Monday, February 16, 2009

Pangadyi na magadan an hilang na habo mamatean


 

Gadanon mo ako paros digdi sa malabog na dalan,

Habo kong mag-uli, igwa panong kalayo sa tahaw nin higdaan mi ni agom.

 

Daliwawa pag ika dai ko na nahiling,

Ipaaram mo kay saiya na nagtao ako ki kusog nin boot na lakawon an kadlangan nin sakuyang isip,

Tanganing hanapon an bulong sa trangkaso nin samuyang kutson sa bangui na maski nuarin

Habo ko mamatean.

Makagadan an lipot na minasuksok minabatak sakuyang tulang pag an saiyang mga braso harayo.

 

Agom pasensya kun igwang pangudtuhan na habo mo an kolor, parong, buda namit nin sakuyang tigluto,

Buda kun minsan mabata an saimong mga bado na sakuyang nilabhan,

Aram mo man na muya kong maging matibay sa arog kaining mga bagay.

 

Agom, iyo, dai ko na aram an totoo… minsan,

Igwang panahon na an laog nin sakuyang bungo libong.

Dai ko aram kun anong dalan an nagdadalagan saimong payo

Pag nahihiling ko an pandok mong nakamurusdot,

an kiray mo duwang kikilat na nagbabanggaan.

Dai sana paglingawan, na ako maski nuarin, mahaldat sakuyang puso na ika sakong pabayai.

 

Hamis harang an relasyon, aram ta an...

Kun an satuyang bitis nakaangat sa daga.

 

…an magluwas sa kwarto minsan kaipuhan, para maamanan an laog nin baul nin hapot,

Mga hapot na kaipuhang padabaon maski haloy na panahon an uminabot.

Pasensya an lyabe sa mahalnasong kasimbagan.

 

Kagurangan… sana an pagpadaba sakuya nang maukudan.

An tunay na pagpadaba sa agom na ginibo kong sakuyang kinaban

Sana pirmi minalagi, magtindog ki harong sakuyang isip buda puso.

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing