Wednesday, March 18, 2009

An Saimong Ulok

Kun an bangui, sarong dagat na hararom,

Sarong barkadang dai ta pa masyado bisto,

Mababalyo, malalagpasan ko gabos pag an saimong ulok

Sako ipadangog.

 

Mapait an kagadanan kun an hibi mo an sa mata huring magpaaram,

Pero kun an saimong ngirit mahiling, igwang bulan maski anong oras

Sa kama nin kagadanan.

 

Kun an aldaw dai ko na aram an pangaran,

Iluwas an saimong mga ngipon na masupugunon,

Marani ako, mapahingalo sa pagal,

Matao ako ki mga paukod, ki mga karaw,

Ki mga burak, mga kitik, mga taramon nin pagkamoot,

Madangog sana an saimong ulok.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing