Wednesday, March 25, 2009

May mga aga

An muya ko sana sa paglakaw sa siyudad,

Su dai ko biristo an sakuyang mga nakakasarabatan,

Ta may mga aga na masiramon kun kampana sana

Buda mga bayong an sakong nadadangog,

Pero mas maugma akong may mga bagong kabisto

Arog kan mga barbero na an mga mata nagbabagang aspalto,

Pero mabuot man ta nagtatao sinda ki mga istorya

na nagtataram sako na igwa akong mga kaiba,

Su mga makulitong nagpapabakal ki ibos, suman, binotong,

Muya ko man magtukaw kataning nin saindang mga dakulaong payong na makolor,

Nin saidang maiwasong mga ulok,

Su mga naghahalat kan mga maarabot haling Maynila sa paradahan ki bus

Na an mga pandok garo may aksidenteng mangyayari,

Muya ko sindang makaistoryahan,

Mga mga aga na masiram pag dai ako an nagiistorya nin sakong buhay,

May mga aga na mas masiram maghapot.

 

May mga aga na muya ko man na maghaloy sa luwas,

Tanganing malibot ko an mga baranggay,

Muya kong makahiling ki mga nagbabalaybay sa atop,

Ki mga nagsisigid pagkaaga,

Ki mga aking nakasirip sa bintana o nakatindog sa pintuan,

an mga penumbras nin mga dahon, muya kong mahiling,

Muya ko sana.

 

May mga aga man na dai na akong kurab na maghali sakong lawas,

Ayos sana kun maligis ako,

Dai man akong magiginibo kun muya na nin langitnon

Na sagkod digdi na sana an sakong paglakaw sa kinaban.

 

May mga aga na ini an muya kong gibuhon,

Pag an gabos nagkakanta pa sa pangiturugan,

An maglakaw, ini an muya ko,

An guyudon an sakong paa na maglakaw maski ako pirutunon,

Puso ko an mapa,

Maglalakaw ako mantang daliwawa,

Kaipuhan kong mainutan sa pagmata an aldaw,

Sarong suanoy na panata sakuyang sadiri,

Muya kong makahiling ki mga mata na may daing supog na ugma,

Ta hali pa sa higdaan,

Ta pag an init nin aldaw minasuriyaw na satong kublit,

Pag an daplos sa angog minapaso na sa kalag,

Sigurado, mariraw na an pagal sa mga makakasabatang mga mata.

 

Di bale kutang daing pamahaw,

Basta sana makalakaw,

Di baleng daing mainit na tubig sa thermo,

Pabayai na an gatas, kape, igwa namang jacket,

Basta mahiling an aldaw na nagbubuhat sa pier,

O kaya duman sa Palali,

An luway-luway na pagpatos nin liwanag sa dagat

O sa siyudad na pintuan sa ugma

sa dai mapupugol na halabang aldaw.

 

Pighahanap ko man an mga nawalat,

Muya ko man garo na hanapon ninda ako,

O maghapot sinda kun sain ako nagduman pag-uli ko,

May mga agang muya kong pighahanap ako,

Namumundo lang garo ako

Ta halipot sana an tuninong pagkaaga.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing