Friday, March 27, 2009

Pagtubod

Dakul an kamatis

Sa piggisa mong amargoso,

Pigkaagan mo pang dakul na bawang buda sibulyas,

Maski ngani paminta buda asin sana, lingawan na an toyo,

Kan pigtaram mo ini, 

Naglayog an salampati mong ngirit sakuyang puso.

 

Kan pigtaram ko na muya kong maging masiram an sakuyang pigluto

Buda dai naglumoy sa kalayo an isira,

Magtubod ka...

Magtubod ka ta kan pigiilusyunan taka,

Tunay an sakong mga pigtaram manungod sa mga bitoon

Na saro sindang rason tanganing kita mabuhay,

Tunay na pigguyod ako nin sakuyang puso sa mga biyaheng 3am

Tanganing maayos ta an dai pagkakasinabutan.

 

Arog man kaan ngunyan

Pag pigtataram ko saimo

Na naglayog ako sa pagdutdot nin saimong dila

Sa sabaw nin sakuyang isira buda

Sa ngirit mong nagpabilog giraray 

Sakuyang pusong pig-aasay nin kurab,

Magtubod ka,

Ta iyo man sana an muya ko,

An gabos sakuyang gigibuhon tanganing

An gabos na namit digdi sa kinaban, masiram.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing