Sunday, April 19, 2009

Pag nag-iwal an mag-agom

Kaipuhan daang maging maiwas an kwarto

Pag nag-iwal an mag-agom,

Tanganing makahiro an paros sa daghan.


Mababawasan ki magkapirang bado an satuyang aparador,

Diit sana an hugasan sa lababo,

May rason ako para dai magkakan,

Pwede akong magpaligid-ligid sa kutson pag parong tsiko,

Maglakaw sagkod muya ko sa bangui,

Dumanon an gabos na dagat sa Tiwi, Bacacay, Sto. Domingo,

Magdalagan sa gabos na dumog sa madidiklom na parte 

Nin satuyang mahukol na relasyon,

 

Maiwas an kwarto,

Sadiri ko an oras, pero dai ko siya mamamanduhan,

Dai ako masyadong makakahiro sa kinaban,

Ta nalibot ta na garo gabos na pasyalan digdi sa Legazpi, sa Albay,

Naduman ta na garo gabos na dagat na pwedeng dumanon

Ki mga dai makapaghalat na an duwa maging saro.

 

Sa pagbuntog ko sa askad,

Ika an dagat na makanta sakuya ki tuninong,

Kublit mo an baybay,

Buhok mo an paros na magpaparumdom sakuya

Na dai lang palan kwarto an magiging mapiot pag ika naghali.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing