Wednesday, March 4, 2009

Para kay G


Nagtutubod ako na dai mo nalilingawan

An sadit kong mga kamot,

An aking ngimot sa liwanag,

Sa irarom nin tamong nin saimong Ngaran.

 

Dai ko ito pigbabalangibog,

Muya ko lang kutang marumduman,

An panahon na ako an ugma,

Ika an mensahero kan pigaapod ko na ako.

 

Minuya kong maging Ika

Na muya kong isipon na dai ko aram...

Ngunyan, ako an kinaban,

An namit, an gayon,

An gabos na kanta na sakong nadadangog.

 

Tauhan mo pa ako kuta ki panahon

Para an saimong Ngaran sakong mataram

Sa puso nin sakong aki na bubot pa,

Sakong mga magurang, sakong agom

Na aram ko tatao na makaukod.

 

Ika an panahon,

Nadadangog mo an mga taramong daing kusog,

An mga muya na hali sa puso na wagas,

Aram Mo kun ako totoo,

Aram Mo na bago ko namalisyahan.

 

 

                                                                                                                                     

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing