Wednesday, February 18, 2009

Sana Pirmi kong Marumduman

Nata igwang panahon na an uran dai ko mamalisyahan?

Garo hapot na minsan sana mag-abot.

 

Dai ko mabasol an lipot,

Pagkamoot sana an sulo na pampahali saiya,

Dai ko man mataram

Na an sakong pagkamoot totoo.

 

Aram ko na kaya mo ako na gadanon uran,

Pero aram kong habo ito nin langitnon,

Paisi sana an lipot,

Nagtatao sanang mga hapot,

Mga pagrumdom satong puso

Na naghahanap nin kugos.

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing