Sunday, March 29, 2009

Pag ika nauuyam

Sa pagkauyam sakuyang mga karaw,

Bigla an pagkaluyos kan saimong labi

Tanganing dai makalaog an dila kong paruparo,

Ahh, mapapahiling ako sa bintana

Kun sain yaon an Sunflower

Na dai naaalang.

 

Pirang aga sana, maabot an kurab

Na pigtatao nin mga estrangherong mga taon kun sain

Mababasag an mga perlas satuyang mga ngimot,

An satuyang hangaw magiging raot na sira,

Pero dai ko kaya na dai ka laugon,

Na dai ko makaptan, mahadukan

An maiwas mong labi

Kun sain hinghing an ugma sa pagluwas

Sa tahimikon tang kwarto.

 

Ika an pinakamagayon pag nauuyam

Ta daing kasagkuran an saimong paghahalat,

Dai mo man sabihon,

Mariraw sa mga estatwa sa satuyang harong

An saimong kamunduan sa pungawong paruparo,


Ta kun igwang makakataram na bisto ninda kita

Sindang mga pirming yaon 

An may aram kan inagihan ta.

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing