Tuesday, March 24, 2009

muto-muto

Isipon ta na Domingo ngunyan,

Tawan ta ki layaw an satong lawas sa pagrabas sa plaza,

Namitan ta an paros,

Magkaon ki piniritong mani

Mantang nakatukaw harani sa mga burak tang padaba,

Pighihiling an mga aki na naghahabulan sa dumog pa na awot,

Diputa an loudspeaker pero ngunyan mauragon sinda

Sa mga lovesongs na ineere ninda,

Maski nuarin makaugmahon makataning an mga burak,

Maski dai sinda nagtataram, dakul sindang pigiistorya sato

Manungod sa buhay buda pagkamoot,

Ah, an bus pa-Legazpi hilinga,

Panuon na,

Rumdom mo ba su nagdalagan kita hali sa pagkakatukaw

Sa Rizal park paduman sa bus pa-Tabaco,

Tanganing magkaibahan sa bangui

Na an lipot, kita an saiya nagkukugos?

Pagkaaga, mabiyahe kita, mga alas-kwatro,

Mga alas-sais, pa Taysan na kita,

Mga alas-siyete, habo ta magsiblagan, maski ika may klase, ako may trabaho…

Masiramon talaga an piniritong mani,

Gibuhon ta giraray na magdalagan sa bus

Pag pwede,

Pag pwede magdalagan kita sa mga dinuduman ta

Kan dai pa kitang aki…

Dai ta isipon an oras,

Dai ta isipon an gabos…

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing