Wednesday, March 18, 2009

An Mongha

Pighiling ko an saimong mga bitis,

Igwang mga sadit na buhok duman,

Piggibo ko ito ta habo kong makua mo an sakuyang laog,

Piggigibo ko ito tanganing mahiling kong dai ka perpekto,

Buda muya kong magsakat sa pigtataram nindang langit.


Pig-iisip ko man na nag-uudo ka,

Pig-iisip ko na dai mo pighuhugasan an saimong burak

Pag ika nagwiwiwis,

Muya kong maparong an saimong daplos, muya kong masuka…

 

Alagad mas makusog an sakuyang pangadyi

Na madangog an saimong boses,

Magdalagan an sakuyang mga muro saimong halabang itom na buhok

Na garo katurugan sa diklom,

An saimong mga ngipon magdukot sakuyang mga ngipon,

An saimong hinangos an pangaturugan kong kansyon,

An saimong dede sakuyang masakat, manamitan an pasas,

Pag-adalan an mga lambang korte nin saimong lawas

Mantang an satuyang hinangos garo mapuputol.

 

Pig-iisip ko ito pag bangui,

Pag bangui, makasalan akong maaapod.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing