Tuesday, February 17, 2009

Dai nagtatapos an rawitdawit na ini sa pagdampi nin saimong muro sakuyang labi

Rumdumon ta an mga awot

Kan satong paghigda

Sarong bangui

Duman sa may kabasan,

Pagal tang lawas kaapil nin mga dahon

Na maugmang nagkakanta,

An mga burak na pigpahiling sato kan mga bitoon,

An mga hamot na maluluyos pagkaaga,

Mga ulok tang pwedeng maggurang,

Saimong pag-uli digdi sato

Dai ta paghurunan an saimong dinumanan

Ta aram ko na ito sa mga kwento nin mga gurang,

Nagliliwoy ka aram ko sa mga pagkakan digdi

Buda sa mga pagbabago sa banwa,

Siempre muya mo man maaraman an historya nin sakong mga labi,

Dakul na taon na pano an nag-agi mula kan...

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing