Thursday, April 16, 2009

Bayong

Regalo nin langit an mga bayong

Ta mamunduhon an satuyang buhay,

May kansyon sindang naglalayog na burak,

langit na aki nin biolin buda pyano,

 

Sa laog nin sakuyang kudal, 

Pag nahihiling ko sinda,

Naglalakaw ako ki luway-luway,

Naghahangos ako ki luway-luway,

Sarong salog an sakuyang halunan,

Sakuyang daghan mga dakulaong gapo

Kun sain nakalunad ako sa bangka sa tahaw

Pighihiling an mga arteya kong mga masetas.

 

Nahihiling ko na sa pagkakan ninda sa kaunan nin mga ayam,

Garo sana sinda si Krishna na nagkukua ki mantikilya pag wara si Mother Yasoda…

Daing panahon na dai sinda nagtatao,

Dipisil magtubod na sa saday nindang lawas,

Nakua nindang maglayog dara-dara an dakula nindang puso.

 

Sa tabang nin mga naturalmenteng alak satuyang buhay,  

Sindang mga kakawat nin mga burak, mga dahon buda paros

Sa mga aga buda sa mga tigbabayong hapon,  

Buda sa gabos na panahon,  

Nahiling nin satuyang puso an satuyang lawas, 

Naghihidali na magdalagan parayo.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing