Sunday, May 31, 2009

Bang Bang!

Sarong badil an pagkamoot

Kun dai mo kayang kaputan,

Bang bang!

Saimong payo,

Bang bang!

Sa puso mo naman.

 

.45 sa iba,

Sa iba M16,

Shotgun an sakuya.

 

Bang bang!

Pwede man kitang makagadan

Ki sarong tawo,

Duwang tawo,

Tulo…

An bilog na kinaban

Pwedeng magadan

Kun madangog an satuyang istorya

Na musika

Pero asi,

Pwe!

Ribok man lang palan.

Botika

Pigkakahuron ninda ako na magpakaray,

Dai ko daa muna walaton an sakuyang lawas,

Nadadangog ko sa paros an hinangos nin mga masetas,

Dawa su mga bayong,


Sa paghiro nin mga alang na dahon

Buda mga baybay,

An tingog nin dagat

Gabos sinda nagtataram

Na may bulong an gabos na hilang.

 

Bulong sakuyang magagabat

Na dalagan

Sa daga,

Sa gapo

Sa awot na dumog

An saindang mga kansyon.

 

Pigdadangog nin sakuyang puso

An sakuyang pag-abo,

Nakakaukod...


Dangugon an pangadyi

Nin mga ayam,

Namamatean ko

Saindang mga mata na nakadukot sakuyang naglalakaw,


An sakuyang mga bitis

Magian,

Dawa an sakuyang puso magabat,

 

Libreng bulong

Pag kaiba ko sinda

Sa panahon na an sakuyang anino dai ko bisto,

Dai ako pigkukurab

Ta an sakuyang mga kairibanan tunay.

Friday, May 29, 2009

May mga banguing pigkukugos ko an amnesia

Mara na an ugma,

Aldaw, yaon ka na palan,

Kaipuhan nang maghiro,

Mga burak,

Mga ayam, hello,


Kaipuhang magkarigos,

Pamahaw atyan na,

Kaipuhang maglaog

Bago mag-8 nin aga,

Kaipuhan,

 

Kuta, atyan, pag-uli ko,

Pagkakaon,

Pagkahiwak,

Sa sakuyang pagdalagan

Sa hararom,

An sakuyang tulang kuta masugpon,

An salog sakuyang puso matuninong,

An daga giraray madumog

Tanganing may kusog pagkamata.


 

Thursday, May 28, 2009

Langit an Asukar

Nagdadalagan an mga tanga

Sakuyang bitis

Pasakat

Sa tahaw nin sakuyang kamot

Kun sain an saindang mga kairibanan

naglalangoy

Sa bulod nin asukar,


Dai sindang talenga

sakuyang pangadyi

Na piglalamos

Nin kulog nin buot,

Daing kusog an diabetes

sa itom nindang dugo.

 

Sakuyang mga muro

Nakahiling sa mga dampog

Na an gabat nin itom

Buminagsak sa mga saday nindang payo,

Piglaog saindang alimantak

Na naghahanap ki ugma.

 

Sakuyang mga kamot dawa sa harayo

Mapaparong an hamis,

Sa mas harayo

Mga baranggay nin tanga

Nagdadalagan

Naggagasudan.


Sa mas harayo,

may mga tangang naghahanap

ki mas mahamis na bulod nin asukar.

 

Wednesday, May 27, 2009

29,

29

Na palan ako

Kasuhapon,

 

Dai ko namalisyahan

Ta dakulon an handa,

An mga nakarumdom.

 

Pig-iwasan ko

An nagruruluwasang mga hapot,

Makaskas sinda,

Nasukol ninda ako sa bangui

Paghali nin mga mauugmang anino.

 

Kagadanan,

Yaon na ako,

Maugma,

Ta dai akong magiginibo,

Kaipuhang rumdumon oro-aldaw

An nagraraning pagkautsan.

 

Maugma sa pagkaaram sa katotoohan.

 

29,

Garo balisong,

Kurab sa halunan

Sa mga masunod na numero.

 

 

 

Monday, May 25, 2009

Salming kan Sakuyang Ataul

Muya kong pirming makarumdom

Kaya sa ward ako nagduduman

Duman sa Provincial,

Duman kun sain lambang aldaw may nagagadan,

May madadangog akong mga hibi,

May mamamate akong dumog sakuyang puso,

 

Sa pag-agi nin pamilya bulig-bulig an malipot na lawas

Na nakapatos sa tamong,

Rumdom ko an mga hapot na may lyabe,

Pano kun an barkada o pamilya ko an masunod?

 

Ayos sa ward ta dakul an makakahiling sa pasyente

Kun bigla an paghaldat nin paros sa puso,

Duman dakul an istoryahan,

Iyo sana

Gabos mamunduon an sakuyang nadadangog,

Pero maray na ini

Sa mga kwentuhang friendster, Multiply, girlfriend buda boyfriend,

 

Elibs ako sa Radio Active Sago Project

Sa kanta ninda na,

“Marami ng nagugutom sa mundo, fashionista ka pa rin,”

Buda dakul na an nagagadan sa mundo, 

Sex, drugs and rock and roll an piggagasod ta.


An makulog,

Pagluwas sa ospital,

Pagluwas digdi sa ward,

Malilingawan na an mga hibi,

An pandok kan mga nawalat,

An parat nin katotoohan

Ta maliwanagon sa mall,

Magagayon su mga babayi,

Su mga bado na muyang bakalon,

Garo sinda mga totoo, na dai sasalidahan,

Itatapok sana sa hudyan,

Kaya sige sana,

Kun makalingaw,

Madigdi na sana ako gilayon (Kahirak man),

Sa ward,

Tanganing maghiling, makimate,

Ta masiramon an mga pagkaon sa private,

Dai ko mahihiling duman an salming kan sakuyang ataul. 

Friday, May 22, 2009

Sarong pagkamoot sa medyo harayo

 

Krishna, aki ko,

Pigsisipon ako

Kaya garo ka mahamot na burak

Na dai pwedeng parungon

Nin sakuyang dungo na naghihibi

Ta naparayo sa pigmomootan,


Dai mo pagisipon na harayo

An sakuyang pagpapadaba,

Kaipuhan pano

Ta baad ika maluyos,

Saimong pagkaalang,

An puso ko iyo man.

 

Kaya sa pisngi na sana

Buda sa angog mong dapluson

Kun dai ko na mapugulan,

Sa liog mong mapuluton

Kun an kalintura nin pungaw magsangsang,

Makukuryente an saimong ulok 

Sakuyang hinangos,

Na magpapakaray sakuyang pagmate.

 

 

Thursday, May 21, 2009

Ako buda an Lamok

Kun may ngipon ka lamok,

Kakaunon mo ba ako?

Pirang aldaw bago mo ako mahahali digdi?

 

Lamok,

Kun muya takang kaunon,

Kakahurunon mo pa ako baya?

 

…Dipisil magkaturog,

Kun dai mo aram an silensyo, an tuninong,

Maghali ka na.

Pangiturugan

Buligon mo ako paduman sa pinakairarom,

Kun sain dai ko madadangog ko an gabos na kulog,

Na pigbabalangibog kan libong 

Na dai ko namalisyahang nag-abot.


Sa pagtamuyaw ko saimo ina 

Sa kasalan

Na ako an may gibo,

Sa pagkabuyong ko sa haldat

May lamok na muyang makihuron

An ulok hali sa Hades.


An ulunan, gapas mong kamot ina sakuyang payo,

Tamong, saimong mga braso,

An paros sa bangui, saimong tingog,


Pangiturugan,

Darahon mo ako kun sain dai ko maiisip,

Na pwedeng sa pagkamata

Dai na siya,

Pwede ito,

Kun siya an mainot.

 

 

Tuesday, May 12, 2009

An parong na dipisil malikayan

Kuta tulong beses akong makarigos

Sa sarong aldaw

Tanganing mas malinig,

Mas harani sa langit.

 

Nagibo ko pagkamata,

Alas-5,

Bago magmata an panbulang,

Nagibo ko sa daplusong alas-3,

Pagkabangui...

Alas-9,

Sakuyang tulang puti,

Nag-aaso sa pagkabatak,

Dai man ako masyadong mapulot

Pero may parong sa kwarto

Na dipisil malikayan.

Thursday, May 7, 2009

Sa dagat, sain pa ba?

Dagat, ika na naman,

Sain pa ba ako madalagan?

 

Dakul an nagpapadaba sakuya

Pero daing pagkamoot sakuyang puso,

Nagtitios akong mahigda saimong baybay

Na garo mga diyamente,

An saldang kan aldaw, buhok kan babaying minumoot,

An saimong parong

Sanribong burak,

Sanribong simbag,

 

Katuninungan nin sakuyang daghan

An saimong mga hukol,

An saimong lipot sakuyang bitis,

Init sagkod maisipan kong mag-uli.

Muya ko sana

Dai man akong naiisip taramon,

Muya ko sanang magsurat.

 

 

Wednesday, May 6, 2009

Makaugmahon

Sa terminal nin bus

Kun sain an mga parahalat ki ugma,

Napangirit

Sa mga bulang

Hali sa kawatan na piglalaag sa ngimot

Nin mga aking nagdadalagan sa hinang,


Napauntok an kagadanan ki pirang minuto,

Dawa pirang minuto sana,

Mate an ugma.

 

Mga bulawang daplos

Saindang angog,

Saindang liog,

An paros

Naggagasod:

Sige sana, buhay ipadagos!

 

Biyahe sa probinsiya

Dakul na sasakyan sa kalsada

An saiyang iwas dai na makahangos,

Sa aso,

Sa daplos,

Sa matarom na paghiling ki lambang saro,

Sa lambang saro,

 

May mga babayi, mga gurang na nakatindog sa bus,

Dakul akong kaiba pero dai akong kahuron,

Minataram an sakuyang isip dawa dai ko pigkakahuron,

Mga paril sinda sakuyang isip na minabalda,

Mga paril hali sa pinakahararom kong kurab,

Mga hapot na nakahiling sa daga.

 

Pigdadaplos an mga awto sa paghahalat ki berdeng ilaw,

Dakulong mga tawo pighahabol an oras na magadan sainda,

Sa hudyan,


Makaskas an layog nin mapulot na paros sa siyudad,

Baad sa ati ako magadan,

Baad sa buyong na makasabatan,

Pwede man sa sarong aksidente, 

Atyan,

Dai ko man talaga aram kun nuarin

Magiging pula an berde,

O an berde magiging pula.

 

Sana pirming arog nin biyahe sa probinsiya,

An dalagan nin sakuyang isip,

Daing masyadong hapot

Na malugad sakuya,

Na matao ki kulog sagkod an pagal na gabos

Mahigda sa malumoy na kutson.


Sa biyaheng probinsiya,

Mga simbag an sakuyang nakakasabatan

Sa biyahe kun sain dawa halaba,

Tuninong,

Arog kan mga dahon,

Arog kan bulod,

Arog kan bulawang naaagihan,

Pasil masabutan,

Arog kan Mayon na maski nag-aaso,

Tuninong.

 

 

 

 

 

 

Friday, May 1, 2009

Sakuyang pagkagadan

Habo kong magadan

na dumog an dalan,

kun pupuwede daing luha na magtagdo

sa daga na dai makakahangos,

 

magabat an mga bitis na libong na naglalakaw,

an tipsik nin dugi,

sa bado,

sa puso,

an mga pandok, mga molaveng dampog,

su mga istorya manungod sakuya

habo kong madangog ta dai ito totoo,

dai nindo ako gibuhong diyos tanganing marumduman,

 

may makanta,

may marawitdawit,

magayon,

maugma ako,

pero dai na sana,

daing lugaw,

kapeng malipot man sana,

dai kamo magtao ki burak,

ta daing hamot an makakahali nin mundo,

 

kun muya nindo akong mapaugma,

suluon nindo an sakuyang lawas,

an sakuyang abo, dai mo ipahiling sainda padaba,

tanganing dai sindang dudumanon,

kun marurumduman nindo ako,

makaumahon baya?

Kun marurumduman nindo ako,

Sana marumduman nindo na kayo man magagadan.

 

Kun pupuwede sana,

May aldaw

Pag naghali ako,

Pwedeng may paros

Basta mainit,

Ta an gabos pwedeng mautsan

Pag namate an lipot.

 

Habo kong magadan

Na dai kamo handa,

Padaba...

Ika na an bahala.

 

 

 

 

 

 

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing