Thursday, May 21, 2009

Pangiturugan

Buligon mo ako paduman sa pinakairarom,

Kun sain dai ko madadangog ko an gabos na kulog,

Na pigbabalangibog kan libong 

Na dai ko namalisyahang nag-abot.


Sa pagtamuyaw ko saimo ina 

Sa kasalan

Na ako an may gibo,

Sa pagkabuyong ko sa haldat

May lamok na muyang makihuron

An ulok hali sa Hades.


An ulunan, gapas mong kamot ina sakuyang payo,

Tamong, saimong mga braso,

An paros sa bangui, saimong tingog,


Pangiturugan,

Darahon mo ako kun sain dai ko maiisip,

Na pwedeng sa pagkamata

Dai na siya,

Pwede ito,

Kun siya an mainot.

 

 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing