Tuesday, April 28, 2009

Pag nag-aabot an uran kun nuarin pahali na ako

Pag nag-aabot an uran kun nuarin pahali na ako

Paduman maski sain,

Tanganing iwalat an sakuyang pungaw,

 

Garo ako sasakyan na daing dalan na dudumanon,

Mahalat na matuninong an atop,

Mahalat na maghali an mga hapot,

An mga masetas maugmahon baya?

An mga bayong sa malipot na mga dahon, kamusta?

An mga ayam, dai sinda pwedeng maglaog sa harong

Ta an mundo magabat kun an salog madumog.

 

Pwede man magdara ki payong,

Pwede man magkalo,

Muya kong kahurunon an sakuyang makakataning sa bus,

Minsan habo kong magbaba pag-abot sa terminal,

Malunad na sana pabalik sa tighalian,

 

Mas mamunduon kun dai na ako magbuhat

Kun habo maghali an uran,

Sa dalan na sana nin pangiturugan maduman,

Baka lamang sakuyang pagmata,

Pwede na akong maglakaw

Tanganing walaton an makautsang girumdom kan naghali.

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing