Friday, May 29, 2009

May mga banguing pigkukugos ko an amnesia

Mara na an ugma,

Aldaw, yaon ka na palan,

Kaipuhan nang maghiro,

Mga burak,

Mga ayam, hello,


Kaipuhang magkarigos,

Pamahaw atyan na,

Kaipuhang maglaog

Bago mag-8 nin aga,

Kaipuhan,

 

Kuta, atyan, pag-uli ko,

Pagkakaon,

Pagkahiwak,

Sa sakuyang pagdalagan

Sa hararom,

An sakuyang tulang kuta masugpon,

An salog sakuyang puso matuninong,

An daga giraray madumog

Tanganing may kusog pagkamata.


 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing