Thursday, April 2, 2009

Daing imposible sa siyudad

Sarong aldaw pwedeng magpiyesta an mga langaw

Sa gogon na dai basta mahihiling nin mga naghihidaling mga bitis,

An mga mamunduhon,

Dai sindang pakilabot sa pigdadarang gabat nin iba,

An mga awto na dai napapagal sa pagdalagan,

Dai sindang pagkaaram,


Muymuyon an kinaban sa mga nagsasalakang mga hururon

Manungod sa gabos na nagpapaugma sa laman.

 

Sa awot na nakatangad sa mga dampog,

Duman an sakuyang lawas, namamarong,

Duman parong an tunay na hamot nin kinaban,

Hamot na pag saimong naparong, an saimong bituka

Dai mo mapupugulang magluwas maski saing luho.

 

Siguro,

Dai ako mabibisto nin gabos,

Gabos na daing buhay na daing maginibo

Arog kan mga gusali, harong, simbahan,

Magkakabaratak na sana an saindang pintura saindang hibi.

 

Sa banguing ito,

Pag nagrani na sakuya an maraot,

Mahihiling ko na sana an sakuyang pagkaaki,

Maagi sa isip, sarong pelikulang malungsi,

Makaskas,

Sagkod sa

Mahiling ko an sakuyang lawas

Pigguguyod,

Pigguguyod kun sain dai mahihiling an sarong makangirabo...


An ribok nin mga talapang, nag-aapod nin uran.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing