Sunday, April 19, 2009

Mga aki nin Paros

Aki ako nin paros,

Kan ako joven pa,

Banal an sakuyang pagtubod,

Ta haluyon magkamang an mga aldaw

Sa kwadradong harong.


Sa pagdakula, nagtatalubo an mga muya sakuyang puso,

Muya kong magkakan sa madugiong plato nin mga parauma,

Muya kong mag-istar sa dagat, kahurunon an mga sira,

Magwalat ki gira sa baybay nin kinaban,

Muya kong dumanon an pitong kontinente,

Muya kong maaraman kun igwang pangwalo,

An gabos na eksperyensya ikwekwento ko saindo,

Ta naagihan, maaagihan nindo.


Maagom ako kun kaipuhan,

Pero mabubuhay ako dawa daing babayi sakuyang buhay,

Pigrerespeto ko an panahon, 

Dai ako naghihidali,

Yaon sana an pagkamoot

Ta nasa puso.

 

Maduman sakuya an mga ibang hagbayon

Sa pag-abo, paghalaba nin sakuyang buhok,

Mga aki sinda nin paros,

Mga tugang,

Saindo an sakuyang kugos,

Dadarahon sinda sakuya nin panahon tanganing maghapot,

An sakuyang simbag, bulos nin liwanag saindang lalawgon,


An sakuyang halabang buhay,

Pwedeng ikurit sa mga gapo, gibuhan ki libro,

Itukdo sa mga unibersidad nin puso.

Aki ako nin paros,

kaito.

 

Ngunyan,

Nakua ko an simbag

Na gabos na aki,

Mga aki nin paros,

Gabos muyang lakupon an kinaban,

Muya nin gabos na saindang tingog madangog,

Muya nin gabos na iwalat saindang gios.

 

Sa paggurang,

An sakuyang tingog nagluluya,

Pero mas nagkukusog an tali,

Ta nadadangog ko sa edad na ini

Na pigtataram nin paros

Na maski sain yaon sana siya,

Maski sain mauukudan ta an pagkamoot,

An paros sarong bayong na malayog satuyang mga kamot,

Mag-adal kitang magdangog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing