Monday, April 20, 2009

Baybay

Masiramon maghigda sa baybay ta hali sinda

Sa narunot na mga lawas

Kan maghali an karapsaw nin gios.


May tali an paghigda sa dagat ta madigdi ako sa hudyan,

Dai malilikayan an padudumanan

Nin sakuyang pisikal,

Na dudurugon nin takla na itatao nin panahon,


Pirming madudumog an sakuyang wawalaton,

Na maiba sa mga bitoon sa daga na nalalamos sa pagkamoot,

Sa salidahan nin diklom buda liwanag.

 

Ako,

Dai ko aram kun pasain ako

Pag pigwalat ko na an sakuyang karne…

Sa ngunyan maati an sakuyang agimadmad,

Sana malinigan ko an sakuyang puso sa buhay na ini.

 

Muya ko na igwang baybay sakuyang dudumanon,

Dawa baybay ako sa masunod kong hinangos,

Baybay sa Vrindavhan 

Na hihigdaan nin mga baka, kaiba ninda

Krishna buda Radharani.

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing