Monday, February 16, 2009

Lynneth

Rosal, dai ta malilikayan,

Na an oras maabot,

Satuyang hamot mapaaram,

Tibaad ako maugmang mahampang sa pagkaaalang

Kun ika mananatiling birhen

Sa duot nin mga mahihirong kalibangbang

Na taod-taod

Sa manlain-lain na burak nagtutugdon.

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing