Wednesday, April 29, 2009

Sakuyang Paggurang

Habo kong maggurang na nakahiling sa luwas

Kan bintanang dumog,

Naghahalat

Na mapagal an uran sa paglamos sa daga,

Na sa sakuyang puso, iyo man,

 

Habo kong maherak sakuyang sadiri,

Daing igos na maglakaw sa pier,

Sa dagat, 

An hukol garo matabon sakuya,

 

Pighahali nin mundo an kusog nin bitis,

Naghahalat na maging magian an lumba-lumba,

Naghahalat na maghali an gabat.

 

Habo ko man na pirming maglakaw sa dagat

Pigpapabayaan an mga nakaagi na maglakaw parani,

Pighihiling an mga aking nagkakawat sa pier,

An bulawang nagbababang aldaw

Mahihiling saindang naghihirong mga mata.

 

Sakuyang paggurang dakul akong oras para magtukaw,

Isipon an mga manungod sa hararom,

Maduduman ko an mga nakaagi,

Su mga mahamis na aldaw, na bulan,

Garo si Peter Pan kaipuhan ko itong isipon  

Tanganing makalayog,

Pero dai,

 

Gagamiton ko an sakuyang oras tanganing isipon

Kun sain ako paduman,

Kun sain ako maduman

Pag lumang bado na an sakuyang lawas

Na kaipuhan kong salidahan,

Itapok,

Kaipuhang magpreperar,

Kaipuhang dai na ako ipangaki giraray.

 

Habo ko na mamundag gilayon sa kinaban nin kirot,

Na tubuan ki kulog sa gilagid,

Makaiwal an mga barkada

Na garo nagtanom ki paroy

Na rarauton sana ki alimagyo,

Habo ko na mamuot

Kun sain mamamatean ko na sana

Na dai na akong puso,

Habo ko na magadanan,

Na an dagit magistar sakuyang daghan,

Kun sain pwede akong makagadan.

 

Sakuyang paggurang,

Saro sana,

Saro sana

An pirmi Siyang marumduman.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing