Monday, April 13, 2009

Pag pighihiling nindo ako

Pag pighihiling nindo ako

May panahon na dai ko kamo nahihiling

Ta harayuon ako,

Garo bitoon na yaon sana pero harayo.

 

Nagtataram iyo, nakikihuron iyo,

Pero an sakuyang puso, an sakuyang isip

Duman sa harayo,

Dai nindo aram kun sain ito.

 

Dai ako duman, digdi pag nagiisip ako,

Dakul akong pig-iisip,

Arog kan kun nuarin giraray ako magkakaigwang halabang oras

Na makakatukaw sa kwarto nin sakuyang mga hapot,

Minsan ko lang kaya ito magiginibo ta

Dakul na tawo sakuyang buhay, dakul na kamidbid

Garo mga rosas sa kudal na kaipuhang dumanon, kaipuhang parungon.

 

Pag pighihiling nindo ako,

Pighihiling ko kamo,

Pero dai kamo madagit

Kun nagpapalataw-lataw ako duman sa balyo nin mga alopoop

Mantang pigdadangog an saindong mga tingog.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing