Friday, February 20, 2009

Ika an Hapot, Bangui

Bangui, kun ini na an hudyan

Tanganing reparuhon an mga nakaaging diklom,

Dai ka magribok,

Dadangugon ko an paros,

Dudumanon an hamot nin mga burak na nagkakaturog

Sa mga dalan na daing pangaran.

Kakahurunon ko sinda.

 

Kun an aldaw, dai niya ako maabutan sa aga,

Muya kong taramon sa mga magigimata,

Makisaro kamo sa diklom,

Ta ini an agihan

Satuyang pighahanap.

 

Bangui ika an ina nin mga hapot,

Aram mo an kasimbagan,

Pigtutukduan mo sana kami na magpahunod,

Na makihuron sa panahon,

Ta panahon sana an makakataram

kun kami soldados na sa hudyan mahampang.

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing