Tuesday, April 7, 2009

Para sa sakuyang isip

Nagpahingalo akong an daramlagon sa isip 

Pig-iihip an sakuyang naghihirong tubig,

An mahika nin misteryo, 

Naglalakop na itom!


Amarillong hadi sa kastilyo nin itom na reyna

Pigbutong an silensyo parayo sakuyang kutson,

 

Saro akong nababatak na dahon,

Piglalayog sa kalyo nin kadlangan nin hararom na diklom,

Taramon mo sakuya isip kun kaipuhan ko pang maglakaw,

Diklom an kasagkuran nin diklom sa mga tawong nagdadalagan parayo sa liwanag,

Pero taramon mo sakuya, maturon ako sa mga anino, sa mga anino,

An tuninong na nagtakas sakuyang pangungulog sakuyang hahanapon,

An sakuyang laog naghihirong tubig, dai napapagal,

Hain an sakuyang hinangos?

Hain an sakuyang hinangos!

 

Pigtataram ko saimo isip, guyudon mo ako,

Kaipuhan kong maghiro!

Kaipuhang mapundo an paghiro nin tubig sa daghan,

Tanganing an kagayunan nin hadi kan bangui mahiling,

Ta an oras, bomba na may pahamot

Nin pinakamagayong babayi sa kinaban.

 


No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing