Saturday, February 21, 2009

Nalalagas na an Halabang Itom mong Buhok Ina

Nalalagas na an halabang itom mong buhok ina,

Na kan ika saro pa na daraga

Abot saimong baywang,

Rumdom ko an saimong pagsukray

Na sakuyang paghiling  

pagsagwan sa halabang dagat.

 

Kan ika saro pa na joven,

Nagin reyna ka nin Pinaglabanan sa San Juan,

Ngunyan digdi sa Bicol,

Dakul na an saimong namamatean sa lawas

Na habo mo pero kusugunon mong pighahampang.

 

An halaba mong buhok,

Luway-luway na mahalipot,

Mga aldaw kaipuhan man na magpaaram.

 

Dai ko aram kun naitaram ko na saimo,

Na an halaba mong buhok

Nagtao na paglaom

Sa mga panahon na dai ko mamatean sakuyang katanosan.

 

Sa paghalipot nin saimong buhok,

Kaipuhan nin sakuyang tulang na sinda magkusog,

An sakuyang buot makaukod maglangoy pag nalulunod,

Tabang sa tuninong mong pagharap sa kasagkuran.

 

Sukrayon ta an mga maabot na aldaw

Na gare mga aki na nagkakawat,

Daing pakilabot sa panahon,

Maabot an maabot.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing