Saturday, April 18, 2009

Babayi

Kaipuhan ba talaga

Na magkarigos ka ki pahamot?

 

Dakul akong kabisto na garo ayam mo sindang pigguguyod

Sa pag-agi mo,

Naparong ko an pigwalat mong hamot

Na nagtaong mga kamot sa paros

Na an mga muro, nagarik-arik na mga burak na

Nagdadalagan samuyang mga lawas,

Nahiling ko an liwoy nindang mapulot

na nagbabayle saindang dila

Saindang maalindukong pagtaram,

Garo muya ka nindang kaunon,

Kakaunon ka ninda pero dai ka mauubos.

 

Babayi,

Kalampunay ka sa tore ni adan,

Daing matibay na paril nin harong,

Daog mo pa an alimagyo, linog

Pag ika minalaog sa sarong relasyon

Na an korte magiging triangulong mundo.

 

Haling buhok sagkod bitis,

Dakul kang piglalaag,

Tanganing mamuyahan ka,

Aram mo an sikolohiya,

An kaluyaan nin mga adan,

 

Pero babayi,

Dai mo man taramon aram ko,

Kun ika an eba

Na nagsusulot na gare mahihiling an saimong perlas,

Ika an mas maluya,

Ta nasusulo ka nin sadiri mong init

Pag dai kang kataning na adan sa higdaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing