Thursday, May 7, 2009

Sa dagat, sain pa ba?

Dagat, ika na naman,

Sain pa ba ako madalagan?

 

Dakul an nagpapadaba sakuya

Pero daing pagkamoot sakuyang puso,

Nagtitios akong mahigda saimong baybay

Na garo mga diyamente,

An saldang kan aldaw, buhok kan babaying minumoot,

An saimong parong

Sanribong burak,

Sanribong simbag,

 

Katuninungan nin sakuyang daghan

An saimong mga hukol,

An saimong lipot sakuyang bitis,

Init sagkod maisipan kong mag-uli.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing