Monday, April 13, 2009

Para sa mga babaying dios

Pag namumundo,

Naglalakaw ako na nakabitis,

Mas harani kaya sa daga,

Mas harani sa mga dahon na naparayo,


Duman sa limpoy sa higod

Pamilya ko an mga anino,

An mga gapong burak sakuyang tinitimak,

An paros na minaagi sakuyang mga bitis,

Sinda sakuyang kaugmahan,

 

An kulog sa puso nin sarong adan,

Kulog nin sakuyang puso,

Ako sinda,

Sinda ako,

Ta inagihan ko an dagat na tunok

Bago mailusyon an hamot.

 

Ako an daga,

Lawas ko an daga,

Sakuyang lawas kakaunon nin kinaban,

An sakuyang lawas maaki nin mga masetas,

Maabot… maabot,

Mga Rosas, mga Rosal, gabos na mahahamot,

Para sa mga Aphrodite na matutunaw pag pigsulo,

Sinda na tahaw nin ugma buda mundo.

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing