Friday, March 20, 2009

Pagkamata


pagkamata,

dangog ko an saindong hinangos

sa tahaw nin sakong pangadyi...

 

kun mag-abot an aldaw na inot kamong maguimata,

kun an lipot nin sakong lawas dai makaptan,

masasabutan ko man an pasi nin luha,

an mundo satuyang harong,

an satong mga hururon dai sana paglingawan,

an sakong lawas, bako ako ito,

ako an pagkamoot nin puso,

an pagkamoot na maski nuarin dai magagadan.

 

 


In the photo: My wife and my son Krishna

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing