Sunday, May 31, 2009

Botika

Pigkakahuron ninda ako na magpakaray,

Dai ko daa muna walaton an sakuyang lawas,

Nadadangog ko sa paros an hinangos nin mga masetas,

Dawa su mga bayong,


Sa paghiro nin mga alang na dahon

Buda mga baybay,

An tingog nin dagat

Gabos sinda nagtataram

Na may bulong an gabos na hilang.

 

Bulong sakuyang magagabat

Na dalagan

Sa daga,

Sa gapo

Sa awot na dumog

An saindang mga kansyon.

 

Pigdadangog nin sakuyang puso

An sakuyang pag-abo,

Nakakaukod...


Dangugon an pangadyi

Nin mga ayam,

Namamatean ko

Saindang mga mata na nakadukot sakuyang naglalakaw,


An sakuyang mga bitis

Magian,

Dawa an sakuyang puso magabat,

 

Libreng bulong

Pag kaiba ko sinda

Sa panahon na an sakuyang anino dai ko bisto,

Dai ako pigkukurab

Ta an sakuyang mga kairibanan tunay.

No comments:

 


Govinda, have mercy on me
Frederick Maurice S. Lim
Literature Top Blogs Literature Increase Your Backlinks blogarama.com Blog Directory GoLedy.com Click to read my poems on www.poemhunter.com Bicol Blog Community Pinoy Web Listing