Sunday, April 12, 2009

Kun amay ka sana nagkakaturog

Pirmi,

Muya takang pakaturugon

Sagkod mahiling kong maghakab an mga estrelya

Saimong mga mata.

 

Pirmi,

Muya kong alayan ka ki kansyon

Sagkod an musika magdulay saimong mga labi

Sa paagi nin saimong mga padabang ungol.

 

Pirmi

An saimong buhok

Muya kong tawidon

Pagkatapos maduman naman ako saimong mga labi

Sagkod mapagal an sakuyang mga muro.

 

Pirmi

Muya kong magdukot an satuyang mga abaga,

An satuyang mga daghan,

An satuyang nalalamos na mga labi.

 

Pirmi

Muya kong madangog an saimong puso

Pigtataram an sakuyang pangaran,

Pirmi

Habo kong maghali an bangui

Ta sa bangui

Mas harani kita sa lambang saro.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing