Monday, July 20, 2009

Thursday, July 9, 2009

Sa huna ko dai na ako magurang

Sa huna ko dai na ako magurang,

Mapapasa sakuyang payo bago ako mag 21,

Bungog kaya ako sa mga simbag

Nin mga may ikog na gurang,

An Padi garo an maestra ko sa eskwelahan.


Ginebra an lemonada sa init nin aldaw,

Aso an kakugos sa lipot nin diklom,

Laman an diyos nin sakuyang karne.


Ngunyan 29,

Naghahangos dawa dipisil,

Nakaukod sa lugad sa laog na haluyon maghali.


Pag may nahihiling akong mga aki

Aram ko magurang sinda,

Maswerte sinda kun magurang sinda.

Sarong tigbabayong hapon sa salog

Bisikleta sa salog,

Sa may baybay padis nin tsinelas

Buda bado,

Palataw-lataw

Sa tubig buda imahinasyon,

Masiram kuta kun may sigarilyo sa kamot.


Sa mga suhang dampog may nahihiling,

May dragon,

Bayong, ikos, mga mata, daragang magayon,

An dumog nin haraning diklom muyang agumon,

Alagad muyang maghibi kan nadaog nin lipot.

Tiwala

An parong nin aldaw sa mga pasang gapo

Garo parong nin pahamot mong nasusulo,

An mga dampog na garo pasang salming

Garo mga mata mong nag-uutik,

An dagat na pirmi an hinghing

Garo pangako mo na pigsurat sa tubig,


Dipisil malingawan

An kulog na pigtatoo sa puso,

Pwede man kun habo kong mareparo

Alagad kaipuhang mag-agi an salog nin panahon,

Tanganing magdukot an satuyang kublit

Kun muya ta pa,


Sa ngunyan,

Maray,

Kun yaon ka sa kun sain dai ko aram,

Ta ika man nagkakarigos sa haldat

Pag saimong narurumduman an pigkurit mong maraot.


An tiwala garo barahibo ki bayong na pigpalayog ta sa paros,

Dai ta na aram kun pira

Pag sa daga naghadok.

Tuesday, July 7, 2009

Libog

Pagkamundag

Libog

Pagkagadan

 

Pagpadaba

Libog

Dagit

 

Langitnon

Libog

Daga

 

Ika

Libog

Ako

 

ABKAT

Libog

Kabulig

 

Albay

Libog

Naga

 

Manila

Libog

Albay

 

Rawitdawit

Libog

Pagkurit

 

Libog

Libog

Libog!

 

Sa Girumdom na Sana

An kaday mo na sakuyang hidaw,

Paros na mahalnas,

Nagbabakay ako sa pag-reparo,

Sierto duman yaon ka.

 

Pagkamoot ko pig-lustab mo na,

Mga mata mo na gapong nagkakalayo,

Nagtuga,

Kaipuhan mo ki distansiya,

 

Distansiya…

 

Dai ko masabutan,

Baad habo kong masabutan…

 

Pag-girom mo an hawong

Naghuhuron an talapang buda an Santan,

Sa may gripo,

Sa mga gapo na dumog,

Yaon ako,

Dai nagtutubod na solamente sakuyang mga taramon.

 

Sain na pigdara nin paros an uran?

Atyan na ako makakan

Pag malinig na an kusina,

Pag pirutunon na an paros,

Kakahurunon taka pag turugon na ika,

Baad magsimbag an langit.

 

Friday, July 3, 2009

Barayle nin mga pandama

Pigbabasa ko an sarong librong tapos ko nang basahon,

Habo kong makalingaw,

Piglakaw ko an mga dahon nin nakaagi;

Paduman sa burabod nin dunong na naghali.

 

Alagad, nagpaparabayle an sakuyang mga mata

Sa bangraw na nagkatok sa bintana,

May gatol sakuyang dila

Hali sa tsokolate na nag-aapod sa mesa,

Nadadangog ko an kansyon nin mga bayong,

Pigdara nin paros an hamot nin mga masetas…

 

Nagtimpla akong gatas,

Nagduman sa higod,

Sa naghahalat na mga pasang gapo

Kun sain harani an mga nagkakawat na ayam,

Dara-dara an libro,

Na pigpatungan ko na sana

Ki baso nin mainit na gatas.

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing