Wednesday, March 11, 2009

saro pa, saro pang pagkakataon

Pigparumdom nin tagiti

An satong pagkamoot,

Dai ka daa maghali

Tanganing madangog ta an mga taramon

Na nagtitios satong laog.

 

May Rosal sa higod,

An mga bayong may kansyon,

Kasubago,

gabos na nahihiling ta mga dahon,

An kasilensyuhan makabungog.

 

Makaskas an dalagan nin paros,

Dangugon ta an rima sa atop,

Maghibi kitang daing supog.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing