Thursday, April 30, 2009

Kuta, dai na mangulog an mga namomoot

Dai na taka padaba,

Dagit ako saimo,

Muya takang bungagon

Pag namamate ko an saimong halangkaw,

Ulod sana ako na naghihiling saimong paglayog,

An saimong moral, bayong sa mga alopoop

Na sakuyang pagtangad, nabubuta ako

Saimong liwanag.

 

Habo ko na saimo,

Mapiot na dalan

An sakuyang halunan sa mga gamit mo,

Pangangaipuhan an espasyo,

Maghali ka na,

Kaiba an saimong silag.

 

Nagtutubod ka ba

Padaba?

Taramon mo sakuya,

Nagtutubod ka ba sa sarong

Sadista,

Stanilista,

Nagtutubod ka ba

Na igwang sadiring dila an sakuyang kulog?

 

Haloy na panahon na an pighahalat nin pintuan,

Yaon ka pa.

 

 

Dawa sarong bulan na akong dai nagluluwas ki chi

May mga bangui,

Pag nahihiling ko an bilog na bulan,

Garo mauran ki daplos,

Dawa maparos.

 

Tawo sana,

Taramon na may lugad,

Tawo sana,

Na nadadaog nin sibulyas, bawang

Na nag-aagos

Sakuyang nagsusubong dugo,

Naggigibong hukol,

Piglalamos sakuyang katanosan.

 

Tawo sana

Na pigwawalat nin kusog

Pag napaparong an hamot

Na naggagadan ki kalag.

 

Tawo sana,

Iyo,

Nagkakarigos na ako sa lugad

Sa paotro-otrong taramon. 

Wednesday, April 29, 2009

Sakuyang Paggurang

Habo kong maggurang na nakahiling sa luwas

Kan bintanang dumog,

Naghahalat

Na mapagal an uran sa paglamos sa daga,

Na sa sakuyang puso, iyo man,

 

Habo kong maherak sakuyang sadiri,

Daing igos na maglakaw sa pier,

Sa dagat, 

An hukol garo matabon sakuya,

 

Pighahali nin mundo an kusog nin bitis,

Naghahalat na maging magian an lumba-lumba,

Naghahalat na maghali an gabat.

 

Habo ko man na pirming maglakaw sa dagat

Pigpapabayaan an mga nakaagi na maglakaw parani,

Pighihiling an mga aking nagkakawat sa pier,

An bulawang nagbababang aldaw

Mahihiling saindang naghihirong mga mata.

 

Sakuyang paggurang dakul akong oras para magtukaw,

Isipon an mga manungod sa hararom,

Maduduman ko an mga nakaagi,

Su mga mahamis na aldaw, na bulan,

Garo si Peter Pan kaipuhan ko itong isipon  

Tanganing makalayog,

Pero dai,

 

Gagamiton ko an sakuyang oras tanganing isipon

Kun sain ako paduman,

Kun sain ako maduman

Pag lumang bado na an sakuyang lawas

Na kaipuhan kong salidahan,

Itapok,

Kaipuhang magpreperar,

Kaipuhang dai na ako ipangaki giraray.

 

Habo ko na mamundag gilayon sa kinaban nin kirot,

Na tubuan ki kulog sa gilagid,

Makaiwal an mga barkada

Na garo nagtanom ki paroy

Na rarauton sana ki alimagyo,

Habo ko na mamuot

Kun sain mamamatean ko na sana

Na dai na akong puso,

Habo ko na magadanan,

Na an dagit magistar sakuyang daghan,

Kun sain pwede akong makagadan.

 

Sakuyang paggurang,

Saro sana,

Saro sana

An pirmi Siyang marumduman.

 

 

Para sa mga tanga

Dakula an sakuyang dagit

Sa saday nindong lawas

Kan nagtugdok kamo

Nin mga pulang bulkan na nagkakalayo

Sa kublit nin nagkakaturog

Na umboy na kan naghibi

Nasulo an sakuyang daghan sa dagit,

Muya ko kamong buhusan ki gasolina,

Muya ko kamong durugon saro-saro,

Ah kun dai sana nindo aram an saindong piggigibo.

 

 

 

Tuesday, April 28, 2009

Kan banguing buyong si Amatesa

Mga gapo sana an mga bitoon,

Nata ko sinda papadabaon?

Simbag mo sakuya sa pagbasa ko nin Neruda.

 

Rumdom ko an saimong mga taramon

Kan pigsalbar ka nin parong nin Ginebra,

Rumdom ko an saimong pandok

Kun sain nadangog ko an hukol nin dagat,

Tamuyaw nin alimagyo na piglamos an sakuyang puso

Sa banguing saimong namamate na ika sana,

Ika sana saimong buhay,

May mga kaiba ka sa pagtagay,

Pero saimong pag-uli, paglaog sa kwarto, aram mo ika sana.

 

Iyo,

Kaya mo pa an gabat nin saimong payo,

Diresto pa an lakaw nin saimong mga bitis,

Nakakahuron mo pa an liwanag hali sa mga dyipni,

Pero dai pwedeng dai ka magtangad sa mga kagayunan sa diklom,

Dai pwede,

Ta duman ka hali,

Kita,

Aram ta an.

Pag nag-aabot an uran kun nuarin pahali na ako

Pag nag-aabot an uran kun nuarin pahali na ako

Paduman maski sain,

Tanganing iwalat an sakuyang pungaw,

 

Garo ako sasakyan na daing dalan na dudumanon,

Mahalat na matuninong an atop,

Mahalat na maghali an mga hapot,

An mga masetas maugmahon baya?

An mga bayong sa malipot na mga dahon, kamusta?

An mga ayam, dai sinda pwedeng maglaog sa harong

Ta an mundo magabat kun an salog madumog.

 

Pwede man magdara ki payong,

Pwede man magkalo,

Muya kong kahurunon an sakuyang makakataning sa bus,

Minsan habo kong magbaba pag-abot sa terminal,

Malunad na sana pabalik sa tighalian,

 

Mas mamunduon kun dai na ako magbuhat

Kun habo maghali an uran,

Sa dalan na sana nin pangiturugan maduman,

Baka lamang sakuyang pagmata,

Pwede na akong maglakaw

Tanganing walaton an makautsang girumdom kan naghali.

 

 

 

 

Monday, April 27, 2009

Iyo, yaon ka digdi kaito

Iyo, yaon ka digdi kaito,

Pigbalaybay mo pa ngani an satuyang mga bado,

Pigkaagan mong namit an mga aldaw,

Hinangos ta an ulunan ta sa tahaw,

 

Pigtaram ko saimo na garo sana kita mga transient

Na nakaistar digdi,

An aram mo sana muya mo akong makaiba,

Dai mo nadangog an sakuyang kurab,

Na gabos pwedeng mautsan sa sarong pagpiyong,

Kaya, sige,

Darahon mo an saimong tamong digdi sakuyang laog,

Pigtaram saimo ki sakuyang mga abagang nanluluya.

 

Ngunyan mahapot ka kun yaon ka ba digdi kaito,

Iyo,

Pigtataram ko saimo,

Pigpaparumdom,

Na mas makusog an namit nin pait sa hamis,

Gabos,

Gabos na porselanang platong pighugasan malilingawan ta

Sa pagkabasag ki sarong melamine na baso,

 

Iyo,

Yaon ka digdi,

Kaito,

Maski ngunyan,

Kun marurumduman mo kuta.

 

 

Saturday, April 25, 2009

Pag dakul an sakuyang pigkakan

Pag dakul an sakuyang pigkakan,

Mamunduhon ako,

Kaipuhan kayang may piggigibo ako,

Ta pag nagpahingalo ako,

An sakuyang puso buda isip,

Sige an dalagan,

Garo sinda mga makina

Na igwang burabod nin gasolina,

Dai sinda mapondo,

Ta aram ninda na pag sinda nagpondo,

Mabubutasan sinda sa sarong luho.

Tuesday, April 21, 2009

Sa pag-agi nin mga taon, Krishna

Sa ngunyan Krishna,

Mantang kaya pang kupuon nin sakuyang daghan

An saimong sadit na lawas,

Saimo an sakuyang kusog, daplos, dugo,

Aalingon taka na garo pagkamoot ko sa sakuyang sadiri,

Kugos-kugos ka nin sakuyang panahon,


Pag-abot mo nin edad 5 sagkod 15,

Papadumanon ta sa alopoop an satuyang mga buradol,

Kahurohunlakan ta an paros, mga bayong,

mga ayam, an mga awot, dawa mga tanga,

Tataramon ko saimo kun nata gabos na tao 

Gigibuhon gabos tanganing maglayog,

Kun nata gabos magibong hagyan 

Tanganing maabot an aldaw.

 

Pwede kang magduman sa manlaen-laen na planeta, Krishna

May pangakong ugma an kusog, dunong, an estado sa buhay,

Pwede ka man maghali saimong lawas,

Na wawalaton mo man sana pag ika nagadan,

Sana maaraman mo na dai mo makakaptan an liwanag

Kun dai mo ito mapahinuhod,

Na magigibo mo kun an saimong labi nakadukot sa daga.

 

Pero Krishna, pwedeng mag-makopa an saimong kamot

Pag may ginibo kang sala,

Ladang patos nin sadiring liwoy

An sakuyang puso pag piggibo ko ito,

Pero kaipuhan padaba dawa makulog sakuya.

 

Sa pag-abot mo nin 16 na taon,

Marabas kita, ako kaiba ka sakuyang soltero, barkada,

Mapitas kitang mga burak puropirmi para itao ki Gugurang,

Maduman kita sa pinaghalian nin saimong pangaran,

Ipamimidbid ko Siya saimo,

Saiya, mas masisimbag an saimong mga hapot.

 

Kun hanapon mo an saimong pangaran

Bago ka mag-abot sa edad na 16,

Krishna, dai na akong maipapangadyi sakuyang pagtangad.


Kun pupuwede ngani,

maring arog ka ni Prhalad Maharaj,

Krishna, dawa ano ka,

dawa ika si Hiranyaksshipu,

Padaba taka...

Jaya Lord Nrshimhadev!

Monday, April 20, 2009

Baybay

Masiramon maghigda sa baybay ta hali sinda

Sa narunot na mga lawas

Kan maghali an karapsaw nin gios.


May tali an paghigda sa dagat ta madigdi ako sa hudyan,

Dai malilikayan an padudumanan

Nin sakuyang pisikal,

Na dudurugon nin takla na itatao nin panahon,


Pirming madudumog an sakuyang wawalaton,

Na maiba sa mga bitoon sa daga na nalalamos sa pagkamoot,

Sa salidahan nin diklom buda liwanag.

 

Ako,

Dai ko aram kun pasain ako

Pag pigwalat ko na an sakuyang karne…

Sa ngunyan maati an sakuyang agimadmad,

Sana malinigan ko an sakuyang puso sa buhay na ini.

 

Muya ko na igwang baybay sakuyang dudumanon,

Dawa baybay ako sa masunod kong hinangos,

Baybay sa Vrindavhan 

Na hihigdaan nin mga baka, kaiba ninda

Krishna buda Radharani.

 

 

 

 

 

 

Sunday, April 19, 2009

Pag nag-iwal an mag-agom

Kaipuhan daang maging maiwas an kwarto

Pag nag-iwal an mag-agom,

Tanganing makahiro an paros sa daghan.


Mababawasan ki magkapirang bado an satuyang aparador,

Diit sana an hugasan sa lababo,

May rason ako para dai magkakan,

Pwede akong magpaligid-ligid sa kutson pag parong tsiko,

Maglakaw sagkod muya ko sa bangui,

Dumanon an gabos na dagat sa Tiwi, Bacacay, Sto. Domingo,

Magdalagan sa gabos na dumog sa madidiklom na parte 

Nin satuyang mahukol na relasyon,

 

Maiwas an kwarto,

Sadiri ko an oras, pero dai ko siya mamamanduhan,

Dai ako masyadong makakahiro sa kinaban,

Ta nalibot ta na garo gabos na pasyalan digdi sa Legazpi, sa Albay,

Naduman ta na garo gabos na dagat na pwedeng dumanon

Ki mga dai makapaghalat na an duwa maging saro.

 

Sa pagbuntog ko sa askad,

Ika an dagat na makanta sakuya ki tuninong,

Kublit mo an baybay,

Buhok mo an paros na magpaparumdom sakuya

Na dai lang palan kwarto an magiging mapiot pag ika naghali.

 

 

 

Mga aki nin Paros

Aki ako nin paros,

Kan ako joven pa,

Banal an sakuyang pagtubod,

Ta haluyon magkamang an mga aldaw

Sa kwadradong harong.


Sa pagdakula, nagtatalubo an mga muya sakuyang puso,

Muya kong magkakan sa madugiong plato nin mga parauma,

Muya kong mag-istar sa dagat, kahurunon an mga sira,

Magwalat ki gira sa baybay nin kinaban,

Muya kong dumanon an pitong kontinente,

Muya kong maaraman kun igwang pangwalo,

An gabos na eksperyensya ikwekwento ko saindo,

Ta naagihan, maaagihan nindo.


Maagom ako kun kaipuhan,

Pero mabubuhay ako dawa daing babayi sakuyang buhay,

Pigrerespeto ko an panahon, 

Dai ako naghihidali,

Yaon sana an pagkamoot

Ta nasa puso.

 

Maduman sakuya an mga ibang hagbayon

Sa pag-abo, paghalaba nin sakuyang buhok,

Mga aki sinda nin paros,

Mga tugang,

Saindo an sakuyang kugos,

Dadarahon sinda sakuya nin panahon tanganing maghapot,

An sakuyang simbag, bulos nin liwanag saindang lalawgon,


An sakuyang halabang buhay,

Pwedeng ikurit sa mga gapo, gibuhan ki libro,

Itukdo sa mga unibersidad nin puso.

Aki ako nin paros,

kaito.

 

Ngunyan,

Nakua ko an simbag

Na gabos na aki,

Mga aki nin paros,

Gabos muyang lakupon an kinaban,

Muya nin gabos na saindang tingog madangog,

Muya nin gabos na iwalat saindang gios.

 

Sa paggurang,

An sakuyang tingog nagluluya,

Pero mas nagkukusog an tali,

Ta nadadangog ko sa edad na ini

Na pigtataram nin paros

Na maski sain yaon sana siya,

Maski sain mauukudan ta an pagkamoot,

An paros sarong bayong na malayog satuyang mga kamot,

Mag-adal kitang magdangog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banzuela

Banzuela,

Pigtaram mo sakuya

Na dai maabot an magayong rawitdawit

Sagkod

An sakuyang ngabil madumog nin pagkamoot,

Pero an pait kan pagsayuma nin pig-ilusyon pigsuka ko

Sa magkapirang berso

Na sa sakuyang namit mahamis,

Mahamis an pagbalos,

Mahamis an paglingaw.

 

Pero iyo,

Kan matanaan nin sakuyang labi an pagkamoot

Iyo man nanggad,

Garo tunog nin burak na maka-rungaw,

Garo mga bitoon sa bangui na may hamot an apod,


Banzuela,

Orgasmo an mahiling an sakuyang namamate sa papel

O sa monitor nin computer,

Orgasmo an mamatean na sakuyang mga kamot naghihiro,

Naghahaman ki sarong kagayunan.

 

Banzuela,

Pigtukdo mo sakuya

Na mga taramon na may apat na letra an pinakamakusog,

Na maabot an panahon na mauukudan kong maging simple,

Muya ko ito,

 

Nagtutubod ako saimo sa mga magkapirang bagay,

Banzuela,

Kamo daa ni Beljica an Pound buda Eliot kan Albay,

Pigtaram sakuya ni Borlagdan,

Nagiulok an pagsayuma nin mga Nagueño sakuyang pagistorya,

Pero dai akong labot,

Ta an saimong berdeng pluma,

Masupugong mga dahon na nakalakop saimo

Kun sain mga mapahinuhod sana an makakasabot.

 

 

 

 

 

Saturday, April 18, 2009

Pwedeng sarong aldaw

Pwedeng sarong aldaw,

Magrebelde an sakuyang isip,

Gadanon kaini an sakuyang puso,

Sa dagit tumimak…

 

An sakuyang mga kamot, pula, malansa,

Dugo an kolor nin kurab nin tigbabayong hapon

Na naghahapot kun nata dai ko nakontrol an sakuyang alimantak...

Garo may piggigibong pelikula, pighihiling ako nin mga tawo,

Mantang pigbubutong nin mga pulis paduman saindang awto,

Pwede.

 

Sarong aldaw pwedeng

Dai na ako magsurat ki rawitdawit,

Magpapabakal na sana ako ki badil arog ni Rimbaud...

Maduman man ako sa Juarez, Mexico,

Peregrinasyon sa mga banal na herenggilya,

Ibabalangibog na sana an pag-uli nin sakuyang lawas.

 

Pwedeng tatuan ko ki biyoleta

An abaga buda daghan nin sakuyang agom

Na pigpangako ko sa langit na ikagagadan ko kun sakuyang gigibuhon,


Pwedeng pagkamata an sakuyang dila, tulak, bulsa,

An mga inot kong iisipon,

Pwedeng dai na akong ibang kabisto maliban sa sadiri ko.

 

Sarong aldaw pwede man

Na magpakalbo ako,

Mag-istar sa bulod,

Suysuyon an dalan ni Samuel,

Buligon an mga pigdara ni Kristo,

Pwede.

 

Babayi

Kaipuhan ba talaga

Na magkarigos ka ki pahamot?

 

Dakul akong kabisto na garo ayam mo sindang pigguguyod

Sa pag-agi mo,

Naparong ko an pigwalat mong hamot

Na nagtaong mga kamot sa paros

Na an mga muro, nagarik-arik na mga burak na

Nagdadalagan samuyang mga lawas,

Nahiling ko an liwoy nindang mapulot

na nagbabayle saindang dila

Saindang maalindukong pagtaram,

Garo muya ka nindang kaunon,

Kakaunon ka ninda pero dai ka mauubos.

 

Babayi,

Kalampunay ka sa tore ni adan,

Daing matibay na paril nin harong,

Daog mo pa an alimagyo, linog

Pag ika minalaog sa sarong relasyon

Na an korte magiging triangulong mundo.

 

Haling buhok sagkod bitis,

Dakul kang piglalaag,

Tanganing mamuyahan ka,

Aram mo an sikolohiya,

An kaluyaan nin mga adan,

 

Pero babayi,

Dai mo man taramon aram ko,

Kun ika an eba

Na nagsusulot na gare mahihiling an saimong perlas,

Ika an mas maluya,

Ta nasusulo ka nin sadiri mong init

Pag dai kang kataning na adan sa higdaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasa kamot nin puso nin may kagsadiri an kagayunan

Nasa kamot nin puso nin may kagsadiri an kagayunan,

Bako mata an naghihiling,

Bako tenga an nagdadangog,

 

Nahiling ko an mga santo,

Inaagihan ka sana ninda Tabaco,

An saimong mga aki sa LCC na nagkakarigos sa kalayong daplos,

Mga aki nin aldaw na daing atop sa bangui,

Inaagihan sana ninda pero dai ninda nahihiling,

 

An mga gurangan mo Tabaco na nababatak an tulang

Sa lipot nin mga bitoon,

Magagadan garo sindang ayam, 

Nangingimigkimig

Sa dalan mong naghihibi, daing maginibo, 

Gabos bungog

Sa saindang pighihilang na mga batok.

 

Agom nin dagat an aldaw,

Saiya naguuli an mata nin kinaban,

Kun an aldaw an mata nin kinaban,

Kita naman an puso,

 

Sa bangui kun sain biyoleta an satuyang mga labi,

Maluwas an kolor nin gabos, itom...

May kaipuhang madangog an satuyang puso,

Kaipuhan magmuklat nin satuyang puso.

 

Friday, April 17, 2009

Parumdom nin Uran

Dai na man akong ibang aram gibuhon pag nag-uran

Kun ako solo,

 

An lakawon an pigwalat nin langit na salming nin kalag,

An hilingon an mga mata nin mga makakasarabatan

Na garo paghiling ko an sakuyang mga nakapaipling mga taramon,

An hilingon an laog nin mga tintadong bintana

Nin mga sasakyan na luway-luway man an dalagan,

 

Naghaharok ako ki kusog sa paglakaw,

Naghahanap ki simbag sa mga tukawang winalat,

Sa mga napauntok sa mga mapagpadabang atop,

Sa mga mag-ilusyon na tunay na nagpapadaba sa uran,

 

Matukaw na sana ako pag napagal,

Duman kun sain madadangog ko an gabos,

Importante sakuya an mga panahon na ini,

An distansiya bulong sa puso,

Distansiya sa palibot, sa gabos na namamate,

 

Ika man padaba,

Kaipuhan mo ini,

Kaipuhan man ini nin satuyang mga padangat,

Bulong ini sa gabos,

Sa gabos na nagtutubod na an oras,

Na an gabos pagsadiri ta.

 

 

 

 

 

 

Thursday, April 16, 2009

Bayong

Regalo nin langit an mga bayong

Ta mamunduhon an satuyang buhay,

May kansyon sindang naglalayog na burak,

langit na aki nin biolin buda pyano,

 

Sa laog nin sakuyang kudal, 

Pag nahihiling ko sinda,

Naglalakaw ako ki luway-luway,

Naghahangos ako ki luway-luway,

Sarong salog an sakuyang halunan,

Sakuyang daghan mga dakulaong gapo

Kun sain nakalunad ako sa bangka sa tahaw

Pighihiling an mga arteya kong mga masetas.

 

Nahihiling ko na sa pagkakan ninda sa kaunan nin mga ayam,

Garo sana sinda si Krishna na nagkukua ki mantikilya pag wara si Mother Yasoda…

Daing panahon na dai sinda nagtatao,

Dipisil magtubod na sa saday nindang lawas,

Nakua nindang maglayog dara-dara an dakula nindang puso.

 

Sa tabang nin mga naturalmenteng alak satuyang buhay,  

Sindang mga kakawat nin mga burak, mga dahon buda paros

Sa mga aga buda sa mga tigbabayong hapon,  

Buda sa gabos na panahon,  

Nahiling nin satuyang puso an satuyang lawas, 

Naghihidali na magdalagan parayo.

 

 

 

Sindang sakuyang pamilya pag bangui

An bulan may kabanga,

Naparong ko an kagadanan sa pulang laad,

Habo kong marunot an puso nin sakuyang agom

Kaya nag-uli ako hali sa matanga,

Pighali nin sakuyang paghadit an sakuyang pagkabuyong 

Ta nasuysoy ko an nagbabayleng dalan.


Pag-abot,

Turog an gabos,

Estatwa ako sa kusina, 

Naghahalat na an pirot giraray mag-abot...


Nagdalagan an sarong kino sa may lababo,

Sarong ipis naglayog, 

Tumimak sa takop nin kaldero nin maluto sa mesa,

Nakatukaw ako,

Naghahalat...

May butiki sa kisame,

Naghuhuron an mga lamok,

Pighihiling ko sana sinda,

Pigdadangog,

Sindang sakuyang pamilya pag bangui.

 

Tuesday, April 14, 2009

Padaba mare... ta sakuyang ikagagadan

Sa mga aldaw

Na pighahalat nin sakuyang mga mata an diklom,

Tanganing duman magdalagan,

Tanganing makipaghilingan sa pangiturugan,

Na nagbubukod sakuya maski sain ako magduman,


Padaba, 

Baka an paros magbara sakuyang halunan,

Kaya mare, 

Taningon ako,

Kahurunon an paglanyag nin sakuyang daghan,

Paghurunan ta an pait,

Bago maghali an namit nin satuyang pamanggi.

 

Dipisil palayugon an ngirit na may magabat na pakpak,

Dipisil gibuhong higdaan an satuyang mga daghan na nagaarik-arik,

Daing maginibo an lipot tanganing kita magkasararo.


Dipisil...

Pero mas dipisil magkaturog

Na may pusong daing maginibo, 

Nagkikiwang-kiwang.


Kaya padaba, mare,

Paghurunan ta an mga nakaagi,

Paghurunan ta an gabos,

Kun dai mo pa kayang magtaram,

Kugusi ako,

Maluwas na sana an mga tataramon,

An pag-sabot. 

Happy Early Morning Poem

Naglabar ako sa aldaw pagkamata,

Hello mga bayong

Hello mga burak

Hello mga ayam,

Gatas na mainit kasubanggi

Gatas na mainit pagkamata,

Mga sadit na Emerald sakuyang mga mata, maugma kong pighali,

Hello mga Chicoring panganuron,

Hello sa gabos na yaon

Pero dai ko kaipuhan ki kahuron,

Yaon pa ako digdi sa kinaban,

Dai ko aram kun pano magpasalamat.

 

Gatas sa bangui

Gatas na mainit

Na may diit na asukar,

Garo pagkarigos sa dagat sa diklom

Pagkatapos mahigda sa baybay,

 

Gatas, nektar ka sa pagal na lawas

Buda sa pusong malungsi,

Ugma na naglaog sakuya an mapulot na hamis...

Puno akong haluyon sa paghalat sa pag-abot nin limpoy,

An naggabat kong payo

Naggibo ki kalot,

Pangiturugan, yaon na ako!

 

Gatas,

Protina ka para sakuyang agimadmad,

Pampakusog tanganing may laban sa mga Beelzebub na maabot

Sakuyang paglaog sa makangirabong dimensyon.

 

 

 

Narurumduman ko an saimong labi sa tsaa

Narurumduman ko an saimong labi sa tsaa,

Saimong hadok

Rignos ako na naglayog,

Ahh, an pagkabilog kong liwat…

Saimong hadok

Nadadangog ko an sarong salog…

 

Maliban sa subo sakuyang dugo,
Magian ako sa pagwalat sakuyang lawas,
Maduman ako saimo, 

Mantang nakatukaw sa luwas nin satuyang pintuan.


Habo mo na mag-inom ako ki kape pag naghali ka
Ta Stallion an dalagan nin sakuyang puso
Ta malipot an daghan
Nin paborito tang tukawan.


Monday, April 13, 2009

Para sa mga babaying dios

Pag namumundo,

Naglalakaw ako na nakabitis,

Mas harani kaya sa daga,

Mas harani sa mga dahon na naparayo,


Duman sa limpoy sa higod

Pamilya ko an mga anino,

An mga gapong burak sakuyang tinitimak,

An paros na minaagi sakuyang mga bitis,

Sinda sakuyang kaugmahan,

 

An kulog sa puso nin sarong adan,

Kulog nin sakuyang puso,

Ako sinda,

Sinda ako,

Ta inagihan ko an dagat na tunok

Bago mailusyon an hamot.

 

Ako an daga,

Lawas ko an daga,

Sakuyang lawas kakaunon nin kinaban,

An sakuyang lawas maaki nin mga masetas,

Maabot… maabot,

Mga Rosas, mga Rosal, gabos na mahahamot,

Para sa mga Aphrodite na matutunaw pag pigsulo,

Sinda na tahaw nin ugma buda mundo.

 

 

 

 

 

 

Pag pighihiling nindo ako

Pag pighihiling nindo ako

May panahon na dai ko kamo nahihiling

Ta harayuon ako,

Garo bitoon na yaon sana pero harayo.

 

Nagtataram iyo, nakikihuron iyo,

Pero an sakuyang puso, an sakuyang isip

Duman sa harayo,

Dai nindo aram kun sain ito.

 

Dai ako duman, digdi pag nagiisip ako,

Dakul akong pig-iisip,

Arog kan kun nuarin giraray ako magkakaigwang halabang oras

Na makakatukaw sa kwarto nin sakuyang mga hapot,

Minsan ko lang kaya ito magiginibo ta

Dakul na tawo sakuyang buhay, dakul na kamidbid

Garo mga rosas sa kudal na kaipuhang dumanon, kaipuhang parungon.

 

Pag pighihiling nindo ako,

Pighihiling ko kamo,

Pero dai kamo madagit

Kun nagpapalataw-lataw ako duman sa balyo nin mga alopoop

Mantang pigdadangog an saindong mga tingog.

 

 

 

Gabat

Naggagabat an mundo pag naggugurang,

Mabuti matibay an reda nin sikad-sikad na sakuyang piglunadan,

Ta mababatak an daga

Sa gabat nin pigdadara,

 

An rebolusyon nin reda,

Tanog nin sakuyang puso,

Garo orasan,

Pig-aapod an rumirom na parani.

 

Pagduman sa sarong kaaldawan

Pigpalipot nin ice cream an sakuyang pusong patente,

Sa huna ko naka-eskapo na ako sa mundo

Kan dai ako nagtugot sa Matador,

Sa huna ko…

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday, April 12, 2009

Dulce

Bulong sa hilang nin puso, dulce,

An namit na batingaw sa dila,

Hamis na kaipuhan pag nalason,

Hamis na masiram kaiba sa paghahalat,

Ibog nin kulog sa daghan ninipis pag natanaan,

Ugmang pag tumimak sa dila,

Sa ngimot igwa kang daragang nagbabayle.

 

Dulce na kitik nin mga daraga,

Masiram an dulce na may mani,

May dulce na maurag tunawon sa dila arog kan tsokolate

Na pag naka-dakul, garo ka daa naka-patsi.

Pabayai an diabetes

Kun an puso nanganganaan sa kanser nin pungaw.

 

Dulce an kaiwal nin maalindukong korte nin lawas,

Pero dulce an muya nin mga babayi,

Dulce na habo nin mga Gabriella

Ta chauvinistang orig an mga lalaki,

Pero siisay sana an may kusog na mag-dae

Sa saday na siram na may dakulang pangako.

 

Manlaen-laen na baratilyo sa tindahan pag namumundo,

May taldes, molino, ube, macapuno,

Piso sana an presyo nin siram,

Halipot na ugma pero swabe.

 

Dulce an namit nin pagkamoot,

Pagkamoot na pigpatos nin asukar,

Ah dai sana kulugon,

Dai sana maging makasadiri

Ta sa tahaw nin dulce,

Askad an mahalat.

 

 

 

 

 

Radyo sa bangui

Romantiko an magdangog sa radyo

Mantang solamente sa kwartong may mesang dumog,

Tipsy sa nagkapirang basyong pig-ibahan an sakuyang luho,

 

Igwang mga pocahontas sa may pier,

Igwa pang mga serbesang naghahalat sa may Tanglaw, sa may Lady Ann,

Igwa man akong mga Dylan, Pink Floyd, Marley, Beatles,

Alagad mas muya kong magdangog sa satellite nin radyo

Ta masiram pag dai ko aram an masunod na kanta,

Dai ko bisto an ala-una ki aga,

Lalo na an alas-dos buda masunod pa,

Baad may madangog na kanta hali sa inagihan nin puso.

 

May nagdadangog ki radyo sa mga tsipipay na hotel

Kun sain nagpaparahalat magpundo an uran,

May mga nagdadangog sa radyo mantang piggigibo an siram

Tanganing dai mamalisyahan an mga maluya nindang linog buda mga hinghing.

 

Radyo sa bangui na nagbabareta ki mga ginadan sa siyudad,

Ki ending sa PBA, ki mga bagong tsismis sa buhay ninda Piolo buda John Lloyd,

Radyo sa bangui na nagtataram ki mga bagong lista sa tubig nin gobyerno,

Radyo sa bangui na nagkakanta manungod sa naghaling agom ni Lolo,

Radyo sa bangui na kaiba mantang an pirot magkatok.

 

Igwa mang mga dai makasurat kun daing musika,

Na kaipuhan an radyo tanganing mag-abot an musa,

Igwang mas muya na igwang D.J,

Igwang mas muya an FM, su iba AM,

 

Manlaen-laen na rason, manlaen-laen na ugma,

Sakuya, importante an musika sa buhay;

Garo ito asin sa isira,

Radyo sa bangui pag nagsawa na sa sakuyang mga MP3s,

Radyo sa bangui na inspirasyon sa sarong naghangos na rawitdawit.

Kalachuchi

Kalachuhci, kan naglaog an saimong hamot sakuyang dungo,

Dinuman kaini an sakuyang puso,

Nabuksanan an baul nin simbag,

Tunay na ika an burak ki gadan

Ta ika an kaipuhang hinangos  

Nin mga pigdalaganan ki buhay.

 

Pag ika napaparong ko Kalachuchi,

An sakuyang dugo nag-aagos daing untok,

Salog an ugma

Kun sain pigtatao ko an sakuyang sadiri.

 

Maski ika nasa daga,

Maski ika luyos, alang,

An saimong parong langitnon,

Kaya dai pwedeng dai taka puruton pag naagihan,

ilaag sa bulsa,

Iuli sa harong,

Itao sa mga padaba.

 

Balani an saimong gayon,

Musa ka nin pantiyon,

Hamot nin mga banal na altar buda bangui…

 

Ika an pighahanap ko sa paros, Kalachuchi,

Kaherak man sindang mas muyang hilingon ka sa harayo,

Kun igwa,

Pero ika na tunay kun mamoot,

Pigpipintahan mo an samuyang abong buhay

Ki pula, dilaw puti, rosa sa manlaen-laen na antas,

Hilinga an kinaban,

Dai ka sana mapagal sa pagpapadaba

Ta puso mi maluluyos

Kun parong nin daga an maghadi digdi sa kinaban.

 

 

Mga burak sa mga harong na pawid

An mga harong na may mesang dai napapahiran ki mantika

Buda mga platong dai nabubugtakan ki karne,

Saindang daga igwa sindang Rosal, Rosas, Santan, Kampanilyang Dilaw,

Oro-alas Kwarto, Balbas pusa, Sampaguita,

Idto su saindang kayamanan; an kayamanan ki kinaban,

 

Dai mo matataram na mas maugma ka sainda kun mahalnason an saimong mesa

Ta pigkakakan mo an mga orig, mga manok, an mga baka,

Igwa ka man na mga burak saimong higod pero dai mo matataram na mas magayon an saimong mga orkids,

An saimong mga Daisies, dai mo matataram na mas mahamot

Ta dai mo garo kaya mag-istar sainda, maghangos saindang paros, maghampang saindang mesa,

 

Hilingon sinda sa harayo, itdo an saimong magiginibo,

Nangangarap ka na kuta kaya mong lakawon an mga aldaw saindang sapatos,

Na kaya mong kahurunon an aldaw, an bangui,

Na mabubuhay ka maski sain ka man mapaduman.

 

Kun amay ka sana nagkakaturog

Pirmi,

Muya takang pakaturugon

Sagkod mahiling kong maghakab an mga estrelya

Saimong mga mata.

 

Pirmi,

Muya kong alayan ka ki kansyon

Sagkod an musika magdulay saimong mga labi

Sa paagi nin saimong mga padabang ungol.

 

Pirmi

An saimong buhok

Muya kong tawidon

Pagkatapos maduman naman ako saimong mga labi

Sagkod mapagal an sakuyang mga muro.

 

Pirmi

Muya kong magdukot an satuyang mga abaga,

An satuyang mga daghan,

An satuyang nalalamos na mga labi.

 

Pirmi

Muya kong madangog an saimong puso

Pigtataram an sakuyang pangaran,

Pirmi

Habo kong maghali an bangui

Ta sa bangui

Mas harani kita sa lambang saro.

 

Kun gurano kamundo an buhay ta

Habo tang paghurunan an ugat nin luha nin kinaban…

Haputon ta an kataning ta

Kun nata siya nakahungko,

Pigkukurab kitang baka lalo siyang makulugan,

Pero satuya bang pigbalo?

Habo tang maghapot ta muya ta ki tuninong na pagkaturog.

Pero gurano katuninong an satuyang pangiturugan

Kun an satuyang kataning salming kan satuyang namamatean?

 

Baka sa paghapot sa kataning makua ta an simbag.

Kun habo tang haputon an satuyang sadiri,

Haputon ta su iba,

Duman mapuon an paghahanap,

Baka lamang mahali an puling sa mata,

Balua.

 

 

Ngimot
Model: Krishna Chentamine Vash Casia Lim
Photograph by: Romalyn D. Casia

Reengkernasyon nin mga Siwo

Nagdadalagan sa matangang Albay

Matapos an underground gig sa Peñaranda,

An Marka Demonyo garo Sprite

Sa plastic na may straw

Na salidahan ming pighihigop na garo tubig kan

Naagihan mi ni Bal buda Klutz

Mga siwo sa saday na kwartong butong,

Nagdadalagan nagkakabanggaan naghuhururon,

Arog man daa kami kaan

Kan nakaaging buhay

Taram ni Bal,

Dai nagsimbag an mga nagtubod.

 

Tibaad

Baad dai ko aram,

Muya kong maging Dios

Kan pighapot ako nin sakuyang agimadmad

Kan naggibo akong libro

Manungod sakuyang mga nahihiling.

 

Paranoia #1

Mayamanon na kuta kita

Ta baratuhon an ulok ni Krishna,

Pero hilinga an gatas na nagdudulay saiya,

Ahh paubusa,

Naghihibi an ekonomiya.

 

Hilinga ki maray an mga may barbas na maaling saiya,

Ta baka terorista,

Aram mo man sana,

Dai pa siya nangingilala,

Baka mag-iba sa sarong parabomba.

 

Tigsik para sa mag-agom

Tuesday, April 7, 2009

Para sa sakuyang isip

Nagpahingalo akong an daramlagon sa isip 

Pig-iihip an sakuyang naghihirong tubig,

An mahika nin misteryo, 

Naglalakop na itom!


Amarillong hadi sa kastilyo nin itom na reyna

Pigbutong an silensyo parayo sakuyang kutson,

 

Saro akong nababatak na dahon,

Piglalayog sa kalyo nin kadlangan nin hararom na diklom,

Taramon mo sakuya isip kun kaipuhan ko pang maglakaw,

Diklom an kasagkuran nin diklom sa mga tawong nagdadalagan parayo sa liwanag,

Pero taramon mo sakuya, maturon ako sa mga anino, sa mga anino,

An tuninong na nagtakas sakuyang pangungulog sakuyang hahanapon,

An sakuyang laog naghihirong tubig, dai napapagal,

Hain an sakuyang hinangos?

Hain an sakuyang hinangos!

 

Pigtataram ko saimo isip, guyudon mo ako,

Kaipuhan kong maghiro!

Kaipuhang mapundo an paghiro nin tubig sa daghan,

Tanganing an kagayunan nin hadi kan bangui mahiling,

Ta an oras, bomba na may pahamot

Nin pinakamagayong babayi sa kinaban.

 


Para ki Krishna

Ahh, an mga aldaw, 

Kun sain kaipuhan pang maghiling ki telebisyon sa ibang harong

Na pasali man sana tanganing mahiling an mga kakawat

Bago mag-uli sa kwartong marumirom 

Kun sain mga pandok sa lanob buda kisame an pwedeng makahuron,

 

Sa bintana kun sain nagdadalagan pa an ibang mga aki

Kaiba nin mga ayam nin bangui sagkod matanga,

Duman masirip kun sain nagdadalagan an hamot nin awot sa harayuong dinuman

Pag pigdadagitan nin mga gurang,

 

Ahh, Krishna sakuyang aki, kaya muya kong magkatugang ka,

Tibaad agihan mo man an kalayo pag nagdakula kang solo, arog ko.

 

Garo mapapasa an tinampong salming sa pig-iisip kong ini,

Ahh, tanganing maging sarong maray na magurang

Paglakaw man palan sa kalayo,

Aagihan ko gabos na may sulo, tanok

Tanganing maski kita sanang duwa,

Buda sa pag-abot na gira mo na sana sa dugi an saimong mahiling,

Aram mo may nagbubuhat saimo.

 

 

Monday, April 6, 2009

sa maarabot na panahon

Pwedeng

Yaon pa an mga bitoon,

An dagat

Pag naggurang ako,

Dai ko sana aram kun yaon ka pa,

Kaiba sa pagmata, mahilot sakuyang rayuma,

Madala ki mainit na gatas sa higdaan

Kun ako an mas maluya,

Pwedeng nag-agom na man si Krishna

Kun may tugang siyang pangarap na babayi,

Pwedeng pigkua na man siya satuya,

 

Kun ika… kun ika an magimata na solo

Na pigsususog nin lipot,

Balua na maglakaw sagkod kaya paduman sa dagat saimong laog,

Magduman ka sa pisikal na dagat kun kaya,

Balua na kuguson an gabos na matitipok mo na silensiyo,

Duman daing kulog an saimo makakarani.

 

Pagkamoot man sana an muya ko na yaon 

Sa maarabot na panahon,

Maski sisay satuya an mawalat,

Kun yaon an pagkamoot

Ugma mamamatean ta sa gabos.

 

 

 

 

 

Sunday, April 5, 2009

kan buda kun

Kan pigtaram mong nalingawan kong isabay taka sa pagtimpla ki kape,

Namatean mo ba an lipot?

Kun an ulunan an sakuyang kugos sa bangui,

Sa huna mo

Dai na taka padaba?

Nareparo mo ba an pwesto

Kan mga padaba tang mga bitoon pagbuhat mo sa itom

Paduman sa diklom?

Kun iyo,

Pigbilang mo man kuta an mga banguing nagbubuhat ako sa higdaan

Para lakawon an gabos na itom

Ta yaon an bisita mong pula…

Saturday, April 4, 2009

Habo kong magtaram

Pwede man garo na ngirit na sana an magkahuron

Sa mga makakasarabatan ko sa dalan

Sa tigbabayong hapon kun sain

Pigguguyod ako nin bulawang pagal

Paduman sa dagat, an saiyang paniya,

Duman ko giraray nahihiling an sakuyang sadiri,

Sa dumog na salming.

 

Sana dai ninda isumpa

An sakuyang pagiging silensyo

Ta barado an sakuyang halunan ki mga hapot

Sa mga panahong dai ko bistado an sakuyang sadiri.

 

Habo kong magtaram maski maghapot sinda kun pasain ako,

Pwede na garong simbag an hararom na hinangos...

Dai makahalat an naghihidali kong mga bitis

Na luway-luway

Mahali

Sagkod dai na ninda ako mahiling…

 

 

 

Kan pigguyod ako nin dila, nin sakuyang bitis paduman sa pangakong liwanag

Kamunduan nagbiyo

Kan naglaog ako sa reengkarnsyon nin pulang ilaw

Na paotro-otong nagagadan,

 

Solong botelya,

Dai ka muna magmara,

Ta sa diklom,

Minakipot an salog nin dugo.

 

Nadadangog ko an mga pusong pagal, batingaw sinda

Hali sa mga lalaking parong siyudad nin aldaw,

Ahh, nuarin kaya ninda huling natawan ki burak

An saindang mga agom

Na siguro naglalaba ngunyan,

Naghuhugas ki plato,

May mga nangaturog sa may kaunan,

May mga bagong karigos ki pahamot,

Baka lamang mag-uli an naggurang na pagkamoot

Na Sampaguita an hibi…

 

Su mga ineng sa entablado, pagol,

Digdi sa Tanglaw sa Cormidal, Tabaco

Na pagkamoot daa an tunay na ngaran

Nataram ni Lagman,

Ahh mga ineng, tanganing may maluto,

Pigpalumoy nindo an pigtataram nin kinaban

Na pinakamasiram.

 

Si Niño Hesus nakatindog sa altar sa may kahera,

Dipisil madangog an langit sa kusog nin karaoke,

Sa maalindukong taramon nin beywang nin nene

Naparong ko an kalayo,

Napahiling ako sa may bayadan,

Guranong pangadyi an kaipuhang itao

Tanganing makaluwas makauli?

 

 

 

Friday, April 3, 2009

mainit an bangui, maski…

Dai ko mababasol an sakuyang puso

Kun maghali satuyang istaran

Tanganing lakawon an dalan ni Buddha

Kun kontrolon ako nin sakuyang mga pandama,

 

Ta mga kalayong subo an apod nin laman

Sa maasong mga bangui na an alinghaton

Minakapit sa kublit na garo ukay,

Garo an isip na madalagan

Sa pagkakan ki pandama arog kan

Pagtana nin manlaen-laen na laman 

Mabasog sana sa ugma.

 

Kaya dumog an sakuyang labi sa pangadyi

Ta dipisil makakua ki arog mo kabanga na mas muya

An hadok nin abaga,

An hururon nin mga labi,

Na mas muyang magpakabuyong kita sa kawat

Nin satuyang mga bayong sa daghan,

Kaysa sa init na gigibuhon kitang abo kun dai ta masasalikayan...

 

Daplos ta an nagpapahibi satuyang ulunan sa bangui,

Satuyang pagmata,

Padabaon ta an dumog

Na hali sa kalayo tang kugos,

Na an pigtatao sato bako

An makagadan na lipot

Na pwedeng yaon kun kita alipin

Sa apod nin kutson na gibo sa asupre.

 

 

 

Serbesa

An dagat ginibo

Mong kutson

Kan banguing bulkan ako;

Sarong pulang asupreng hukol sakuyang luha

Na muyang kaunon an itom,

An gabos na itom na puso, muya kong… ugh!

 

Salamat na sana

Sa istaran…

Maugma na kaya ako digdi sa baybay;

Sarong sementadong langit,

Pero salamat pa man giraray…

 

Dai ko na aram kun pano ako nakauli…

Kaya,

 

Pigtigsik taka serbesa,

Ta tinawan mo akong harong,

Payong libong hah!

Buda mga matang sa dumog latong.

Thursday, April 2, 2009

Paghahalat

Banguing daing nag-aabot na bisita

Sa mesa, pagal na

An pluma buda papel

Sa paghahalat,

 

Nagbuhat...

may tingog an bintana na dai pwedeng dai dangugon,

Arog kan kansyon kan mga banguing pighahalat ko an sakuyang kabanga…

 

Sa pagtangad,

Pigsuratan ako nin mga bitoon:

An gayon nin daliwawa

Para sana sa mga may pusong

kayang kaputan an saindang hinangos sa bangui.

 

Muklat, nangiturog

Pigbabasa ko si Federico Garcia Lorca,

Kan pigbadil ako ni Giovhanii Buen sa payo,

Sinda Richard D. Madrilejos, Julius Bariso pighihibian an

Naglakop kong alimantak sa pulang salog,

Pigkukuhanan ni Jaime Jesus Borlagdan nin litrato

An sakuyang pandok na dai na mabibisto, ni siisay man,

Nag-abot si Jacquiline Guarin na naghapot kay Jaime Jesus

Na an pangaran Salvador Neruda,

An hapot: Anong nangyari Salvador?

An simbag nin gabos: Wara lang.

 

Si Jun Lim naglalakaw, solo-solo, parani

Nagngirit si Giovhanii Buen, garo ayam.

 

 

 

 

Daing imposible sa siyudad

Sarong aldaw pwedeng magpiyesta an mga langaw

Sa gogon na dai basta mahihiling nin mga naghihidaling mga bitis,

An mga mamunduhon,

Dai sindang pakilabot sa pigdadarang gabat nin iba,

An mga awto na dai napapagal sa pagdalagan,

Dai sindang pagkaaram,


Muymuyon an kinaban sa mga nagsasalakang mga hururon

Manungod sa gabos na nagpapaugma sa laman.

 

Sa awot na nakatangad sa mga dampog,

Duman an sakuyang lawas, namamarong,

Duman parong an tunay na hamot nin kinaban,

Hamot na pag saimong naparong, an saimong bituka

Dai mo mapupugulang magluwas maski saing luho.

 

Siguro,

Dai ako mabibisto nin gabos,

Gabos na daing buhay na daing maginibo

Arog kan mga gusali, harong, simbahan,

Magkakabaratak na sana an saindang pintura saindang hibi.

 

Sa banguing ito,

Pag nagrani na sakuya an maraot,

Mahihiling ko na sana an sakuyang pagkaaki,

Maagi sa isip, sarong pelikulang malungsi,

Makaskas,

Sagkod sa

Mahiling ko an sakuyang lawas

Pigguguyod,

Pigguguyod kun sain dai mahihiling an sarong makangirabo...


An ribok nin mga talapang, nag-aapod nin uran.

 

 

Wednesday, April 1, 2009

Ako, Diyos?

Pag minahibi,

Dai akong magiginibo,

Banal akong marani saiyang naghahagad

Ki kugos, ki aling,

Kaipuhan niya an sakuyang init

Maski an lipot nagsusuksok sakuyang tulang,

Dai akong magiginibo,

Diyos siya, iyo,

Saday na dios,

Na pighahagad sakuya an gabos,

An sakuyang daplos buda dugo,

An sakuyang perlas na oras na sakuyang kinaban 

Garo napapasa

Pag an sakuyang angog nagkakarigos sa daplos,

Kaipuhan niya an gabos,

 

May panahon na dai ko napupugol an pasi

Kan pulot sakuyang pisngi,

Ta may panahon na dai ko magamit an sakuyang mga kamot,

Dai ko magamit an gabos

Tanganing pugulan an saiyang pagpunit nin tuninong,

 

Naaapod ko gabos na santo,

Sa hudyan,

Malaog ako sakuyang sadiri,

Malaog ako sakuyang pinakairarom,

Duman maaaraman ko

Na tunay,

Dai ako Diyos.

 

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing