Friday, February 27, 2009

Pangadyi sa Tabaco

Tabaco,

Dai maiparumdom nin simong hamot

An paglaom nin bangui.

 

Iba ka na ngunyan,

Dai mo na kami nasasabutan,

Igwang mga tawo na nagagadan sa ati,

Maalinghot an matanga,

Harayuon an pangiturugan

Sa pigtatao mo na ribok sa daghan.

 

Ako,

Kaiba nin mga daing padumanan

Na kalag

Na sa maabot na panahon

Wara lamang parte sa istorya

Kan padaba ko na siyudad…

Mata pa kami,

Nakikihuron,

pighihiling ka sa tahaw nin diklom.

 

Langitnon,

Sakong pigpangadyi,

Mag-abot an uran ngunyan, 

linigan an siyudad

Mantang abala an mga ati

Sa pagpapalakop nin makautsan na hamot,

Dai ko aram kun igwang tarom na mapugol

Sakong mga bitis,

Dai ko aram kun igwang mga nakahiling sako,

Pighihiling ninda ako, sarong kakanon.

 

Tabaco,

Taramon mo sako na an pagkamoot totoo,

Ipahiling mo sako,

Iuli mo ako samo na bilog, ligtas

Sa pangil nin saimong pagiging siyudad.

 

Kun mabuhos an uran ngunyan,

Kun dai na ako mahiling kan sakong mga padaba

Na kataid ninda sa pag-abot nin liwanag,

Tabaco, aram mo daing pagkakaiba

An mga maarabot pa na bangui,

Nasa saimo kun aapudon mo akong bua

Sakong pigpapangadyi.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing