Nahihiling taka,

Nadadangog,

Dai kaipuhanan na ako maglayog tanganing ika makaibahan.

 

 

 

Dai nagtatapos an rawitdawit na ini sa pagdampi nin saimong muro sakuyang labi

Rumdumon ta an mga awot

Kan satong paghigda

Sarong bangui

Duman sa may kabasan,

Pagal tang lawas kaapil nin mga dahon

Na maugmang nagkakanta,

An mga burak na pigpahiling sato kan mga bitoon,

An mga hamot na maluluyos pagkaaga,

Mga ulok tang pwedeng maggurang,

Saimong pag-uli digdi sato

Dai ta paghurunan an saimong dinumanan

Ta aram ko na ito sa mga kwento nin mga gurang,

Nagliliwoy ka aram ko sa mga pagkakan digdi

Buda sa mga pagbabago sa banwa,

Siempre muya mo man maaraman an historya nin sakong mga labi,

Dakul na taon na pano an nag-agi mula kan...

 

 

 

Monday, February 16, 2009

rawitdawit

http://householdproductions.multiply.com/photos/album/36/duwang_rawitdawit_manungod_sa_burak_buda_Poetry_Workshop#2

Sarong banguing kaiwal ko an diklom

Dai ka mamundo

Taram kan nakasabata kong soltero

Sa daragang kakugos-kamot.

 

Narumduman taka,

Napauntok ako sa paglakaw,

Dangan napatangad sa bilog na bulan,

Asul siya

Buda batak-batak.

Kun nata an puso pula

Pula an puso

Bakong dahil sa dugo

Kundi dahil sa pagkamoot,

Pula an pagkamoot

Dahil sa dugo

Na handang ibuwis

Nin hararom kun mamoot


An Unconditional Love


Pink Rose

garo kagadanan nin pagkabirhen,
ah... magayunon pa man paghilingon,
daing pighahade an pagkamoot,
solamenteng burak
luyos ka man
buda mawaran ka man nin hamot,
an rekwerdos mo
pigaki na sa puso ko.

(Second Draft)

Sa Bintana nin Sakong Aki sa Ospital

Maray na aga, Siyudad nin Tabaco...

Hilnga an mga tawong nag-aaragi,
Garo mga kakamata sanang gadan.

Rumdom pa kaya ninda an lipot
Saindang puso
Hali sa nag-aging halabang bangui
Na oro-atyan
Kaiba na naman nin maabot na diklom.

Banguing Halaba

Taningan mo ako daba

Tanganing makaturog,

Ta kaipuhan ko an kusog

Sa mga gigibuhon sa harong atyan,

Aram mo na dai ko pigtuyo

An nagibo ko na kasalan kaya

Taningan mo ako…

Taningan mo ako,

Kuguson kun muya mo.

Harayong Bitoon

Pakaturugon mo ako bangui,

Pakaturugon mo ako sa pagrumdom nin naparayong bitoon,

Digdi sakuyang bintana, hain na siya?

Baluktot sakuyang lawas sa maibog namang tamong,

Halaton ko na sana an daliwawa,

Ngunyan, kasuhapon, sa agang bangui.

Ako Ayam Tinampo

Ako ayam hilingan,

Nagkasarabatan

 Sa dumog na tinampo.

 

Haluyon an paglakaw.

Pagkawat sa Paros

Pigpalayog ko an sakong hadok sa paros,

Baka lamang saimong bintana magkatok
Mantang ika nagkakaturog,
baka lamang magngirit ka
na nagpapababa nin dampog.

Ika an sakong doktor
sa arog kaining mga banggi
na maulan, malipot,
pighihilang ako.

ika nasa bakasyon,
ako solo solo ako digdi,
pigdadangog an paros
baka bitbit an saimo mang hadok
paglaog sakuyang pinto.

 

Kan madagit ako sa ulan

Ulan, nata ka suminabay sa abo nin sakuyang ama,

An paros mo nagtaong tubig saiyang baga,
Halipot an halabang kumot para siya tawan ki harong sa lipot
Na gumigiris saiyang tulang,

Nagbabatok man samong ayam saiyang pag-abo,
An ribok nin kinaban luminaog sakong payo,
Ulan nadagit ako saimo, iyo.

Buntong hininga ko dinaog kusog nin paros
Kan lumayog paros nin sakong lawas sa tahaw nin silensiyo…

Pigguyod ako nin sakong puso sa bintana,
Nasa luwas daa an simbag sakuyang mga hapot,
Nahiling ko an salming nin kinaban sa daga,
Nahiling ko an pandok kong murusdot,
Sakong pagtangad an mga dampog na maitom
Piguguyod nin paros parayo.

 

 

Sabaton an aldaw nin satuyang makusog na tuhod

Kalayo an bawang sa lawas

Lalo na pag pigkaagan nin babayi an pamanggihan nin dakul na sibulyas.

 

Dapat ta ining mamalisyahan ka-bado,

ta dipisil,

dipisil an magimata sa aso nin kama

Na pagal sa nasulo na bangui.

 

Dai ta aram,

Baka madagdagan nin saro an pobre sa Pilipinas.

 

 

 

 

Lynneth

Rosal, dai ta malilikayan,

Na an oras maabot,

Satuyang hamot mapaaram,

Tibaad ako maugmang mahampang sa pagkaaalang

Kun ika mananatiling birhen

Sa duot nin mga mahihirong kalibangbang

Na taod-taod

Sa manlain-lain na burak nagtutugdon.

 

Pangadyi na magadan an hilang na habo mamatean


 

Gadanon mo ako paros digdi sa malabog na dalan,

Habo kong mag-uli, igwa panong kalayo sa tahaw nin higdaan mi ni agom.

 

Daliwawa pag ika dai ko na nahiling,

Ipaaram mo kay saiya na nagtao ako ki kusog nin boot na lakawon an kadlangan nin sakuyang isip,

Tanganing hanapon an bulong sa trangkaso nin samuyang kutson sa bangui na maski nuarin

Habo ko mamatean.

Makagadan an lipot na minasuksok minabatak sakuyang tulang pag an saiyang mga braso harayo.

 

Agom pasensya kun igwang pangudtuhan na habo mo an kolor, parong, buda namit nin sakuyang tigluto,

Buda kun minsan mabata an saimong mga bado na sakuyang nilabhan,

Aram mo man na muya kong maging matibay sa arog kaining mga bagay.

 

Agom, iyo, dai ko na aram an totoo… minsan,

Igwang panahon na an laog nin sakuyang bungo libong.

Dai ko aram kun anong dalan an nagdadalagan saimong payo

Pag nahihiling ko an pandok mong nakamurusdot,

an kiray mo duwang kikilat na nagbabanggaan.

Dai sana paglingawan, na ako maski nuarin, mahaldat sakuyang puso na ika sakong pabayai.

 

Hamis harang an relasyon, aram ta an...

Kun an satuyang bitis nakaangat sa daga.

 

…an magluwas sa kwarto minsan kaipuhan, para maamanan an laog nin baul nin hapot,

Mga hapot na kaipuhang padabaon maski haloy na panahon an uminabot.

Pasensya an lyabe sa mahalnasong kasimbagan.

 

Kagurangan… sana an pagpadaba sakuya nang maukudan.

An tunay na pagpadaba sa agom na ginibo kong sakuyang kinaban

Sana pirmi minalagi, magtindog ki harong sakuyang isip buda puso.

 

 

 

Pamamaaram


 

 

 

 

May sarong pulang Rosas

Nasa gilid kan bintana,

Nakaduko sa tigbabayong hapon,

Mientras na nagbababa an aldaw,

An naglulunsing burak,

Luway-

Luway…

Naghahadok sa daga.

 

 

Paaram

Pinakaon ko sa sulo

An litrato tang duwa

Tibaad…

Kaipuhan mo an init

Pag-abot mo sa Amerika.

 

An pagtao ki grasya sa mga sadit tang tugang

Sarong hapon sa karinderya na gari eskwela.

 

An pisog kan pagmangno nagluwas sakuyang mata,

Hali sakuyang talenga, hali sa maburak na ngimot nin kataning kong gurang:

An mga mukmok sa mesa pabayi, para iyan sa mga tanga.

 

Meditasyon

Sa hibabaw na dagat, matapos an mga kabangang oras na half lotus,

 

 

Pigdakop ko an baybay,

Sa pagbukas kan sakuyang palad, naglayog sa tubig an mga itom na kalibangbang.

 

Duhat an kolor nin langitnon,

Sakuyang pagbuhat, dangog ko an sakuyang hangos.

 

An sakong damit sa baybay

Nagtaram na muya na niyang mag-uli.

 

Sakong pag-uli aram ko,

Aram ko na an kasimbagan sakong mga hapot.

 

 

Pagbaba sa trono pasakat sa ugma

Igwang bayong na nagkakanta sakuyang daghan,

Sa paros nakakakua ako nin mga masetas,

An sakuyang mga pangmati naglalayop sa higod sa nareparo.

 

Sana ngunyang bangui magparumdom mga aninipot,

Sana an higod saindang pagkutan,

Tanganing sa harayo aram mo, na ika sakong pighahalat.

 

Igwang panahon na an distansiya kaipuhan,

Arog kan igwang panahon nin pag-ani nin mga masetas.

 

Ngunyan an saimong pag-uli, matapos an duwang dominggo,

Ngunyan naman an poon nin sakong paghali,

Paghali sa pwesto kun sain tahaw ako.

 

Dai na kita gigibuhong reyna… kaito maski dai pa kita kasal ika na an prinsesa,

Dipisil ta baka ika man magsakat sa trono,

An muya ko gabos na bagay paghurunan, para an atop nin ugma maabot ta.

Kitang buyong sa magkaibang paagi

Igwang luha sakuyang gatas, kaya ito minapaiton, gare serbesa.

 

An gabat nin saimong ulo nasa mesa,

Kapot mo pa an mikropono, tapos na an kanta.

 

An static na babayi sa telebisyon,

Sa lanob, an dalugdog nin orasan,

An tagilid na mesa,

An silensiyo satuyang pagitan nagriribok sa daghan,

Kita nakatukaw nakalunad sa paghahalat nin daliwawa sa sala.

 

Pig-ibahan kita saindong sala ta habo mo na mag-solo, sisay an muya na mag-solo?

Muya ko mabarkada sakuyang isip kaya gatas an laog nin sakuyang mug, nagiulok na ka sana.

 

Dai naghaloy, dai mo na kinaya an sangsang nin lintiang kwatro kantos,

Ipangadyi mo sako… sana dai na mag-uli an nag-udo saimong payo,

Mga taramong warang bagat, piglayog sana nin paros.

 

…nabuyong ako kan luha ko sa gatas nagtagdo.

Ika, buyong ka na sa pagkamoot bago an inot mong lagok.

An aki sakuya naghahapot, maurag sa arog kaining mga aga

An paglakaw sa aga pamahaw nin kalag,

Sarong pangangaipuhan bago magluto ki pamahaw kun dai man naghihidali…

Sakuyang paglakaw kada aga,

An paros pigmamate ko, pinapaagi ko sakuyang dungo paduman sa bilog kong lawas…

An parong nin aki pang aldaw sa semento…

Pighuhuna ko an mga istorya sa pandok nin mga tawo na nagdadalagan

Paduman sa opisina, eskwela, saud buda kun sain sain pa…

Naglilibot ako sa saud, o kaya sa mga harong kan mga barkada ko na marahil nangingiturugan pa…

Pag igwa akong nahiling na nagpapabakal ki taho, mabakal ako; pangadan ki lipot sa tulak…

An bakalan ki burak sa plaza nin Tabaco,

Duman ako nagpapahingalo ta sinda bulong man sakuyang pagkamundo…

Makikiinom ki tubig sa haraning karinderya pag napaha…

Luway-luway sana an sakuyang paghangos, ta habo ko pa man na mag-uli,

Ta sa pag-abot ko sa harong, igwang panahon na dai ko nalalaog an sakuyang sadiri,

Dai ko nahahapot an mga hapot na sa huna ko, kadaklan ki mga tawo pig-iiwasan,

Mga hapot arog kan, magurang kaya ako?

Aram ko, guguyudon ako nin daga sa hudyan…

Sakuyang paglaom kaya magagadan?

Paglaom na sana ako aki sa puso sagkod sakuyang kublit luoy na dahon,

Luoy na dahon na pag pig-sulo, an aso bitamina nin masunod na henerasyon.

An ugma na nagluwas sa daghan nin diklom

An kalag kan kandila sa gurang na mesa sa tahaw nin bangui, nangimigkimig,

Naghahalat an mga plato na sinda hugasan, pero nalingawan mi sinda sa maliwanagon ming istoryahan,

istoryahan sa pagka-aki pagka-gurang pagka-gadan,

Pigrani kami kan diklom buda nabutang telebisyon.

 

Kun wara an bulan bitoon, sisay an lambang saro? sisay an lambang saro?

Naglaog sa bintana an paros, hinapiyap samuyang barbon,

Pigkahuron an pirot na dai muna magsangsang,

Gari sanggatos na taon kaming dai naghuron,

Namatean mi samuyang ugma; hayahay na habo ming mawara.

 

Sa pagpamate nin alas-diyes, an pirot ipinangadyi mi samuyang puso na dai muna mag-abot.

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing