Monday, February 16, 2009

An ugma na nagluwas sa daghan nin diklom

An kalag kan kandila sa gurang na mesa sa tahaw nin bangui, nangimigkimig,

Naghahalat an mga plato na sinda hugasan, pero nalingawan mi sinda sa maliwanagon ming istoryahan,

istoryahan sa pagka-aki pagka-gurang pagka-gadan,

Pigrani kami kan diklom buda nabutang telebisyon.

 

Kun wara an bulan bitoon, sisay an lambang saro? sisay an lambang saro?

Naglaog sa bintana an paros, hinapiyap samuyang barbon,

Pigkahuron an pirot na dai muna magsangsang,

Gari sanggatos na taon kaming dai naghuron,

Namatean mi samuyang ugma; hayahay na habo ming mawara.

 

Sa pagpamate nin alas-diyes, an pirot ipinangadyi mi samuyang puso na dai muna mag-abot.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing