Tuesday, March 31, 2009

Para sa salog

Muya ko na an isip ko maging arog kan salog,

Su likido an paghangos kan sakong imahinasyon,

Dakul an pig-iisip na mga bagay na makatatabang,

Pero tuninong,

Sarong yogi ang salog.

 

Daing mga lamok sa salog,

Daing istorbo arog kan mga kurab

Na baka atyan may magsaksak sako,

Na mag-uli na may mga matang puti

Nakahiling sa nakatipig na tamong

sa mga ulunan na dai naghuhuron,

Makataning an sarong gadan na habo kong hibian,

Magkaigwang dakulaong lanob an isip,

Su dai na ako makasurat,

Pano na an sakuyang ngimot buda mga kamot?

 

May mga salog

Na hilang na an itinatao,

Hilang na hali sa mga tawo,

Basura hali sa maating mga puso,

Pag nag-aagi ako sa mga salog na itim,

Narurumduman ko an mga daraga kaitong panahon,

An saindang paglalabar, pagkarigos sa salog,

Nasa sainda an katuninungan, kaito.

 

Mayaman an salog,

Saiya hilingon an bulan buda mga bitoon,

An saiyang hinangos nagpapaugma

Sa mga masetas buda mga kahoy saiyang palibot,

Su mga tawo na nag-aaragi saiya

Napapauntok maski sandali,

Masasabatan an simbag sa alingawngaw saindang puso

Na sainda dai nagpapakaturog.

 

Kan an Tabaco naging sentro,

Garo dai na mapupugulan an kagadanan kan mga salog,

Kaya ipinapangadyi ko an katuninugan sa Tayhi,

Sa Salvacio, Tagas, Pawa buda sa manlaen laen pa,

 

Ipinapangadyi ko na magsakat an tubig sa salog,

Magduman sa sentro na sarong halangkawong hukol,

Saiyang linigon an mga makangirabong ati

Nin makangirabong siyudad.

 

Sambayero

Mga pulang Gumamela

Sa may medyo harayo,

Dakulunong hadok,

Dakulunong labi.

Dai ko na kaipuhan kan simbag

Sa edad na 28,

Bisto ko na an gabos na mamunduong dalan,

An gabos na pig-agihan kan mga sinayumahan,

An higod nin kulog,

Kamidmid ko na an mga dumog na sikad-sikad na nagkakaturog sa uran

Sa kalsadang salming kan kamunduan kan kinaban,

An mga burak na alang na pirming piglilingawan,

An mga naghihibi sa parke, buda an mga naglalakaw na solo-solo,

Pamilya ko sinda sa harayo,

Su mga mamunduong rawitdawit,

Sinda an sakong tingog,

An mga manrarawitdawit na may duwang pandok, na garo Gemini,

An kulog na namamate nin namoot

Salog sinda kun sain ako nagkarigos,

An tarom nin mg bitoon dawa sinda sagrado…

 

Ano pa an kaipuhan kong maaraman

Sa edad na beinte otso

Bago ako maligis nin raot na paros,

O sa pangiturugan, puso ko kaunon kan minoot?

 

 

 

 

 

 

Monday, March 30, 2009

Pigsurat ko ini kan dagit ako, pigsurat ko ini kan dagit ako...

Kun masiblagan kita,

Malilingawan ko an pandok mo, pwede,

An mga dagat na luha nin bulan buda

An mga bitoon na namumundo pag ako minahibi,

Sinda an matatada,

An mga anino nin mga dahon sa tigbabayong hapon,

Muya kong magdalagan sainda

Pag maiisip ko an pagkamoot,

Dai na an saimong lalawgon sakuyang payo,

Dai na an saimong tingog na kaito

Nadadangog ko sa paros buda

Sa tanog kan makina kan mga awto sa bangui,

An saimong hamot

Pabango na sana arog kan nababakal sa tindahan,

Pigpadaba taka,

Pero siguro arog talaga kayan,

Kaya igwang dagat,

Kaya igwang daramlagon.

 

Sunday, March 29, 2009

Pag ika nauuyam

Sa pagkauyam sakuyang mga karaw,

Bigla an pagkaluyos kan saimong labi

Tanganing dai makalaog an dila kong paruparo,

Ahh, mapapahiling ako sa bintana

Kun sain yaon an Sunflower

Na dai naaalang.

 

Pirang aga sana, maabot an kurab

Na pigtatao nin mga estrangherong mga taon kun sain

Mababasag an mga perlas satuyang mga ngimot,

An satuyang hangaw magiging raot na sira,

Pero dai ko kaya na dai ka laugon,

Na dai ko makaptan, mahadukan

An maiwas mong labi

Kun sain hinghing an ugma sa pagluwas

Sa tahimikon tang kwarto.

 

Ika an pinakamagayon pag nauuyam

Ta daing kasagkuran an saimong paghahalat,

Dai mo man sabihon,

Mariraw sa mga estatwa sa satuyang harong

An saimong kamunduan sa pungawong paruparo,


Ta kun igwang makakataram na bisto ninda kita

Sindang mga pirming yaon 

An may aram kan inagihan ta.

 

 

 

 

 

Saturday, March 28, 2009

Paglakaw sa bangui

May mga babaying aninipot na nagrani

Sa liwanag hali sa dakulaong barko,

Sa pagbaba nin mga maskuladong marino,

Nanggasod an dagat,

Piglunod an mga pidaso nin sakuyang puso sa iramom.


Maugma na may mga aki na nagkakawat sa harani

Pag nagsuko na an sakuyang mga bitis na maglakaw sa bangui,

Kun mapagal na an paros sa paghuyop sa pier...

Hahalaton ko an paghali nin mga tawo

Sagkod su mga anino dai na naghuhururon.

 

Pagpauli sa sentro,

Habo kong mapauntok sa plaza

kun sain an aso na hali sa nagkakalayong mga muro

Nin mga aki,

Nagpapalabog sa mga bitoon na bantay kuta

Saindang mga naghahadit na mga harong.

 

 

 

 

 

Saimong pagbakasyon

Nahihiling ko an mga bitoon

Mantang sa T.V nakadukot

Sakuyang mga puting gurang

Na mga mata.

 

An dagat napaparong ko sa paghangos

Sakuyang pagbuhos nin tubig sa payo

Sa banyo.

 

Nagpaparumdom an mga nasa bakasyon,

Sa tadang kape sa tasa

Na pigwalat na nin init,

Hain an kaipuhang init

Sa lipot nin bangui?

Kun nuarin taka kaipuhan,

Kaipuhan taka sa paglakop kan diklom.

 

Makapungaw na sonatas an pigdadara

Nin bentilador na garo dai napapagal,

Nakatindog na soldados

Na nakahiling sa harayo,

Bubog man sa puso an kansyon

Nin artipisyal na paros,

Maugma ako ta maski puro-pano,

Dai ako nagsosolo.

 

An ulunan espongha,

Pigsupsop an hamot nin saimong buhok

Na nagparumdom sako;

Sarong halabang salog sa diklom,

 

Sa pangiturugan,

Baka magturuparan kita…

Sa aga magigimata ako

Sa hadok nin bangraw

Sa mapulot kong pisngi.

Friday, March 27, 2009

Dagat, sakuyang ina

Dagat, ika an sakuyang ina ngunyang bangui,

Itao mo sakuya an saimong daghan,

Kahurunon mo an padaba mong langit

Na tawan ako ki mga bitoon,

Baka maigos an bulan,

Sakuyang kaugmahan,

An saiyang paros kun pwede maluya sana an pag-huyop.

 

Ina, digdi ako nababagay,

Sa baybay,

Digdi nakaistar an mga may puso na napulbo nin kamunduan,

Digdi ako nagkukua ki kusog,

Ta ika ina may puso na kayang tawiron an puro nin ibong,

Tukduan mo ako ina,

Kariguson mo an sakuyang puso,

 

Muya kong magimata saimong hadok,

An askad na may hamis sa labi

Muya kong matanaan

Mantang pigdadangog an pag-abot nin mga bayong

Buda mga parasira,

An pagladop nin amarillong suha

Sakuyang pagbuhat...

 

Nasasabutan ko,

Mga may pusong tatao sana an makakanamit

Nin bulawang hamis,

Sa aga, mananamitan ko an kasimbagan

Sa sakuyang pangadyi.

 

 

 

 

 

 

Pagtubod

Dakul an kamatis

Sa piggisa mong amargoso,

Pigkaagan mo pang dakul na bawang buda sibulyas,

Maski ngani paminta buda asin sana, lingawan na an toyo,

Kan pigtaram mo ini, 

Naglayog an salampati mong ngirit sakuyang puso.

 

Kan pigtaram ko na muya kong maging masiram an sakuyang pigluto

Buda dai naglumoy sa kalayo an isira,

Magtubod ka...

Magtubod ka ta kan pigiilusyunan taka,

Tunay an sakong mga pigtaram manungod sa mga bitoon

Na saro sindang rason tanganing kita mabuhay,

Tunay na pigguyod ako nin sakuyang puso sa mga biyaheng 3am

Tanganing maayos ta an dai pagkakasinabutan.

 

Arog man kaan ngunyan

Pag pigtataram ko saimo

Na naglayog ako sa pagdutdot nin saimong dila

Sa sabaw nin sakuyang isira buda

Sa ngirit mong nagpabilog giraray 

Sakuyang pusong pig-aasay nin kurab,

Magtubod ka,

Ta iyo man sana an muya ko,

An gabos sakuyang gigibuhon tanganing

An gabos na namit digdi sa kinaban, masiram.

Kun mahali ka

Kun mahali ka,

Pwede bang dapat nag-uuran,

Kun pwede, kaipuhan bangui?

 

Halaba an biyahe pa Legazpi haling Tabaco,

Dai na kita hahatudon sa lunadan,

Dai na kita hahadukan,

Daing kugos…

 

Kun magparumdom an dumog sa bintana nin bus,

An lipot nin paros na nagkukugos saimong liog,

Sa paglayog nin saimong buhok

An paglakaw nin sakuyang mga muro

Sa mga linya saimong lawas,

Maghibi ka kun kaipuhan,

Magtindog ka buda magbaba kun kaipuhan,

Dai ka masupog magdalagan

Sa pag-uli sakuyang daghan,

Pag-abot mo,

Madadangog mo an kansyon nin bistado mong bayong,

Paas,

Hararom an hangos,

Pero igwa pang kusog maski an kasagkuran nin paghahalat

Dai niya aram kun nuarin.

Thursday, March 26, 2009

Pag pagal na ako

Pag pagal na ako,

Buda paghali an simbag,

Paduman sa mga dahon na alang sa dalan

Na nagdukot na sa puso nin daga,

Pag buyong na ako sa hadok nin paros

Buda habo ko na magbuhat,

Maiisip ko na may mga rekwerdos pa ako

Na pwedeng kaputan,

Pagkamoot na itinao sako na daing paghagad,

Nin sakuyang agom buda aki, mga magurang, mga kabarkada,

Igwang lang garong panahon na namamatean ta an dipisil,

Mga panahong dai ta na kayang magdangog sa uran,

Maghiling sa bintana,

Mag-solo…

 

Kun magiging maugma kuta ako kun an iisipon ko ako sana,

Pero habo ko kamong mahiling na nagtatangad sa tagiti,

Sa dumog na mga burak,

Haruyuon kamo sa mga harani,

Habo kong mamatean nindo an namamatean ko,

 

Maabot man garo an panahon nin kusog,

Pangadyi garo an simbag

Pag an kalag pagal na sa mga hapot…

 

Sa mga awot na dinuduman ko,

Sa mga limpoy,

Sa diklom,

Maugma kuta kun maghilingan kita giraray

Na igwa akong bulan sa labi.

 

 

an uran

An uran

An tuninong

Sa tahaw

Nin dagat 

Sa kwarto,

Ako an bangka,

Na an 

puro

Muya kong

Maabot…

 

Wednesday, March 25, 2009

baka buda gatas

Manlaen-laen na keso,

Yogurt,

Hali sa gatas

Na pag pigsalakan nin mga gulay buda prutas,

Manlaen-laen na namit nin langitnon

An dudutdot sa dila na dai

Magpapakaturog saimo pag ika nasobrahan…

 

Kun nata kaipuhan pa na gadanon an pinaghalian

Nin bulawang puting protina

Na satong pigdulok kan an mga utong nin satong ina

Saday, pagal o daing nektar na itatao sa sato.

 

Panduwang ina ta an mga baka,

An mga baka na awot sana an mawot tanganing magpadagos sa pagpadaba,

An mga berde an ina nin protina,

Baad, gapo na an puso kan kadaklan…

Kun madadangog ta sana an mga hibi ninda  

Pag pigbagsakan nin gapo an saindang mga payo,

Pag piglalaslas an saindang mga liog,

Sisay an muyang makahiling na piggagadan an sadiring ina?

 

Masiramon an corned beef,

An bacon, koscher,

Ta igwang dugo,

Igwang askad,

Pero mas masiram an ice cream,

An cottage cheese lalo na pag pigpalaman sa tinustang tinapay

Sa aga mantang nagluluwag ki pamahaw

Mantang pighahalat magmata an mga padaba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo te amo con todo mi corazon

Maabot…

Matataram ko saimo an pagkamoot

Sa taramong Espanyol, Intsik, Pranses…

Garo sinda manlaen-laen na burak,

May parong an lambang saro

Na maaapod ninda na sainda,

Arog man kaan an saimong gayon,

Manlaen-laen na ugma an pigtatao sako.

 

Pwedeng may magtaram na dai na man kaipuhan

Ta sararo man sana an ibig sabihon,

An sakuyang simbag sainda,

“Ano an magiginibo nin sarong romantiko?”

Kape

Padabang kape,

Garo harani na an hudyan kan satong pagibahan,

Ta an saimong pait nagpapahahalaba kan bangui,

Arog ngunyan kun nuarin ko kaipuhang mangaturog,

Tindugon an sakong mga barahibo buda mga ugat, 

Pirit na pigaabot an langit,

Mawot kong maglakaw sa matanga

Kun sain an pauli sarong hapot

Na an simbag makangirabo.

 

Garo ka droga,

Nabutasan ko na an puro nin yosi,

Nabugtak ko na an serbesa sa dumog na mesa,

Pero ika, kinaipuhan taka pagkatapos magkakan,

Pag igwang iniisip na mga harayo,

Pag piguutikan ko an sadiri ko na kaipuhan taka

Tanganing magrani an mga metapora.

Ika an bisyong nawalat, 

Huna ko ngani kasal na ako saimo.


Dai na man ako ma-tsaa,

Tibaad…

Inda ko sana kun mapadakul sa pamanggihan,

Kun makaskas na an dalagan nin sakong puso,

Pag muya kong maging nikotina sa pagkakusog

Tanganing mahaman an mga problema.

 

Kape, pinadaba taka,

Dai ko man pigtataram na pigsasayuma na taka,

Mabakal pa man ako sa tindahan,

Pwedeng decaffeinated,

Reserba,

Tanganing igwang kaiba sa mga panahong

Habo kong lingawon an kulog sa pagdalagan sa ulunan, 

Habo kong halaton na sana an daliwawa,

Habo kong halaton na sana an paglaom na daing ginigibong solusyon.

 

May mga aga

An muya ko sana sa paglakaw sa siyudad,

Su dai ko biristo an sakuyang mga nakakasarabatan,

Ta may mga aga na masiramon kun kampana sana

Buda mga bayong an sakong nadadangog,

Pero mas maugma akong may mga bagong kabisto

Arog kan mga barbero na an mga mata nagbabagang aspalto,

Pero mabuot man ta nagtatao sinda ki mga istorya

na nagtataram sako na igwa akong mga kaiba,

Su mga makulitong nagpapabakal ki ibos, suman, binotong,

Muya ko man magtukaw kataning nin saindang mga dakulaong payong na makolor,

Nin saidang maiwasong mga ulok,

Su mga naghahalat kan mga maarabot haling Maynila sa paradahan ki bus

Na an mga pandok garo may aksidenteng mangyayari,

Muya ko sindang makaistoryahan,

Mga mga aga na masiram pag dai ako an nagiistorya nin sakong buhay,

May mga aga na mas masiram maghapot.

 

May mga aga na muya ko man na maghaloy sa luwas,

Tanganing malibot ko an mga baranggay,

Muya kong makahiling ki mga nagbabalaybay sa atop,

Ki mga nagsisigid pagkaaga,

Ki mga aking nakasirip sa bintana o nakatindog sa pintuan,

an mga penumbras nin mga dahon, muya kong mahiling,

Muya ko sana.

 

May mga aga man na dai na akong kurab na maghali sakong lawas,

Ayos sana kun maligis ako,

Dai man akong magiginibo kun muya na nin langitnon

Na sagkod digdi na sana an sakong paglakaw sa kinaban.

 

May mga aga na ini an muya kong gibuhon,

Pag an gabos nagkakanta pa sa pangiturugan,

An maglakaw, ini an muya ko,

An guyudon an sakong paa na maglakaw maski ako pirutunon,

Puso ko an mapa,

Maglalakaw ako mantang daliwawa,

Kaipuhan kong mainutan sa pagmata an aldaw,

Sarong suanoy na panata sakuyang sadiri,

Muya kong makahiling ki mga mata na may daing supog na ugma,

Ta hali pa sa higdaan,

Ta pag an init nin aldaw minasuriyaw na satong kublit,

Pag an daplos sa angog minapaso na sa kalag,

Sigurado, mariraw na an pagal sa mga makakasabatang mga mata.

 

Di bale kutang daing pamahaw,

Basta sana makalakaw,

Di baleng daing mainit na tubig sa thermo,

Pabayai na an gatas, kape, igwa namang jacket,

Basta mahiling an aldaw na nagbubuhat sa pier,

O kaya duman sa Palali,

An luway-luway na pagpatos nin liwanag sa dagat

O sa siyudad na pintuan sa ugma

sa dai mapupugol na halabang aldaw.

 

Pighahanap ko man an mga nawalat,

Muya ko man garo na hanapon ninda ako,

O maghapot sinda kun sain ako nagduman pag-uli ko,

May mga agang muya kong pighahanap ako,

Namumundo lang garo ako

Ta halipot sana an tuninong pagkaaga.

 

 

 

Tuesday, March 24, 2009

muto-muto

Isipon ta na Domingo ngunyan,

Tawan ta ki layaw an satong lawas sa pagrabas sa plaza,

Namitan ta an paros,

Magkaon ki piniritong mani

Mantang nakatukaw harani sa mga burak tang padaba,

Pighihiling an mga aki na naghahabulan sa dumog pa na awot,

Diputa an loudspeaker pero ngunyan mauragon sinda

Sa mga lovesongs na ineere ninda,

Maski nuarin makaugmahon makataning an mga burak,

Maski dai sinda nagtataram, dakul sindang pigiistorya sato

Manungod sa buhay buda pagkamoot,

Ah, an bus pa-Legazpi hilinga,

Panuon na,

Rumdom mo ba su nagdalagan kita hali sa pagkakatukaw

Sa Rizal park paduman sa bus pa-Tabaco,

Tanganing magkaibahan sa bangui

Na an lipot, kita an saiya nagkukugos?

Pagkaaga, mabiyahe kita, mga alas-kwatro,

Mga alas-sais, pa Taysan na kita,

Mga alas-siyete, habo ta magsiblagan, maski ika may klase, ako may trabaho…

Masiramon talaga an piniritong mani,

Gibuhon ta giraray na magdalagan sa bus

Pag pwede,

Pag pwede magdalagan kita sa mga dinuduman ta

Kan dai pa kitang aki…

Dai ta isipon an oras,

Dai ta isipon an gabos…

Sisay man nanggad an muyang mag-solo?

Pag pigbubugtak taka,

Naghihibi kang garo may bagyong maabot,

Ah, sisay man nanggad an muyang mag-solo?

Kaya pigaaling taka,

 

Pag pigwawalat taka sa kuna,

Ta may kaipuhan akong gibuhon o tapuson,

Pigwawalat ko man an sakuyang puso,

Gurano man kadipisil.

Monday, March 23, 2009

Dila

Kaipuhang mamidbidan nin dila an Rosemary,

An Basil, Hing, Nutmeg, Ghee,

Dai pupuwedeng pirmi na sanang bawang, sibulyas, luya,

An pigsasalak sa uram,

Ta makapanluya man ki buot kun pirmi na sana

Dai man ibig sabihon na dai mo na padaba an Pilipinas

Kun sa pangudtuhan daing adobo, kare-kare o kaya menudo.

 

An dila pwedeng matamuyaw

Na an saiyang pagpadaba dai totoo,

Pero an dila arog man nin puso,

Muyang manamitan an ugma...

An yaman nin kinaban nasa daga,

Sa daga na pig-alayan nin dugo

Sa manlaen-laen na panahon,

Dugo na ina nin mga pisog

Na nagbunga nin manlaen-laen na namit

Na nagtatao sato nin ugma.

 

An dipisil sana pag an dila nagmuwestra na nin saiyang muya,

Pag siya na an hadi sa bilog mong lawas,

Pag siya dai na makontrol,

Pag an tulak minahibi na sa pagkabusog, 

pero an dila habo magpondo,


Iyo an dipisil,

Pwede kang makulugan nin saimong dila,

Arog kan pag an saimong pigtataram maharang,

Pag nakulugan makakan na naman,

Ugaring kaipuhan an isira masiram.

 

 

An pagkamoot, maski nuarin pagkamoot

Pwede mong taramon na dai na kita pig-iisip arog kaito

Na an satuyang mga bitoon nagpapamate sa magkaibang bintana,

Pigpapaisi na an pagkamoot dai nasusukol sa distansiya.

 

Ngunyan, sakong pagmata mahampang ako sa papel na garo daing kataning sa kutson,

Dai ka mahadit kun igwang panahon na dai ako nagtataram,

Mas makusog kun madangog mo an sakong boses

Sa irarom nin saimong ulunan,

O an sakong pagkamoot nasa tahaw nin saimong kwaderno.

 

Dai gabos naghahali, pwedeng nagbabago

Pero dai naghahali,

Kun kaito, pigtataram ko saimo oro-aldaw na ika an sakong padaba,

Dai ito nagbago,

Ngunyan mas mahamis ito sa paaging masikreto,

 

Dai ko babasahon saimo an mga linyang ini,

Madadangog mo na sana sarong aldaw

Na an mga burak satuyang higod daing parong,

Daing hamot kun nuarin kaipuhan mo ki kusog.

 

Sunday, March 22, 2009

Pauli

Pauli,

Nagkakawat sa isip an mga pandok kan mga naghahalat,

Pighahatod nin dalan na an pangaran sarong hapot,

Pigkakaputan ko an mga imahe ninda pati an mga boses sagkod kaya,

Ta dai ko aram kun kumpleto pa sinda paguli ko

O makumpleto pa sinda,

Dai ko aram.

Paros akong malayog

Paros akong malayog sa mga harayong lugar

Na muyang dumanon,

Sa mga libreng oras na minsan sana mag-abot.

 

An panahon nin sarong aki nawalat na sa nakaagi,

Kaiba an bisikleta na ngunyan patos na nin takla,

Sa mga libreng oras na minsan sana mag-abot

Paros akong malayog sa palibot nin aki

Mantang nagbibisekleta sa mga maiwas na dalan,

An oras dai nagtataram nin lipot buda gutom.

 

Saturday, March 21, 2009

Baka mag-abot an panahon

Baka mag-abot an panahon

Na dai ko na bisto an pagkamoot

Ta pirmi ko siyang kataning sa kama,

Kahampang sa mesa,

Kahuron…

Pwedeng mag-abot an panahon na an pagkamoot

Garo Poon sa altar na inaagihan na sana,

Nahiling pero inagihan sana,

Na kaito pig-aalayan ki burak, kakanon, tubig,

Kaya kun kaipuhan ki distansiya,

Gibuhon ta,

Ta habo ko na an pagsasama ta maraot.

 

Sa satong pagiging astronaut,

Ta kaipuhan ta ki espasyo,

Maghiling pa man kita giraray sa bulan maski dai daramlagon,

Maski sa mga bitoon buda mga aninipot,

Ta habo kong marayo saimo.

 

Kaya kun kaya, dai ta pagpabayaan na kaipuhanan ta ki distansiya,

Aram ko na makulog an boot nin mga burak sa higod o sa luwasan

Ta inaagihan ko na sana sinda,

Baka dakul sana akong pig-iisip o may problema kan mga panahong ito,

Pero padaba,

Dai ko pighihiling na magtubod ka,

Muya ko sanang taramon,

Maski nuarin an pangaran mo an nadadangog ko sa mga panahong silensiyo.

An mga aga pag nagimata akong kataning ka

An mga aga pag nagimata akong kataning ka,

Ika na nagngingiturugan pa sa ulunan,

Garo ka Mayon na daing nakapalibot na dampog,

Sakuyang mga mata nagduman an mga panganuron

Kun sain pag saimong nahiling saimong pagmuklat,

Duwang dumog na talulot nin ugma,

An naghahalat saimo.

 

 

Kapag…

An boulevard sa Legazpi,

Isipon mo an saiyang pagpadaba sa bangui,

An saiyang pagtatao nin harong sa mga pusong dai nakauli,

Mga pusong habo maglunad,

Mga pusong naghahanap ki bagong istaran,

Duman… duman kita naghilingan,

Alas 10 ng gabi,

26 Hunyo 2006,

Ako an pigpaduman nin langitnon tanganing makatuparan mo,

Sa bangui na an lipot minatagos sa asul mong jacket,

Sa puso mo na dai mo man taramon aram kong luho.

 

Siguro nangiturugan an mga bus 

tanganing magkaibahan kitang maglunad ki Exclesis,

Paduman sa Tahao Road sa Central City, pa CEAC,

Kun sain inot kitang nagkaibahan sa bangui,

Sa bangui na habo kong ika dutduton

Nin sakong mga pigkukurab na muro,

An sakong puso na dai makaturog,

An pagmata nin daliwawa, pighalat na may pagkamoot.

 

Ah, an mainit na tubig sa aga na pigilusyonan tang kape,

An mga ngirit, karaw buda hururon

Na dadarahon mo ako sa Taysan,

Kun sain napakagayon nin pagsulnop ni aldaw,

Kan pighatod mo ako sa FIlcab lunad ni Excelsis,

Aram ko makakadiyan ako sa indo.

 

Kun may mga panahon ngunyan na malabog an lambang saro sa paghiling,

Nata dai ta isipon an mga nakaagi,

An mga lakaw pa Albay haling B.U,

An mga biyahe pa Sorsogon,

An mga kansyong nabuo satong mga kwarto,

An mga pangako na aram ko muya tang tupadon,

Isipon ta si Krishna...

Kun muya mo na, na taramon an habo,

Isipon mo an inot na linya sa rawitdawit na ini.

 

* Exclesis -- Pangaran ki Motor

*B.U -- Bicol University

* CEAC -- Private engineering company

* Taysan -- Sarong baranggay sa Siyudad nin Legazpi

 

An Pinakamasiram na Namit

An saimong Mushroom Chicken Curry

Na igwang patatas, tokwa buda gatas

Na nagparani sako sa terminong gluton,

An lugaw mo na may dakulon na bawang, sibulyas buda

May Prawn Crackers sa ibabaw na masiramon pag naglulumoy,

Maugma an satong dila buda puso

mantang pigdadangog ta an tagiti sa atop,

An adobo mong Pininyahang Magic Meat,

Na nagangaipuhan ki kape, tsaa o Sprite pagkatapos

Tanganing makapahingalo an tulak sa nag-aging gera nin siram,

An Vegie Spaghetti mo na kuha an namit

Nin pasta na may karne,

Pero mas masiram an daplos mo mantang nagluluto ka,

An saimong kurab mantang an kutsara nagbibiyahe sakuyang ngimot,

An saimong silensyo pagkatapos nin sakong pagnguya,

An liwanag satuyang mata sa paghiling ko saimo.

 

Ahh, pigsunod mo garo an taramon nin mga gurang

Na an sakong tulak an agihan sakong puso,

Pero nakaduman ka na padaba

Bago mo piggiris an mga bawang buda sibulyas,

Nagsasaud ka pa sana,

Yaon ka na digdi.

 

Friday, March 20, 2009

An Banwa: Kultura buda Artes kan Tabaco, Inc

www.abkat.multiply.com

Tinigsik ko sinda

Richard D. Madrilejos
Jaime Jesus U. Borlagdan
Omar Borcellango
Giovhanii Buen
Jacquiline Guarin
Jun lim
Ershad Samsuya
Alvin Ybanez
Frederick Maurice S. Lim
Noel B. Dorente
Reywell D. Madrilejos
Jim Balayan
Julius Bariso,

ta sinda an Urag-Urag!

Pagkamata


pagkamata,

dangog ko an saindong hinangos

sa tahaw nin sakong pangadyi...

 

kun mag-abot an aldaw na inot kamong maguimata,

kun an lipot nin sakong lawas dai makaptan,

masasabutan ko man an pasi nin luha,

an mundo satuyang harong,

an satong mga hururon dai sana paglingawan,

an sakong lawas, bako ako ito,

ako an pagkamoot nin puso,

an pagkamoot na maski nuarin dai magagadan.

 

 


In the photo: My wife and my son Krishna

Baka Igwa akong Simbag

Pasil sana kun muya mo akong kulugan…

Maghali ka na daing paisi

Tanganing an paghahalat ko sa mga dampog pirming uran,

An hamot nin burak, korona nin gadan,

An higdaan sa bangui, ataul,

Mga bitoon mga pasang bubog na sa sakuyang puso minatusok,

Pagkaaga, malakaw sa tinampo na daing siertong dudumanan.

 

Pasil man sanang gibuhon,

Sarong bagay sana padaba,

Taramon mo sako saimong mga hapot

Bago ka magluwas nin pinto.

Kulubot

Kulubot

Sa pandok nin gurang,

Mga dalan nin pasang imno

Sa nagraraning

Harayong lugar.

Thursday, March 19, 2009

Para pirmi takang marumduman

Para pirmi takang marumduman

Pirmi takang pig-iisip,

Dai ko aram kun ini piggigibo mo man.

 

Dai ko man pighahalat an paros sa pangudtuhan pirming mag-abot,

Maski daing namit an satong pigsira basta yaon ka kahampang sa mesa,

Kun makaon ka sa luwas ta muya mo ki bago,

Yaon sana ako pigrurumdom an namit nin saimong pagkamoot,

An mga pagkamoot mo, taramon mo man na saday,

Sako saro itong sira na an namit maabot sagkod sa aga.

 

An mga ladawan ta dai man itong magiginibo,

An mga sulat pwedeng iyo,

Pero an bulawang pagrumdom,

digdi, digdi o,

Mahihiling sa puso ko na pirming nagluluto nin makakaon

Sa mga panahong mag-abot an taggutom.

Lugad

Pangiturugan na namundag sa anino nin sarong puno
Sa tigbabayong hapon,
Halawig an dalan sa harong…

Namit an alsom nin aldaw na suha
Na nagbababa, 
Nagtataram:
Paaram mga padaba,
Igwang panahon na makaluya mamoot.

An mga bayong sa rambong nin mga sangang pig-aabot an langitnon igwang kansyon,
Saindang mga nota arog nin paros, matarom sa daghan:
Magayunon kun sa bangui ako magadan,
Muya ko man na misteryo an sakong pagpaaram.

Sa awot naghigda nagkaturog,
Sakong pangadyi sa pagpiyong:
Pagkamoot dai na nguna,
Sagkod an sakong puso dai pa daramlagon.

Despidida

Sige,

Magparabuyong kita

Ta sa aga an serbesa

Sierto na magiging kape, tsaa,

Ta an harong nangangaipuhan ki ugma.

Para saimo an tagay na ini, bulan,

Para saindo mga bitoon…

Salamat ta inibahan nindo ako

Sakong despedida…

 

An pagpapadaba an lyabe sa ugma,

Arog ito nin pagtatao mo nin namit sa mga gulayon,

Kan pagpapahiling mo nin dalan sa mga libong, sa mga nawawara.

 

Habo ko na maglakaw

Sa dalan nin kimig-kimig,

Sa aga na an bagong aga,

An puon nin simbag sa pangadyi

Nin sakong mga padaba.

Patawad
Photograph by:

Romalyn D. Casia

Taken at

En Route to Sorsogon City

Wednesday, March 18, 2009

Tanganing an Buhay Masabutan

Pigluwayan ko an sakong paglakaw,

Pigluwayan ko an sakong paghangos...

Nasabutan ko kun nata an tawo nagagadan,

Mas namatean an ugma pag igwang bagong aking namundag,

Pasil na sana an pagkapot sa kulog

Nin lawas buda emosyon,

Dai na ako basta namomoot

Pero ako pirming namomoot

Sa mga tawo, hayop,

Sa tinampo kun sain nagpahingalo na

An mga naghihidaling bitis,

Sa mga bitoon, bulan, aldaw

Buda sa mga bagay na makanos.

 

Pigpabayaan ko na sana

Na mag-agi an panahon,

Dai ko na man kaipuhang makipaginutan.

An Saimong Ulok

Kun an bangui, sarong dagat na hararom,

Sarong barkadang dai ta pa masyado bisto,

Mababalyo, malalagpasan ko gabos pag an saimong ulok

Sako ipadangog.

 

Mapait an kagadanan kun an hibi mo an sa mata huring magpaaram,

Pero kun an saimong ngirit mahiling, igwang bulan maski anong oras

Sa kama nin kagadanan.

 

Kun an aldaw dai ko na aram an pangaran,

Iluwas an saimong mga ngipon na masupugunon,

Marani ako, mapahingalo sa pagal,

Matao ako ki mga paukod, ki mga karaw,

Ki mga burak, mga kitik, mga taramon nin pagkamoot,

Madangog sana an saimong ulok.

An Mongha

Pighiling ko an saimong mga bitis,

Igwang mga sadit na buhok duman,

Piggibo ko ito ta habo kong makua mo an sakuyang laog,

Piggigibo ko ito tanganing mahiling kong dai ka perpekto,

Buda muya kong magsakat sa pigtataram nindang langit.


Pig-iisip ko man na nag-uudo ka,

Pig-iisip ko na dai mo pighuhugasan an saimong burak

Pag ika nagwiwiwis,

Muya kong maparong an saimong daplos, muya kong masuka…

 

Alagad mas makusog an sakuyang pangadyi

Na madangog an saimong boses,

Magdalagan an sakuyang mga muro saimong halabang itom na buhok

Na garo katurugan sa diklom,

An saimong mga ngipon magdukot sakuyang mga ngipon,

An saimong hinangos an pangaturugan kong kansyon,

An saimong dede sakuyang masakat, manamitan an pasas,

Pag-adalan an mga lambang korte nin saimong lawas

Mantang an satuyang hinangos garo mapuputol.

 

Pig-iisip ko ito pag bangui,

Pag bangui, makasalan akong maaapod.

 

Pagtubod

Sinalidahan na nin mga bitoon an aldaw,

Hain ka na?

 

Kun sa pagsangli giraray nin langitnon,

Alagad dai ka pa nag-uli,

 

…Kaipuhan kong mahiling taka,

Kaya dai man ako mauli…

Ta daing proteksyon na kayang itao an harong

Sa sadistang pungaw

Na luway-luway akong piggagadan.

 

Aram ta,

Mahirilingan kita sa sarong lugar

Na bisto ta.

Arcee,

Saimong bintana

Sa bangui,

Igwang nagsosolong bitoon

Na pirming yaon,

Pigapod mo siyang,

Erik.

Tuesday, March 17, 2009

Magayong Aldaw sa Gabos

Bukasan ta an bintana

Ta nag-agi na an uran,

Maglakaw kita sa luwas,

An dumog na daga,

Kitik sa bitis kong nali,

An aldaw minasirip

Sa kurtina nin mga dampog,

Hamot nin Rosal, sa harayo nagpamate,

Magayong Aldaw Mayon,

Magayong aldaw sa gabos.

igwang nagadan mantang harayo ako…

Bus,

Sa bintana,

Halabang dalan,

Daing bago…

An mga naagihang anino

Hali sa mga dahon

Na an liwanag sabog…

An dagat sa harayo,

An lipot nin paros

Na nakakatulok,

An estrangherong kataning,

Mga harong nin kamunduan,

An mga tawo sa ibaba na an mga mata malumlom…

 

Ah, habo kong isipon…

Panahon nin Makusog na Buot

Hababang layog nin mga bayong sa mga burak,

Sa higod, an mga hibi nin langitnon

Nakabitin sa balaybayan,

An ulok nin mga dahon

Na kakawat nin paros

Na oyayi sa mga ayam

Na nakahigda sa ugma

Nin sakong mga bitis

Na nagpapahingalo

Ta pahali na an halabang aldaw,

Bukas an pintuan sa bangui

Na pighahalat kong daing hapot…

 

Igwang panahon na arog kaito,

(Minsan sana ito mag-abot)

Panahon na an ugma kugos

Nin sakong solamente.

 

Dai ko kaipuhang magrayo

Tanganing maghanap nin kahuron,

Maghanap nin init,

An pagkamoot nasa laog,

Pighalat niya ako na siya sakong madangog.

 

 

 

Isipon ta

Kaputan mo an kamot ko

Na muya kang kaputan,

Kaputan ta an bangui

Na garo ini na an hudyan.

 

Baybay, dagat, bitoon…

Ibahan nindo kami sa puro

Kun sain baka dai na kita maghilingan.

Monday, March 16, 2009

Tigsik buda KrishnaPhotograph by Krishna's mother,
Romalyn D. Casia

An Biyahe

An Biyahe,

Sarong kabisto

Na muya kong pirming dumanon,

Maski dai ko aram

Kun nuarin kami giraray mahilingan,

…Kun mahilingan.

Sunday, March 15, 2009

Katon

Alak an aldaw,

Ekstatik, elektrik,

Itapok an pasi nin relo,

Oragunon an ugma,

Umaga, nagimata pa ako.

 

Alingon an aki,

Euporya an bangraw,

Iluwas an mga ngipon,

Ostia buda pangadyi,

Ulok, palayugin sa higod.

 

Ah, sige sana,

Espongha ka, supsupon mo gabos,

Imno yaon sana, su simbag yaon na,

Osipon ini sa maabot na panahon,

Utik nin panahon daing magiginibo.

An Muya ko sa "Habo!"


An muya ko sa "habo!"

...Su mani lang saiya

na taramon saimong pandok

an saiyang namamatean.

Nuarin kaya kita Mahilingan?

Magpahiling ka tulos

Ta dipisil masabatan an kaskas nin sakong puso

Pag an kapot mo nagdalagan na sako.

Pero… pero,

Dai ka nguna magpahiling

Maski duwa, tulong aldaw

Ta muya ko

An pagsakat, pagbaba… pagsakat

Nin sakong puso sa alunan,

Pagbaba duman sa…

An pagtindog nin mga barbon sa bilog kong lawas;

Garo sinda mga soldados na dai makahalat sa maabot na gera,

…An paglapot nin liwoy,

Pagsirip nin dumog.

 

Muya ko man na kaputan ka,

Mag-utik

Na dai ko namamate

An saimong pangimigkimig.

 

Hilingan

Pigduman taka,

Dai lang ako naghali sakong higdaan

Sa kama,

Ta nag-abot su uran

Kun nuarin pahali na kuta ako.

 

Nagduman an saimong paghiling sa bintana,

Garo nag-aapod nin mga simbag…

 

…Ah, kun pig-iisip mo lang kuta ako,

Dai mo na kaipuhan an maghiling sa harayo…

ta yaon ako.

 

 

Friday, March 13, 2009

An Namumuot sa Harayo


Photograph by Romalyn D. Casia

An Regalo nin Umboy


Dai pupuwedeng dai siya magngirit,

Dai pupuwedeng dai siya

Magtao nin ugma,

Sa gabos.

 

Sabihon ta na dai siyang pagkaaram

Na saro siyang kerubin,

Sagkod mag-abot an panahon

Na siya maaling sa sarong sadit na ugma,

Na an pigtatao sato dai masusukol.

 

An umboy an ugma

Sa lambang harong

Sa mga mauran na aldaw

Buda sa mga banguing

An mga dalan, makalibong.

 

Padaba

Padabaon,

Papadabaunon…

Patsi

Ah, aminon ta,

Muya tang maglayog.

 

Ako…

Nag-abot na sa puro

An sakong joy ride...

Sakuyang pagbaba,

An sakuyang pagmilya naghahalat.

 

Ahhh,

Salamat na sana sa layog;

Sa mga rekwerdos na parte nin

Pagiging sarong aki.

Thursday, March 12, 2009

pag ika pirutunon

Grabe,

Pag ika pirutunon,

Garo ka pigkukulugan

Saimong paghibi,

Lambang sarong ugat sakong lawas, nagigimata,

Garo maputok sakong mga mata sa pagpugol

Nin dumog na muyang magsabog.

 

Hahanapon,

Hahanapon an muya mong aling,

Mabuhat ako maski habo na nin sakong lawas...

Makanta nin mga imno

Para saimo kerubin, 

Tanganing magkaturog ka,

Tanganing magmara man an nagtitios na salog.

Wednesday, March 11, 2009

Salamat


Gugurang,

Salamat sa saro pang aldaw,

Salamat kun may masunod pa,

Kun ini na an kasagkuran,

Salamat.

An Muya kong Masabutan

Kan aki pa ako

Nasabutan ko na

An hudyan,

Pero kun pwede,

Daing mahibi

Ta wara man itong magiginibo.

 

Habo ko na magadan na garo ayam;

Basta na sana mangimigkimig sa tinampo,

Ah, kun muya nin mga tawo na agihan sana

An malipot kong lawas,

Dai akong labot,

 

Dai akong labot…

An muya ko sana,

Masabutan ko

Kun pano maging tawo.

saro pa, saro pang pagkakataon

Pigparumdom nin tagiti

An satong pagkamoot,

Dai ka daa maghali

Tanganing madangog ta an mga taramon

Na nagtitios satong laog.

 

May Rosal sa higod,

An mga bayong may kansyon,

Kasubago,

gabos na nahihiling ta mga dahon,

An kasilensyuhan makabungog.

 

Makaskas an dalagan nin paros,

Dangugon ta an rima sa atop,

Maghibi kitang daing supog.

 

 

 

Siguro,

Pighihiling man ninda kita ngunyan,

Sindang mga nakaistar sa mga harayuong bitoon…

 

…An mga dumog na awot satuyang lubot…

Ngarangak nin paros…

Ah, muya kong maukudan na magpadaba

Maski nasa harayo,

Arog nin mga bitoon…

Arog kaito,

satong pag-uli,

Nawalat an mga estrella na nagpapadaba sa bangui.

 

Sa tunay,

Maski ngunyan,

Maski solo-solo ako sa bangui,

Sakong pagtangad,

Namamatean ko an sakong mga kairibanan.

An Balangibog

Tawan mo ako ki ladawan mo ngunyan,

Su kaiba mo su bago mo,

Dai mo ako problemahon

Ta paagi ko ini

Tanganing ipaaram sa kinaban

Na an luho nin sakuyang puso,

Nabulong na nin panahon.

 

 

 

Sunday, March 8, 2009

An Gabos

An gabos

Sa puso nahihiling,

Kun dai pa mailuwas an gabat nin luha,

Halaton an kasimbagan

Nin mga hapot na may pagkamoot

Mantang nasa maimbog na kadlangan

Kun sain dai makalaog an aldaw.


Dai pupuwedeng daing kasagkuran an uran,

Ta an satong puso dai namundag

Tanganing sa pungaw maghangos.


Maabot iyan, mariraw,

Haloy na kun haloy,

Dai pupuwedeng pirmi na sanang bangui,

An gabos may rason,

An gabos may kasimbagan.

Saturday, March 7, 2009

Kun nata ginibo an bangui

Kaipuhan taka padaba,

Ah, pirang beses ko na baya ining nataram

Sa mga bitoon na nakakasabot,

Sa bulan na nagpapahiling nin daing bistong mga dalan,

Mga burak na pigtao dai na mabilang,

Pirang bangui na an nagparumdom ki lipot

Na nagpapabatak sakong tulang,

Pigdangog mo ako sa maluyahon kong tingog,

Sa pagkamata yaon ka na.

 

Kami sana nin bangui

An nakakaaram nin hampas nin kulog

Bago sakong buhay ika nag-abot.

Dai ko na masyadong piglalakaw an pigpadabang diklom,

Ugma saiyang tinao aram ko

Ta lambang bitoon,  

Sarong kansyon satong higdaan.

 

Pag saimong tinaram na muya mo na maghali,

Pigsisirip ko an bangui,

An halangkawong mga kulog

Na dai ko na kayang kaputan,

Pig-iisip ko na sana an pagkamoot nin Dios,

An pagtao niya sato ki mga bitoon, ki bulan,

Habo niya na kita, mag-istar sa diklom.

 

Kun maisipan mo giraray magduman

Sa harayo na dai ko aram,

Ibahan mo ako

Sa saro pang bangui,

Dakul kitang pag-iistoryahan,

Dakul kitang maaagihan.

 

An Anino

Pigsundan mo na naman ako, pungaw,

Garo ka suriyaw nin tren

Na basta minaabot.

Pigparumdom mo

Digdi sa tahaw nin okasyon

Na sa dakul kong barkada

Dai ko aram kun sisay an sakong bisto.

 

Nagpupuon pa sana an ugma,

Dangugon na an sirena,

Sakong pag-uli, huna mo,

Maitatao nin ulunan an tuninong

Na muya kong kuguson

Kun dai ko mabulong

An sakong mga nalugadan?

Introspeksyon

28…

Pirang bulan na sana, 29,

…pag naggugurang palan,

Mas pasil na an maghampang

Sa siguradong pag-abot nin hilang.

 

An paghampang sa salming

Na ataul an nahihiling,

An hamot nin tigbabayong hapon

Na magurang nin burak nin kagadanan,

maluwag na sa sakuyang buot an gabos.


Ah, namamatean ko garo ini

Ta igwa na naman akong nawalat 

na kagayunan sa kinaban,

Sa hiling hiling ko…

 

Kun pupuwede sana

Na dai na ako mamundag giraray…

Friday, March 6, 2009

An Kagayunan nin Dios

Duman sa dagat

Kun sain pigaaki an aldaw,

Wara na akong maisip na mas magayon…

Duman rumdom mo na sararo kamo

Ki mga muyang makadakop ki ugma

maski dai kamo magkamiridbidan.

 

An kagayunan nin Dios,

Arog daa nin daliwawa;

Oro-aldaw manlaen-laen

Na korte nin mga dampog

Na pigpapalibutan ki liwanag

Na garo mga nagkakarawat na bayong.

maski sarong bangui...

Sa hiling mo,

Kaipuhan pa ba na haputon

Kun na-miss taka,

Dipisil ba na mamalisyahan

An mga gira nin dagat

Sa irarom nin sakong mata?

ta, dai ta aram

Tuldukan ta an bangui ki pangadyi,

Bako sa rason

Na an aldaw dai ta na mahiling,

Pwedeng inuton ta an hadok sa labi,

Pwede man na sa hudyan an kugos,

Dai ta lang paglingawan

Na an parahabas ki ugma

Baka mag-abot atyan.

Thursday, March 5, 2009

Picture taken at Pag-Gawad ABKAT, awarding of An Banwa: Kultura buda Artes kan Tabaco, Inc., UNMDG arts contest, in cooperation with Tabaco City LGU.

Saint Louise de Marillac, 28 Febuary 2009

From left to right: BG -- Jim Balayan, Jacquiline Guarin, Ershad Samsuya, Jimple Borlagdan, Alvin Ybanez, Frederick Maurice S. Lim. FG -- Giovhanii Buen, Richard D. Madrilejos, Julius Bariso...

an tada -- rekwerdos

Hain na an mga taon nin kulintas na Santan

Na pigsulot mo sakong liog kan sakong pagpiyong?

An mga habulan ta mantang an suha na hapon mapagal…

Ah, mantang nakatukaw kita sa dumog na awot,

Sa saimong pagmuwestra ki mga panganuron na korteng burak,

Napahiling ako sa lalawgon mo na salming

Nin sanribong pag-laom.

 

Wednesday, March 4, 2009

kun kataning ta an satong kadagit sa bangui

Photograph by Romalyn D. Casia

Taken at Magallanes, Sorsogon

link -- correction

Pabalik sa Lumang Harong

Sa hagyan sa puno ki Kamias

Paduman sa atop nin lumang harong,

Rumdom ko an lipot

Nin takla,

An mga nag-aaraging sasakyan,

An mga bitoon na pano nin hapot,

An mga apod ni inay,

an ribok nin tulak, nin puso,

Rumdom ko gabos ki dai pag-girom,

An silensyo nin bangui,

An sakong kwarto na atyan mahibi.

Para kay G


Nagtutubod ako na dai mo nalilingawan

An sadit kong mga kamot,

An aking ngimot sa liwanag,

Sa irarom nin tamong nin saimong Ngaran.

 

Dai ko ito pigbabalangibog,

Muya ko lang kutang marumduman,

An panahon na ako an ugma,

Ika an mensahero kan pigaapod ko na ako.

 

Minuya kong maging Ika

Na muya kong isipon na dai ko aram...

Ngunyan, ako an kinaban,

An namit, an gayon,

An gabos na kanta na sakong nadadangog.

 

Tauhan mo pa ako kuta ki panahon

Para an saimong Ngaran sakong mataram

Sa puso nin sakong aki na bubot pa,

Sakong mga magurang, sakong agom

Na aram ko tatao na makaukod.

 

Ika an panahon,

Nadadangog mo an mga taramong daing kusog,

An mga muya na hali sa puso na wagas,

Aram Mo kun ako totoo,

Aram Mo na bago ko namalisyahan.

 

 

                                                                                                                                     

Igwang mga Aldaw

Igwang mga aldaw,

Garo daing parong an mga burak.

Muya ko na mahiling an mga bayong,

Hababa an layog,

Nakikihuron sa gabos na hinangos.

 

May mga aga

Pirit an buhat sa higdaan,

Sa higod tuninong an paros,

Mahigop ki mainit na gatas,

Madangog ki hururon ki mga gurang,

Mahiling sa panganuron,

Sa sakuyang labi maluwas an sarong kansyon,

Hali sa suanoy na panahon.

 

 

Mga 5 Kilometro nin Kulog nin Buot

Dai ko aram kun sain na ako nakaabot…

 

Pigbayaan ko sana na maghadok

An tagiti sakong alimpuyo,

Pigbayaan ko sana,

Dai na akong labot.

An Mahikero

rawitdawit: Krishna Chentamine

rawitdawit: Krishna Chentamine

Krishna Chentamine

Mantang naggugurang ka aki ko,

Parani an sakong lawas sa pinaghaliang daga,

Dai ta aram,

Baka dai mo na ako maabutan

Pag ika nagkaisip na,

Puwede man na ika an inot na mawara,

Bulalangaw sanang nag-agi,

Nagtaong kagayunan tapos mahali,

Dakul an posibilidad,

Puwede man na kaming magurang mo

Magsiblagan…

Amay na magadan…

 

Krishna,

Kun mainot kami,

Isipa sana an pangaran mo,

Wara na nin mas mahamis

Sa regalo ko na iyan.

Sa Bagong Kabisto

Namatean ko

Kan nagsabatan an satong mga mata

Sa sarong okasyon –

Nahiling mo ako…

Nahiling man kita,

Naghuron na kita bago mag-abrasan.

 

Makaugmahon

Na igwa kaining mga bagay,

Ah, kun pupuwede sana

Na dai kita mag-iwal.

 

 

Garo mga Anghel

Garo mga anghel

An saimong mga lampin

Pag nakabalaybay,

Ah...

Makaugmahon sanang isipon.

Tuesday, March 3, 2009

Dispinsari

“Dispinsari, kun habo ko pa mag-laog...

 

Hilinga an mga bayong

Satuyang higod,

Matea an ugma ninda sa pagkakan ki tadang sira

Kan satong mga ayam…

…nabanggihan sinda,

Garo dalugdog nin puso

Nin saindang mga padaba

Sakong nadadangog.

 

An gira kan aldaw;

An pigwalat niya na parong sa daga,

Makabasog sa mga masupugunong hapot…

Saiyang paghali, ah…

 

…Digdi muna ako

Kakahuruna an diklom,

Baka lamang sakuyang paglaog,

An naghahalat na pamanggihan, sakuyang manamitan”.

 

 

 

Paisi sakong mga Aki

O sakong mga rawitdawit,

Sakong mga aki,

Maabot an panahon,

May mga mabibidbidan kamong mga magurang,

Na pwedeng magtaram saindo,

Ki mga imperpeksyon saindong lawas,

Ki mga sala saindong mga pigtataram,

Dangugon nindo sinda ki maray,

Pagisipa an saindang mga tinaram,

Magbago kamo kun sinda tama.

Kun sa hiling nindo sinda sala,

Dai nindo sinda mababasol ta ito

su namatean ninda saindo,

Ingat sana kamo ta may mga magurang

buda mga tawo

na malabog an paghiling,

may mga bungog,

an pinakamaraot may mga dai tatao magdangog.

 

Dai gabos na aki namundag sa pagpadaba,

An importante aram nindo na kamo

Pigdara ko sakuyang laog,

Maski daing sukol an saindong gabat.

 

 

Kan pinangaki ko kamo sakong mga padaba,

Aram ko na,

Handa na an sakong buot

Na pwede kamong makulogan,

Sana pag-adalan nindo na maging makusog…

arog ko.

 

 

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing