Wednesday, April 1, 2009

Ako, Diyos?

Pag minahibi,

Dai akong magiginibo,

Banal akong marani saiyang naghahagad

Ki kugos, ki aling,

Kaipuhan niya an sakuyang init

Maski an lipot nagsusuksok sakuyang tulang,

Dai akong magiginibo,

Diyos siya, iyo,

Saday na dios,

Na pighahagad sakuya an gabos,

An sakuyang daplos buda dugo,

An sakuyang perlas na oras na sakuyang kinaban 

Garo napapasa

Pag an sakuyang angog nagkakarigos sa daplos,

Kaipuhan niya an gabos,

 

May panahon na dai ko napupugol an pasi

Kan pulot sakuyang pisngi,

Ta may panahon na dai ko magamit an sakuyang mga kamot,

Dai ko magamit an gabos

Tanganing pugulan an saiyang pagpunit nin tuninong,

 

Naaapod ko gabos na santo,

Sa hudyan,

Malaog ako sakuyang sadiri,

Malaog ako sakuyang pinakairarom,

Duman maaaraman ko

Na tunay,

Dai ako Diyos.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing