Sunday, March 8, 2009

An Gabos

An gabos

Sa puso nahihiling,

Kun dai pa mailuwas an gabat nin luha,

Halaton an kasimbagan

Nin mga hapot na may pagkamoot

Mantang nasa maimbog na kadlangan

Kun sain dai makalaog an aldaw.


Dai pupuwedeng daing kasagkuran an uran,

Ta an satong puso dai namundag

Tanganing sa pungaw maghangos.


Maabot iyan, mariraw,

Haloy na kun haloy,

Dai pupuwedeng pirmi na sanang bangui,

An gabos may rason,

An gabos may kasimbagan.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing