Sunday, July 18, 2010

Friday, February 12, 2010

Ta Narumduman Mo

Pininyahang magic meat na may mushroom

Buda pinya,

Narumduman mo…

 

Nabasa ko su surat mo,

Dai ko naubos an maluto,

Ugaring pig-asay ko an isira,

Pig-ref ko an tada,

 

Dai ko masabutan an mga artista sa teleserye,

Maray pa an paros sa higod,

 

Nagpapahiwak ako ngunyan nakatangad sa lipot,

Ika man garo…

Dai ako ma-yosi

Ta narumduman mo.

Thursday, February 11, 2010

Kun pagal na an gabos na mga makina

Kun pagal na an gabos na mga makina,

lana sa labi

an mahiling ka,

 

mapulot an pagmaan kong

dilang nagbabayle sa parong

nin saimong gasolinang

dagta nin mga prutas,

namit nin bulan,

hamot nin mga bitoon,

 

ugaring pagal na an gabos na mga makina,

nagbabaratak an takla sakuyang tulang,

may aso sakuyang dugo,

pighihinang an paros.

 

An tingog nin TV,

nin orasan,

punembreng Chopin.

 

Makakasabot an tamong,

an ulunan, kutson,

ugaring pagal na an gabos na mga makina,

 

mara akong salog,

pahaunon

sa dai mabukasang serbesa.

Tuesday, February 9, 2010

Dawa Sain Yaon Ka

Pag dai na taka mahiling

Dai na taka marurumduman,

Alagad kamot mo an dagat

Na muyang magpakarigos sakuyang lawas,

Mata mo an aldaw

Na an hamot kabasan nin burak,

Hinangos mo an paros,

An baybay saimong daghan,

An mga bulod saimong sensasyon,

Mga puno saimong bariksan,

Mga bitoon saimong mga pangako,

Pigpaparumdom nin daplos

Mga bangui nin satuyang mga pagkasararo,

Pigpaparumdom nin kimig-kimig

Saimong mga abaga,

An halabang biyahe saimong buhok,

An pagkapaha saimong mga labi,

Makaulok,

Yaon ako ngunyan harayo saimo,

Tibaad dawa sain yaon ka palan,

Pwede kong kaputan

Pwede kong namitan.

Digdi sa Harayo

Digdi na sana sa harayo ko hihilingon an mga bundok,

dipisil madisgrasya,

digdi sa harayo,

kaya ko mang namitan an hamis

nin daplos sa ngimot

buda mga saday na linog sa kamot

nin mga nagsasakat

sa siram.

Sunday, February 7, 2010

Dai mo Taramon na Tatao ako Magpadaba

Dai mo taramon na tatao ako magpadaba

Sagkod buhay pa ako,

Baad sadiri ko man sana an sakuyang minoot.

 

Kun namamate mo na pigpadaba taka,

Maaaraman ko sa kadlangan nin silensyo,

Maluwas an bangraw sa mga luho na igwa ka,

Ta an ugma garo brilyante.

 

Taramon ta na sana an pagsabot sa sarong maan,

May taramon an pagkamoot

Na an mga nagpapadaba sana an nakakasabot.

Thursday, January 21, 2010

Meditasyon Pagkamata

Kape,

asukar,

creamer,

sa tahaw nin ipo-ipo

sarong bayong

luminayog.

Wednesday, January 6, 2010

Pirmi, may nagsosolong uminom

Pirmi, may nagsosolong uminom,

Sa mga lugar na aram ta

Alagad dai ta na pigduduman,

 

Mamamalisyahan na sana

Na kabisto idtong nag-iinom sa diklom,

Mamamate na sana

Na muya mong magrani

Ta nagpamate an haldat

Na namandong sa magkapirang bangui.

 

Kun mabuyong an pagkamoot, pabayai sana,

Kun sa pagkabuyong matataram

An gabos na kamunduan sa bangui.

 

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing