Saturday, April 4, 2009

Kan pigguyod ako nin dila, nin sakuyang bitis paduman sa pangakong liwanag

Kamunduan nagbiyo

Kan naglaog ako sa reengkarnsyon nin pulang ilaw

Na paotro-otong nagagadan,

 

Solong botelya,

Dai ka muna magmara,

Ta sa diklom,

Minakipot an salog nin dugo.

 

Nadadangog ko an mga pusong pagal, batingaw sinda

Hali sa mga lalaking parong siyudad nin aldaw,

Ahh, nuarin kaya ninda huling natawan ki burak

An saindang mga agom

Na siguro naglalaba ngunyan,

Naghuhugas ki plato,

May mga nangaturog sa may kaunan,

May mga bagong karigos ki pahamot,

Baka lamang mag-uli an naggurang na pagkamoot

Na Sampaguita an hibi…

 

Su mga ineng sa entablado, pagol,

Digdi sa Tanglaw sa Cormidal, Tabaco

Na pagkamoot daa an tunay na ngaran

Nataram ni Lagman,

Ahh mga ineng, tanganing may maluto,

Pigpalumoy nindo an pigtataram nin kinaban

Na pinakamasiram.

 

Si Niño Hesus nakatindog sa altar sa may kahera,

Dipisil madangog an langit sa kusog nin karaoke,

Sa maalindukong taramon nin beywang nin nene

Naparong ko an kalayo,

Napahiling ako sa may bayadan,

Guranong pangadyi an kaipuhang itao

Tanganing makaluwas makauli?

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing