Tuesday, June 23, 2009

Kun magadan ako ngunyan uran

Kun magadan ako ngunyan uran,

Puro-pirmi,

Pag yaon ka,

Mantang dumog an daga,

Mamamate ninda an sarong kikilat

Na muyang bangaon

An gabos na igwa sinda,

Mas makulog an pagkalamos na mamamate nin mawawalat,

Tinataram ko sainda,

Garo sana ako pasi nin luha nin langit sa burak,

Magayon hilingon

Alagad dai na ninda ako makakaputan,

Maabot,

Mamara,

Mahali ako,

Alagad habo ko ngunyan

Ta habo kong igwang madipisilan.

An Dagit

Alas an dagit na dai maitaram,

Dai makabatok,

Dai tataong maggasod,

Luway-luway an pag-ilo

Sa pusong sa itom na liwoy nalalamos.

 

An dagit,

Alas na payo man an puro,

Duwa an dila na espada an tarom,

Saimo,

Buda saimong kaiwal

Na piggibuhan mong altar na itom.

 

Sa daghan,

An alas naghahalat

Sa pagsupay nin dagit,

Makamang,

Maluwas,

Kun dai saimong ngimot,

An payo maluwas

Saimong nangingimigkimig na kamot.

 

 

 

 

Saturday, June 20, 2009

Asi,

Pagkamata an pamahaw

Paghiling sa uran,

Pagmate sa tigsik sa kublit

Na garo pigdudutdot nin mga kerubin,

Nagkukugay an lipot buda init sakuyang lawas,

Garo ako gadan na nabuhay,

 

Sa pintuan nakatukaw, tuninong,

Sa kusina sa likudan may nag-aapod,

Alagad makusog an pag-apod nin uran,

Isnab sa sabaw na an parong higod nin mga Rosal,

 

Muya ko sana digdi sagkod magpondo an langit,

Muya kong ibahan an mga masetas na nagkakarigos sa hadok,

Sa labog nin asong kinaban

Nagdalagan an naghihirong mga kolor kan nakaagi,

Naisip kong magdalagan sa tagiti,

Magduman sa aldaw nin sarong aki,

Asi,

Kaipuhan munang kaagan ki mainit an tulak.

 

 

 

Pag ako nagadan

Dawa awot ako

Sa langitnon

Basta si Gugurang sakuyang kaiba,


Dawa baybay ako

Basta an Pinakamagayon magdalagan sakuya,

Buda sakuyang daghan maghigda,


Dawa tubig ako,

Sarong salog,

Basta iinumon nin pahang halunan ni Padaba,


Pag nagadan ako,

Saro man sana an pangadyi ko,

An makauli

Sa pig-aapod nindang Vrindavhan.

Tabaco

Inot kong nadangog an pangaran nin Tabaco

Kan naaraman kong sa Bicol na kami maistar,

Banwa pa kaito an ngunyang siyudad

Na may mga tinampong dipisil mamidbidan,

 

Tabaco garo yosi,

Asi, kun naaraman ko sana na sa sentro man sana kami maistar,

Garo dai na ako nag-iba

Kun dai ki papa na may hilang,

Muya ko kutang mag-istar sa mapuno,

kun pwede sa bulod na pig-aapod.

 

Pig-aarog nin Tabaco an Maynila

Dai niya garo aram na muya niyang maging kadlangan arog nin sakuyang pighalian,

Duman dai ko aram an itatao nin mga masunod na segundo,

Dakul an pwedeng magrani sa nakasaradong mga pintuan, bintana,

Sa matanga kun sain pighahanap an mahalnasong pangiturugan.

 

…9 na taon na ako digdi sa Tabaco,

Dai ko na bistado an San Juan, Maynila,

Habo ko na man magbalik sa ulok nin sakuyang mga barkada duman

Ta dai ko na man ito mga biristo,

Dai ko mataram na bistado ko an Tabaco

Dawa dakulon akong mga barkada sa pangaran,


Saro sana an sakuyang aram,

Mas harani sa puso an ugma sa Tabaco

Ta mas malaya an paros sa probinsiya buda mas harani ako sa kalikasan,

Alagad maabot an panahon na madarakul an alas sa tinampo

Ngunyang saro na siyang siyudad,

Pasil man sanang maaraman kun ano an naitatao nin sarong siyudad sa mga tawo,

Magluwas ka, maglakaw, ibungkaras an mata nin saimong puso.

Tuesday, June 16, 2009

Tubig

Nagbaba an mga santo digdi sa kinaban

Sa porma nin tubig,

An dagat, salog,

Dawa an mga pasi nin uran sa mga masetas,

 

An dalagan na kansyon nin tubig an

Katuninungan

Na mas mapahinuhod sa bangui

Nin mga winalat nin agom buda karelasyon

Buda

Sa mga may pusong luho,

 

Dangugon ninda an saday na ugma

Sa luwas

Nin dai pigpipirot na bintana,

Pirit na pighihiling nin duwang marbol na dumog

An dumog sa harayo,

Pigdadangog an tubig,

Pigdadangog an lakaw nin saindang puso

Tanganing mahalat sinda nin daliwawa.

 

 

Kun maging mabuot an kinaban sakuya, gilayon

Asi,

Buhay pa palan ako,

Maray na aga saimo kwarto,

Atyan mahilingan kita

Gilayon,

Kun an kinaban maging mabuot

Giraray

Sakuya.

Monday, June 15, 2009

Paranoia sa paghiling ko na muya mong magbalos

Kaapil ko an tagiti

Ta tatawan niya akong malipot na daplos,

Ta ini man an muya mo,

An mag-uli akong solo,

Mag-senting bua,

An magkahilang ako,

Ini an muya mo

Ta sa huna mo pirmi takang pigkukulugan.

Ta padaba mo ako

Tinapok mo an tada kong serbesa

Sa mga masetas

Ta habo mo akong mag-inom,

 

Muya mo pa akong makaiba nin haloy,

Ahh...

Nabuyong ako saimong pagkamoot,

 

Bago kita maglaog sa harong,

An mga piglason tang mga masetas 

Pigguyod ako nin saro pang hiling,

Nagbabarayle an saindang mga kolor

Sakuyang mga mata na nagpupuon madumog.

 

 

 

 


Friday, June 12, 2009

Ghrufhso9tje9slo875

Mas maurag an Rash sa Krear Bathala

Mas maurag an Haunted Garage sa The Doldrums

Mas maurag an The Doldrums sa Zero Toleranz

Mas maurag an Zero Toleranz sa Albay Rappers Club

Mas maurag an Albay Rappers Club sa Stolen Shots

Mas maurag an Stolen Shots sa Legalize Cannabiz

Mas maurag an Legalize Cannabiz sa Negative 13th X-Ray

Mas maurag an Negative 13th X-ray sa Pepsi Paloma Experiment

Mas maurag an Pepsi Paloma Experiment sa Haunted Garage

Mas maurag an Krear Bathala sa Haunted Garage

Ilusyon nin sarong X-god pagbaba sa white light

Sa huna ko diyos ako,

Kan nagsuriyaw an ngipon ko sa kulog

Na dai masabutan nin sakuyang mga nagimatang mga ugat

Na nangadyi ki uran sa tahaw nin daplos.

 

Daing maginibo an gabos,

An paulok nin pamilya,

An Colgate,

An tubig na may asin na pigmulmog,

An Lotus Position,

Daing palabas sa TV o kanta sa radyo 

Na pwedeng bulong sa muyang magadan,

 

Daing maginibo akong kaitong poon,

Palibot-libot…

Sa tahaw nin puso

Naghahalat ki simbag sa mga nata,

Mantang pighihiling-hiling an nag-iitom na mga dampog,


Muyang mahiling an nasa balyo nin alopoop,

An harong nin mahaling bangraw.

 

 

 

Thursday, June 11, 2009

Maitumunong Bangui Sa Legazpi

Maitom pa sa itom

An kurab na sakuyang namate

Kan nawaran nin kuryente

Sa bilog na Legazpi,


Pauling Tabaco

Sa makagadan na alas-diyes,

Haluyon an bus buda filcab,

Marang dalan an sakuyang halunan.

 

An kolor nin mundo, 

Mamunduon,

Daing mga bitoon,

Garo nagdalagan an sakuyang puso sa tinampo;

Nasusulong kalibangbang.

 

May mga kaiba naman akong diklom lamang an nakakabisto,

Dangugon saindang hinangos sa silensyong batingaw

Na luway-luway na nagkakaon sakuyang paglaom,

Muya ko sindang kahurunon,

Pero nawawara ako

Ta pigsisiba ako nin kurab.

 

Sigarilyo

Kuta

Tanganing may pagkot

Pero nadangog ko an sakuyang agom

Na naghahadit.

 

Wednesday, June 10, 2009

Tigsik

Tigsik ko an honesto kong sadiri ko na nagtaram

Na mas importante an kwarta sa rawitdawit,

Kaipuhang mainot an tulak,

An pagsalbar sa mga plato

sa dagit nin sakuyang mag-ina...

Mas makaugmahon an ngirit na pwedeng itao nin mga padaba.


Piggasod ko an sakuyang puso na nagbutog sa dagit

Ta an sakuyang bulawang oras para sa pamilya 

Muya ko pa nanggad

Salidahan ki mga metapora,

Makasadiri, makasadiri...

 

Mahalnason an kwarta sa kamot buda

Sa bulsa na daing istorya,

Sa malilipot na bulan

Sepia an kolor nin harong,

Pero diputa an literatura

Daing maginibo an sakuyang arkitektong kamot na epileptik,

Kaipuhan niyang magbayle

Pag an musa nag-aabot.

 

Dipisil pag nag-iiwal an mag-agom,

Pag an aki naghihibi,

Pag namamate an taggutom na pwedeng magrani,

Pero an kaugmahan

Mas dipisil gadanon.

Pagkamundag -- Pagkagadan

Kagadanan an naghahalat saimo Krishna,

Kan pig-aki ka,

Duman dadarahon nin paros an saimong lawas,

An satuyang ati,

Na garo lumaong bado na kaipuhan walaton,


Sana dai mo ito pagkaputan pag kaipuhan mo nang maghali

Ta magigisi, mas mararaot, mas dipisil maghali

Digdi sa dagang dai ta bisto

Dawa haluyon na kita digdi.


Pigdadangog ko na an kansyon nin kautsanan,

Iyo man sana an pangadyi ko para saimo,

An maaraman mo,

Na dangugon mo

Na an satuyang harong bako digdi sa daga.

Pag-abot nin bangui

Kan nangiturog an magabat na aldaw,
An mga batak-batak na tulang muyang magsugpon,
Pasil na sana an pagdalagan nin hayahay sa daghan
Na kasubago garo bulod na magigiba nin kamao nin paros.

Muya kong maghigda sa malumoy na langitnon,
Alagad kaipuhan nin mga platong mahugasan,
An kwarto masamudan,
Kaipuhan man magkarigos,
Magsurat ki mga gigibuhon sa aga,
Kaipuhan magsurat ki rawitdawit,

Pangangaipuhan an pag-inom ki mainit na gatas,
Tanganing kumugos an pangiturugan,
Pwede an pag pagal na si padaba
Para sa mga istorya.

Pero dipisil malikayan na dai mag-isip pagkahigda,
Dipisil manduhan an isip na isarado an pinto sa kurab,
Kun magigibo kong dai mag-isip, maugma,
Dawa apudon akong duwag,
Alagad kaipuhan mag-isip ta igwa na akong pamilya
Dawa makatakot ta pwedeng matanga na mangaturog.

Ilusyon nindo nin ayam

Aram nin ayam na ayam siya,

Aram niya gwapo siya

Kaya garo pag pighiling mo siya sa mata

Nauuyam siya

Ta nawawara an saiyang ilusyon.


Ika, iyo man,

Sa hiling mo mas gwapo ka sa ayam,

Pirmi an saimong pagsalming,

Baad kaya mo ito piggigibo

Ta dipisil mawara sa ilusyon.

Tuesday, June 2, 2009

Tigsik

Tinigsik taka tsaa

Ta pigparumdom mo sakuya

Na an tawo nagagadan.

Bago ka maghali, padaba

Kun magkahilang ka,

Magkakahilang ka, kita,

Dai kita makakadalagan sa maabot,

 

Pag nagkahilang ka padaba,

Pag may namamatean ka,

Taramon mo sakuya an makabasag pusong falsetto

Nin saimong tulang buda dugo

Na barado ki aserong kurab,

 

Dai mo pag-isipon an kulog na maapod sakuya

Sa mga banguing kaipuhan ko sindang kahurunon,

Kaya kong humampang saindang kaito ko pa bisto.

 

Dai ko hahanapon an bulong sa tubig, sa paros na dai makaputan,

Dai akong magiginibo

Dawa maubos an sakuyang daplos,

Dawa magmara an sakuyang dugo,

Sakuyang maugmang pagbalo

Na an sakuyang nakuang uli,

Dismaya.

 

Saro man sana an kaipuhan ta,

An marumduman si Krishna, si Jehovah…

Dai kita an satuyang lawas,

Dai kita an isip,

Gabos digdi, garo sana subo,

Padaba,

Ini an sakuyang patotoo na padaba taka,

Kun magibo kong marumduman mo Siya

Pag namate mo na an harani…

 

Maugma ako na namidbitan taka sa buhay na ini,

Saro kang burak na nagwalat ki hamot nin pahinuhod

Sa puso kong sagkod ngunyan

Estudyante nin pagkamoot.

 

Monday, June 1, 2009

Dai ini Masasabutan nin Sarong Manrarawitdawit pag Pigtaram Mo Saiya:

Lapaon man an gibo mo boi!

Pero dai mo ito matataram saiya ta dai kang sugok,

Kaya ini na sana an saimong matataram:

Maurag.

Hahaputon ka niya:

Nata?

Dai niya masasabutan an simbag,

Kaya gilayon tataramon mo saiya:

Maurag!

 

Kisses, An One Sided Love Affair, The X, and True Love

Padaba ko an kape,

Oro-aldaw

Naghahadukan kami,

Pagkapahiwak,

Siya an sakuyang pigduduman,

Masiram

An samuyang pag-iibahan,

Sagkod…

Sarong aldaw,

Basta na sana

Pigkulugan niya an sakuyang puso.

 

Pero padaba ko pa man siya,

Kaipuhan ko sanang hilingon

Puropirmi

An sakuyang X,

Si H2O.

 

Baad kaipuhan na man marumduman,

Kun sisay an tunay na nagpapadaba sakuya.

Saro Ining Rawitdawit

Ha?

Iyo?

Nata?

Tanganing?

Inda!

Basta…

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing