Monday, May 25, 2009

Salming kan Sakuyang Ataul

Muya kong pirming makarumdom

Kaya sa ward ako nagduduman

Duman sa Provincial,

Duman kun sain lambang aldaw may nagagadan,

May madadangog akong mga hibi,

May mamamate akong dumog sakuyang puso,

 

Sa pag-agi nin pamilya bulig-bulig an malipot na lawas

Na nakapatos sa tamong,

Rumdom ko an mga hapot na may lyabe,

Pano kun an barkada o pamilya ko an masunod?

 

Ayos sa ward ta dakul an makakahiling sa pasyente

Kun bigla an paghaldat nin paros sa puso,

Duman dakul an istoryahan,

Iyo sana

Gabos mamunduon an sakuyang nadadangog,

Pero maray na ini

Sa mga kwentuhang friendster, Multiply, girlfriend buda boyfriend,

 

Elibs ako sa Radio Active Sago Project

Sa kanta ninda na,

“Marami ng nagugutom sa mundo, fashionista ka pa rin,”

Buda dakul na an nagagadan sa mundo, 

Sex, drugs and rock and roll an piggagasod ta.


An makulog,

Pagluwas sa ospital,

Pagluwas digdi sa ward,

Malilingawan na an mga hibi,

An pandok kan mga nawalat,

An parat nin katotoohan

Ta maliwanagon sa mall,

Magagayon su mga babayi,

Su mga bado na muyang bakalon,

Garo sinda mga totoo, na dai sasalidahan,

Itatapok sana sa hudyan,

Kaya sige sana,

Kun makalingaw,

Madigdi na sana ako gilayon (Kahirak man),

Sa ward,

Tanganing maghiling, makimate,

Ta masiramon an mga pagkaon sa private,

Dai ko mahihiling duman an salming kan sakuyang ataul. 

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing