Monday, April 27, 2009

Iyo, yaon ka digdi kaito

Iyo, yaon ka digdi kaito,

Pigbalaybay mo pa ngani an satuyang mga bado,

Pigkaagan mong namit an mga aldaw,

Hinangos ta an ulunan ta sa tahaw,

 

Pigtaram ko saimo na garo sana kita mga transient

Na nakaistar digdi,

An aram mo sana muya mo akong makaiba,

Dai mo nadangog an sakuyang kurab,

Na gabos pwedeng mautsan sa sarong pagpiyong,

Kaya, sige,

Darahon mo an saimong tamong digdi sakuyang laog,

Pigtaram saimo ki sakuyang mga abagang nanluluya.

 

Ngunyan mahapot ka kun yaon ka ba digdi kaito,

Iyo,

Pigtataram ko saimo,

Pigpaparumdom,

Na mas makusog an namit nin pait sa hamis,

Gabos,

Gabos na porselanang platong pighugasan malilingawan ta

Sa pagkabasag ki sarong melamine na baso,

 

Iyo,

Yaon ka digdi,

Kaito,

Maski ngunyan,

Kun marurumduman mo kuta.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing