Friday, May 1, 2009

Sakuyang pagkagadan

Habo kong magadan

na dumog an dalan,

kun pupuwede daing luha na magtagdo

sa daga na dai makakahangos,

 

magabat an mga bitis na libong na naglalakaw,

an tipsik nin dugi,

sa bado,

sa puso,

an mga pandok, mga molaveng dampog,

su mga istorya manungod sakuya

habo kong madangog ta dai ito totoo,

dai nindo ako gibuhong diyos tanganing marumduman,

 

may makanta,

may marawitdawit,

magayon,

maugma ako,

pero dai na sana,

daing lugaw,

kapeng malipot man sana,

dai kamo magtao ki burak,

ta daing hamot an makakahali nin mundo,

 

kun muya nindo akong mapaugma,

suluon nindo an sakuyang lawas,

an sakuyang abo, dai mo ipahiling sainda padaba,

tanganing dai sindang dudumanon,

kun marurumduman nindo ako,

makaumahon baya?

Kun marurumduman nindo ako,

Sana marumduman nindo na kayo man magagadan.

 

Kun pupuwede sana,

May aldaw

Pag naghali ako,

Pwedeng may paros

Basta mainit,

Ta an gabos pwedeng mautsan

Pag namate an lipot.

 

Habo kong magadan

Na dai kamo handa,

Padaba...

Ika na an bahala.

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing