Tuesday, April 14, 2009

Gatas sa bangui

Gatas na mainit

Na may diit na asukar,

Garo pagkarigos sa dagat sa diklom

Pagkatapos mahigda sa baybay,

 

Gatas, nektar ka sa pagal na lawas

Buda sa pusong malungsi,

Ugma na naglaog sakuya an mapulot na hamis...

Puno akong haluyon sa paghalat sa pag-abot nin limpoy,

An naggabat kong payo

Naggibo ki kalot,

Pangiturugan, yaon na ako!

 

Gatas,

Protina ka para sakuyang agimadmad,

Pampakusog tanganing may laban sa mga Beelzebub na maabot

Sakuyang paglaog sa makangirabong dimensyon.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing